Opatření děkana č. 26/2016

Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 26/2016

 

Název:

Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

 

Účinnost:

1. 1. 2017

 

V Praze dne 3. 10. 2016

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Toto opatření navazuje na ustanovení § 28 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), a ustanovení čl. 5 Statutu FSV UK, v platném znění (dále jen „fakulta“ a „univerzita“).

 

Čl. 2 Obecná ustanovení

 

 1. Proděkani zastupují děkana a samostatně jednají jménem fakulty ve (v tomto opatření vymezeném) svěřeném úseku činnosti v určeném rozsahu a zároveň plní i jednotlivé dílčí úkoly uložené děkanem. Děkan může svěřit jednotlivým proděkanům určitý úsek činnosti i formou individuálního pověření. Za svou činnost jsou proděkani odpovědní děkanovi. Svěřením určitého úseku činnosti do působnosti proděkana či určením jeho kompetencí se děkan nevzdává svého práva v dané oblasti jednat a rozhodovat.

 2. Na fakultě působí tito proděkani:

   

  1. proděkan pro ekonomiku,

  2. proděkan pro rozvoj,

  3. proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání,

  4. proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium,

  5. proděkan pro vnější vztahy,

  6. proděkan pro zahraniční styky

   

 3. Proděkani programově řídí činnost fakulty v rámci jim svěřených úseků a v rámci děkanem schválených koncepcí, řídí tedy i činnost základních součástí fakulty, oborových rad, garantů studijních programů a oborových garantů a těch organizačních útvarů děkanátu fakulty, které jsou jim organizačním řádem děkanátu z hlediska obsahového a koncepčního podřízeny a které zajišťují chod fakulty v rámci proděkanům svěřených úseků činnosti. V této souvislosti ukládají jednotlivým osobám úkoly, kontrolují jejich plnění a navrhují děkanovi opatření ke zlepšení stavu či k nápravě případných nedostatků.

 4. Proděkani odpovídají v rámci jim svěřených úseků činnosti za přípravu, vypracování a aktualizaci vnitřních předpisů fakulty a návrhů opatření děkana.

 5. Proděkani se podílejí na přípravě, uskutečňování a aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty.

 6. Proděkani garantují v rámci jim svěřených úseků činnosti přípravu příslušných částí výroční zprávy o činnosti fakulty. Garantují také přípravu podkladů pro vypracování zpráv, statistik a dalších dokumentů potřebných pro fungování fakulty či vyžadovaných v rámci jim svěřených úseků činnosti.

 7. Proděkani garantují z obsahového hlediska přípravu podkladů pro prezentaci informací za svěřené úseky činnosti na internetových stránkách fakulty.

 8. Proděkani při naplňování své činnosti spolupracují v rámci univerzity s příslušnými prorektory a proděkany ostatních fakult a případně s dalšími součástmi univerzity i se subjekty mimo ni.

 9. Jednotlivým proděkanům poskytují administrativní a odbornou podporu pro výkon jejich funkcí ty organizační útvary děkanátu fakulty, které jsou jim organizačním řádem děkanátu fakulty z hlediska obsahového a koncepčního věcně příslušné.

 10. Proděkani mají právo být seznámeni s rozpočtem finančních prostředků určených pro fungování organizačních útvarů děkanátu fakulty, které jsou jim organizačním řádem děkanátu fakulty z hlediska obsahového a koncepčního věcně příslušné.

 11. Kde se v tomto opatření uvádí, že příslušný proděkan odpovídá za určitou oblast činnosti, rozumí se tím především rozhodování v dané věci a vydávání a podepisování dokumentů vyhotovených v souvislosti s tímto rozhodováním. V případě, že zákon o vysokých školách, vnitřní předpisy univerzity či fakulty nebo opatření rektora či děkana předpokládají v záležitosti tímto opatřením svěřené proděkanovi rozhodnutí děkana, podepisuje takové rozhodnutí příslušný proděkan v zastoupení děkana a tuto skutečnost na daném dokumentu vyjádří zkratkou „v z.“ před svým podpisem.

 12. Proděkani jsou oprávněni podepisovat v zastoupení děkana rozhodnutí o přijetí a nepřijetí do studia stejně jako vysokoškolské diplomy dokládající absolvování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a diplomů, které jsou vydávány v rámci rigorózního řízení.

 

 

Čl. 3 Pravidla pro zastupování

 

 1. V případě nepřítomnosti děkana jej zastupuje proděkan, který je statutárním zástupcem děkana. Pokud je tento proděkan též nepřítomen, pak děkan zastupováním písemně pověří jiného proděkana.

 2. V případě nepřítomnosti proděkana jedná a rozhoduje v jemu svěřených úsecích činnosti děkan, v případě nepřítomnosti děkana pak příslušný zastupující proděkan dle předchozího odstavce.

 

 

Čl. 4 Proděkan pro ekonomiku

 

 1. Úsek činnosti proděkana pro ekonomiku pokrývá zejména tyto oblasti:

   

  1. kontrola rozpočtu fakulty sestaveného tajemníkem fakulty,

  2. kontrola rozpočtu děkanátu sestaveného tajemníkem fakulty a rozpočtu institutů předkládaných řediteli institutů,

  3. průběžná kontrola čerpání rozpočtu děkanátu a fakulty,

   

 2. Proděkan pro ekonomiku řídí projekty zacílené na zefektivnění činnosti děkanátu v oblasti ekonomické a personální a programově řídí pracovníky těmto projektům věcně příslušné.

 3. Proděkan pro ekonomiku analyzuje rozpočet univerzity, modeluje meziroční změny jeho parametrů a zpracovává přehled jejich dopadu na rozpočet fakulty.

 

 

Čl. 5 Proděkan pro rozvoj

 

 1. Úsek činnosti proděkana pro rozvoj pokrývá zejména tyto oblasti:

   

  1. podpora, koncepce a rozvoj fakulty jako celku, příprava strategických dokumentů týkajících se rozvoje fakulty, zejména v rámci stavebních a investičních akcí a reprodukce majetku fakulty,

  2. příprava, koordinace a odborný dohled nad investiční výstavbou, rekonstrukcemi, modernizacemi a opravami budov a zařízení fakulty,

  3. ve spolupráci s děkanem a tajemníkem fakulty koordinace činností v případě mimořádných událostí a branné pohotovosti státu,

  4. koordinace a dohled nad provozem a správou objektů a zařízení užívaných fakultou,

  5. zastupování fakulty v rámci rozhodování o využívání a správě univerzitního areálu v Jinonicích (Areálová rada Jinonice).

  6. koncepce, rozvoj a technická správa informačních technologií a systémů provozovaných na fakultě,

  7. koncepce a rozvoj knihovních služeb fakulty, včetně relevantních informačních systémů a elektronických informačních zdrojů,

  8. zastupování fakulty v rámci rozhodování o využívání a správě Knihovny společenských věd T. G. Masaryka v univerzitním areálu v Jinonicích.

   

 2. Proděkan pro rozvoj programově vede a v rámci schváleného rozpočtu navrhuje odměňování vedoucích pracovníků následujících oddělení děkanátu a dalších součásti fakulty:

  Centrum informatiky a výpočetní techniky (CIVT)

  a Středisko vědeckých informací (SVI).

 

 

Čl. 6 Proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání

 

 1. Úsek činnosti proděkana pro studium pokrývá zejména tyto oblasti:

   

  1. studium v bakalářských a magisterských studijních programech, včetně přípravy a uskutečňování přijímacího řízení do studia v bakalářských a magisterských studijních programech,

  2. uskutečňování harmonogramu akademického roku v rámci studia v bakalářských a magisterských studijních programech,

  3. koordinace přípravy akreditací bakalářských a magisterských studijních programů a oborů, včetně cizojazyčných,

  4. uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech,

  5. vnitřní hodnocení fakulty v oblasti studia v bakalářských a magisterských studijních programech,

  6. hodnocení výuky v oblasti studia v bakalářských a magisterských studijních programech,

  7. rozvoj a fungování Studijního informačního systému,

  8. agenda péče o studenty se speciálními potřebami a o studenty s rodičovskými povinnostmi,

  9. agenda rigorózního řízení

  10. agenda celoživotního vzdělávání (zejména studijní pobyty a Univerzita třetího věku)

  11. odpovídá za koordinaci přípravy podmínek pro přijímací řízení jednotlivými základními součástmi fakulty a za vyřizování žádostí a stížností uchazečů o studium v bakalářských a magisterských studijních programech.

   

 2. V rámci studia v bakalářských a magisterských studijních programech proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání odpovídá především za:

   

  1. vyřizování žádostí a stížností studentů,

  2. rozhodování o právech a povinnostech studentů,

  3. stanovování termínů konání jednotlivých státních zkoušek či jejich částí a jmenování předsedů a členů jednotlivých komisí pro státní zkoušky či jejich části,

  4. rozhodování o přiznávání stipendií za vynikající studijní výsledky,

  5. rozhodování o ukončení studia,

  6. rozhodování o žádostech o přezkoumání rozhodnutí, s výjimkou rozhodování o přijetí ke studiu,

  7. rozhodování o přiznávání účelových stipendií, stipendií na výzkum, stipendií hrazených ze stipendijního fondu a stipendií z jiných zdrojů v případě, že poskytovateli těchto jiných zdrojů nebyly určeny závazné podmínky pro přiznávání a stanovení výše stipendií,

  8. rozhodování o výjimkách za zveřejnění závěrečných prací.

   

 3. Proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání programově vede a v rámci schváleného rozpočtu navrhuje odměňování vedoucích pracovníků následujících oddělení děkanátu a dalších součástí fakulty:

  Kabinet jazykové přípravy (KJP),

  Studijní oddělení (ve spolupráci s proděkanem pro vědu a výzkum a pro doktorské studium).

 

 

Čl. 7 Proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium

 

 1. Úsek činnosti proděkana pro vědu a výzkum pokrývá zejména tyto oblasti:

   

  1. podpora, rozvoj a koncepce vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti na fakultě, včetně koncepční podpory propagace fakultní vědy a výzkumu vůči veřejnosti,

  2. studium v doktorských studijních programech, včetně přípravy a uskutečňování přijímacího řízení do studia v doktorských studijních programech,

  3. uskutečňování harmonogramu akademického roku v rámci studia v doktorských studijních programech,

  4. koordinace přípravy akreditací doktorských studijních programů a oborů (ve spolupráci s příslušným pracovištěm děkanátu fakulty),

  5. vnitřní hodnocení fakulty v oblasti studia v doktorských studijních programech,

  6. příprava, organizace a administrativní zajišťování zasedání vědecké rady fakulty,

  7. příprava, organizace a administrativní zajišťování habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem,

  8. koordinace přípravy akreditací habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (ve spolupráci s příslušným pracovištěm děkanátu fakulty),

  9. podpora, rozvoj a koncepce grantové politiky fakulty, včetně evidence všech na fakultě řešených grantových projektů a vytváření stimulačních nástrojů pro začlenění pracovníků a studentů fakulty do řešení grantových projektů,

  10. podpora, rozvoj a koordinace ediční politiky fakulty,

  11. agenda návrhů na udělení čestných doktorátů, jmenování emeritním profesorem a udělování cen a ocenění v oblasti vědy a výzkumu,

  12. odpovídá za koordinaci přípravy podmínek pro přijímací řízení jednotlivými základními součástmi fakulty a za vyřizování žádostí a stížností uchazečů o studium v doktorských studijních programech.

   

 2. V rámci studia v doktorských studijních programech proděkan pro vědu a výzkum odpovídá především za:

   

  1. vyřizování žádostí a stížností studentů,

  2. rozhodování o právech a povinnostech studentů,

  3. stanovování termínů konání jednotlivých státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací,

  4. jmenování předsedů a členů jednotlivých komisí pro státní doktorské zkoušky a komisí pro obhajoby disertačních prací,

  5. rozhodování o přiznávání stipendií na výzkum a doktorandských stipendií,

  6. rozhodování o ukončení studia a o žádostech o přezkoumání rozhodnutí, s výjimkou rozhodování: o přijetí ke studiu,

  7. o přiznávání účelových stipendií, stipendií hrazených ze stipendijního fondu a stipendií z jiných zdrojů v případě, že poskytovateli těchto jiných zdrojů nebyly určeny závazné podmínky pro přiznávání a stanovení výše stipendií,

  8. rozhodování o stanovení výše doktorandských stipendií,

  9. rozhodování o jmenování a odvolávání školitelů,

  10. rozhodování o výjimkách ze zveřejnění závěrečných prací.

   

 3. Pokud je pověřen děkanem, svolává a řídí vědeckou radu v jeho zastoupení.

 4. Proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium programově vede a v rámci schváleného rozpočtu navrhuje odměňování vedoucích pracovníků následujících oddělení děkanátu:

  Oddělení vědy,

  Studijní oddělení (ve spolupráci s proděkanem pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání).

 

 

Čl. 8 Proděkan pro vnější vztahy

 

 1. Úsek činnosti proděkana pro vnější vztahy pokrývá zejména tyto oblasti:

   

  1. vnější vztahy fakulty, a to zejména k uchazečům o studium z tuzemska i zahraničí, absolventům studia na fakultě a médiím,

  2. podpora, rozvoj a koncepce vztahů s tuzemskými středními a vysokými školami a vědeckými a výzkumnými institucemi,

  3. koncepce, rozvoj a technická správa webových prezentací fakulty a jejích jednotlivých základních součástí.

  4. interní komunikace v rámci fakulty, jednotlivých součástí, institutů, atd.

  5. koncepce tvorby a distribuce fakultních propagačních materiálů.

   

 2. Proděkan pro vnější vztahy programově vede a v rámci schváleného rozpočtu navrhuje odměňování vedoucích pracovníků následujících oddělení děkanátu:

  Oddělení pro vnější vztahy.

 

 

Čl. 9 Proděkan pro zahraniční styky

 

 1. Úsek činnosti proděkana pro zahraniční styky pokrývá zejména tyto oblasti:

   

  1. podpora, rozvoj a koncepce vztahů fakulty se zahraničními vysokými školami a vědeckými a výzkumnými institucemi, včetně přípravy a naplňování mezinárodních smluv s těmito subjekty,

  2. administrativní podpora mezinárodních studijních programů typu „joint degree“, „multiple degree“, „cotutelle“ apod. v součinnosti s proděkanem pro vědu a výzkum a proděkanem pro studium a základními součástmi fakulty,

  3. podpora, rozvoj a administrativní zajišťování krátkodobých výměnných studijních a vědeckých pobytů,

  4. podpora, rozvoj a administrativní zajišťování cizojazyčných studijních programů,

  5. podpora, rozvoj a administrativní zajišťování mobility akademických pracovníků a studentů,

  6. podpora, rozvoj a administrativní zajišťování letních škol v gesci oddělení pro zahraniční styky.

   

 2. V rámci podpory, rozvoje a administrativní realizace mezinárodní výměny studentů a mobility akademických pracovníků proděkan pro zahraniční styky odpovídá především v rámci schválených rozpočtů za vyřizování žádostí a stížností studentů a akademických pracovníků. Ve spolupráci se základními součástmi fakulty odpovídá za přijetí přijíždějících studentů a akademických pracovníků.

 3. Proděkan pro zahraniční styky programově vede a v rámci schváleného rozpočtu navrhuje odměňování vedoucích pracovníků následujících oddělení děkanátu:

  Oddělení pro zahraniční styky.

 

 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

               

 

Za správnost:

PhDr. Natálie Švarcová

Proděkanka pro ekonomiku