Opatření děkana č. 26/2012 

Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky, úprava účelových stipendií a zrušení souvisejících opatření

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 26/2012 

Název:

 

Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky, úprava účelových stipendií a zrušení souvisejících opatření

 

Účinnost:

 

1. 6. 2012

 

V Praze dne 3. 5. 2012

 

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                                                     děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Cíl předpisu

   

   

  1. Toto opatření se vydává v návaznosti na Stipendijní řád Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Řád“) a Pravidla pro poskytování stipendií na UK FSV (dále jen „Pravidla“) a reaguje na změny Pravidel provedené v akademickém roce 2011/2012. Tímto opatřením se ruší též opatření upravující výši stipendií studentů doktorských studijních programů na UK FSV.

   

 2. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky

   

  1. V souladu s ustanovením Čl. 4 odst. 3, 4 Řádu a Čl. 2 Pravidel stanovím minimální výši stipendia za vynikající studijní výsledky na 15.000,- Kč a maximální výši tohoto stipendia na 18.000,- Kč.

  2. Stipendium uvedené v předchozím odstavci je splatné zpětně jednorázově vždy v listopadu za předchozí akademický rok; na stipendium má nárok v souladu s Řádem a Pravidly 10 % nejlepších studentů. Detailní pravidla pro výpočet prospěchového průměru a další podmínky pro poskytování tohoto stipendia stanoví Čl. 2 Pravidel.

  3. Stipendium za vynikající studijní je vypláceno automaticky, není nutno o něj žádat.

   

 3. Účelové stipendium dle Čl.  čl. 5 odst. 2 d) Řádu a Čl. 3 odst. 3 Pravidel (stipendium v případech zvláštního zřetele vhodných)

   

  1. Ve smyslu úplného znění Řádu čl. 5 písm. d) v platném znění čl. 3 odst. 3 pravidel přiznávám účelové stipendium za účast na pedagogické činnosti UK FSV studujícím doktorských studijních programů UK FSV.

  2. Řádně vyplněný formulář „Žádost o přiznání stipendia“ s podpisy žadatele a navrhovatele podává navrhovatel prostřednictvím studijního oddělení (referentky pro doktorské studium).

  3. Navrhovatelem účelového stipendia za pedagogickou činnost může být ředitel institutu či vedoucí katedry, kde žadatel pedagogickou činnost vykonává.

  4. Pracovník studijního oddělení (referentka pro doktorské studium) provede kontrolu formálních náležitostí žádosti a provede kontrolu podmínek pro udělení stipendia podle Řádu (zejména dle čl. 5 odst. 2, čl. 8 a čl. 8a). Výši požadované částky posoudí proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání.

  5. Rozhodnutí o přidělení účelového stipendia za účast na pedagogické činnosti deleguje děkan na proděkana pro doktorské studium a další formy vzdělávání. V případě přiznání stipendia zajistí výplatu neprodleně studijní oddělení ve spolupráci s ekonomickým oddělením.

  6. Celková výše stipendia dle čl. 5 písm. d) za jeden akademický rok pro jednoho studenta nesmí přesáhnout 40.000,- Kč. Do této částky se kromě stipendií za účast na pedagogické činnosti započítávají i další stipendia za účast na vědeckovýzkumné činnosti, za podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a v dalších zvláštního zřetele vhodných případech.

   

 4. Rušení předchozích opatření

   

  1. Tímto opatřením se ruší opatření děkana 28/2008 upravující částky stipendií pro studenty prezenčního doktorského programu. Výše částek těchto stipendií upravuje Řád a Pravidla.

  2. Dále se ruší opatření děkana č. 7/2011 (Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí).

   

 5. Účinnost

   

  Toto opatření nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2012/2013, tj. 1. října 2012, s výjimkou části IV., která nabývá účinnosti 1. 6. 2012.

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

děkan fakulty

 

Za správnost:

 

PhDr. Ing. Petr Soukup

Proděkan pro studijní záležitosti