Opatření děkana č. 25/2017

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 25/2017

 

Název:

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech

 

Účinnost

1. 10. 2017

 

V Praze dne 27. září 2017

PhDr. Jakub Končelík. Ph.D.

děkan fakulty

 

 1. Toto opatření upravuje podmínky pro vyplácení stipendií na podporu studia zahraničních studentů bakalářského programu Bachelor in Economics and Finance (BEF) a navazujících magisterských programů Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES), Central European Comparative Studies (CECS), Corporate Strategy and Finance in Europe (CSF), International Economic and Political Studies (IEPS), Master in Economics and Finance (MEF), Public and Social Policy (PSP), Sociology In European Context (SEC), Master in International Security Studies (MISS), Master in Area Studies (MAS), International Masters in Economy, State and Society (IMESS), European Politics and Society (EPS) a Master in International Relations (MAIN) v akademickém roce 2017/2018 (dále jen „stipendium“). Zdrojem úhrady stipendií je dotace z rozvojových programů MŠMT ČR na projekt Mezinárodní spolupráce v rámci Institucionálního rozvojového plánu fakulty.
 2. O stipendium mohou žádat studenti přijatí ke studiu těchto programů z rozvojových zemí a ze zemí, které procházejí procesem společenské i ekonomické transformace.
 3. Studenti, kteří žádají o stipendium na podporu studia, musí splňovat následující kritéria:
 • nadprůměrný zájem o studium vyjádřený v eseji, která bude součástí žádosti o stipendium;
 • nadprůměrné studijní výsledky doložené v přihlášce;
 • finanční poměry neumožňující pokrytí školného a životních nákladů z vlastních zdrojů (doložené doporučením alespoň dvou profesorů z dřívějšího studia).
 1. Stipendium je určeno na pokrytí nákladů na studium v zimním semestru.  Těmito náklady se rozumí: náklady na poplatek za studium (školné) a příspěvek na životní náklady.  Výše a rozpis stipendia je stanovena samostatným rozhodnutím děkana.
 2. Stipendium bude vypláceno jednou za akademický rok, a to nejpozději do 1 měsíce po zápisu do zimního semestru a po zaplacení řádného poplatku za studium na letní semestr.  Zaplacení poplatku za letní semestr je podmínkou zápisu do zimního semestru.
 3. Vyúčtování příspěvku na životní náklady nebude od studentů požadováno.
 4. Pokud student v letním semestru studium ukončí nebo bude ze studia vyloučen pro porušení studijního a zkušebního řádu UK, nemá nárok na vrácení zaplaceného poplatku za studium v letním semestru.  Tyto prostředky pak budou vráceny MŠMT ČR jako nevyužité stipendium.
 5. Uchazeči žádají o stipendium na formuláři dostupném na www stránkách fakulty.
 6. Komise, která děkanovi navrhuje kandidáty na přidělení stipendia, se skládá z proděkanky pro zahraniční styky (předsedkyně komise) a vedoucí oddělení zahraničních styků.
 7. Studenti výše uvedených programů, kteří již studují v prvním nebo druhém ročníku za podpory těchto stipendií, se mohou ucházet o přidělení stipendia i na další ročník studia. Podmínky zařazení těchto studentů do výběru jsou následující:
 • řádně vyplněná přihláška;
 • vyjádření alespoň jednoho pedagoga FSV (garanta oboru, vedoucího diplomové práce, vyučujícího povinného předmětu) hodnotící jejich dosavadní studium na UK; dopis může být předložen v ČJ nebo v AJ.

         Studenti již nemusejí předkládat esej zdůvodňující zájem o studium, ani doporučení dvou profesorů z dřívějšího studia.

 1. Podmínkou pro vypsání stipendijního programu i v druhém a třetím roce studia je získání finanční podpory z dotace MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu v následujících letech.
 2. Na třetí rok studia (magisterské programy) a čtvrtý rok studia (bakalářský program) nebude stipendium poskytováno.
 3. Tímto se ruší Opatření děkana č. 16/2014 Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

proděkanka pro zahraniční styky