Opatření děkana č. 25/2012 

Povinnosti a omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmu č. 159/2006 Sb., ve znění novely  č. 216/2008 Sb.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 25/2012 

 

Název:

 

Povinnosti a omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmu č. 159/2006 Sb., ve znění novely 

č. 216/2008 Sb.

 

 

Účinnost:

 

2. 5. 2012

 

V Praze dne 2. 5. 2012

 

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                                                     děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Tímto opatřením děkana fakulty je stanoven výčet funkcí, na které se vztahuje zákon o střetu zájmů č. 159/2006 Sb., ve znění novely č. 216/2008 Sb.

 

Podle § 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona o střetu zájmů se veřejným funkcionářem rozumí také vedoucí zaměstnanec právnické osoby vzniklé ze zákona, pokud řídí další vedoucí zaměstnance. Podle tohoto ustanovení se tento zákon na Univerzitu Karlovu a její součásti vztahuje, neboť jde o veřejnou vysokou školu vzniklou ze zákona. S odvoláním na Statut FSV UK a jeho přílohu č. 1 – Organizační řád FSV UK a organizační řády institutů a dalších součástí se za veřejné funkcionáře na úrovni FSV UK považují:

 

 

  • děkan fakulty,
  • tajemník fakulty.

 

 

Povinnosti a omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmů je možné rozdělit do 3 skupin.

 

 

  1. Povinnosti týkající se výkonu funkce.

  2. Omezení spočívající v zákazu vykonávat některé činnosti po určitou dobu po skončení výkonu funkce – netýká se veřejné vysoké školy.

  3. Povinnosti spočívající v pravidelném podávání oznámení o souběžně vykonávaných činnostech a některých dalších právních skutečnostech.

 

 

Veřejní funkcionáři podávají formou čestného prohlášení tato oznámení:

 

 

  1. oznámení o osobním zájmu (§ 8 zákona o střetu zájmů),

  2. oznámení o činnostech (§ 9 zákona o střetu zájmů),

  3. oznámení o majetku (§ 10 zákona o střetu zájmů),

  4. oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11 zákona o střetu zájmů).

 

 

Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích se podávají nejen v případě, že některá ze skutečností uváděných v těchto oznámeních nastala, ale i v případě, že nenastala. Pouze oznámení o osobním zájmu se podává pouze tehdy, pokud určitý osobní zájem při projednávání dané věci ze strany veřejného funkcionáře existuje.

 

Veřejný funkcionář je povinen oznámení o skutečnostech podle § 9 až 11 podávat pravidelně vždy nejpozději do 30. června kalendářního roku za uplynulý rok, a to po celou dobu výkonu funkce. V případě, že veřejný funkcionář ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne jeho ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce. Oznámení podle § 9 až 11 jsou veřejní funkcionáři povinni podat na formuláři, který je součásti přílohy tohoto opatření. Tyto formuláře lze také vytisknout z www stránek Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Formuláře je možné podávat i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem. Oznámení podává veřejný funkcionář Univerzity Karlovy, resp. Fakulty sociálních věd Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jakožto evidenčnímu orgánu podle § 14 zákona. Osoby, jichž se předmětný zákon týká, zašlou oznámení na adresu: Stanislav Měšťan, Odbor personální, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Aby nedošlo k rozlepení obálky neoprávněnými osobami je třeba jméno pana ředitele personálního odboru uvést na prvním místě.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 2/2008.

 

Přílohy:

Formulář pro podávání čestného prohlášení

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

 

 

Za správnost:

 

Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník fakulty