Opatření děkana č. 24/2016

Podpora grantové činnosti na FSV UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 24/2016

 

Název:

Podpora grantové činnosti na FSV UK

 

Účinnost:

3. 10. 2016

 

V Praze dne 30. září 2016

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty

 


 

Čl. 1

 

Opatření má za cíl podpořit grantovou činnost na FSV UK. Výši odměn hlavním žadatelům o grantové projekty podaným za FSV UK stanovuji následovně:

 

 1. program Horizon 2020 a dílčí výzkumné programy jednotlivých DG Evropské komise (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším)

   

  • 20 000,- Kč za každý podaný projekt v roli koordinátora, který nebyl odmítnut z formálních důvodů.

  • 10 000,- Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.

   

   

  program Horizon 2020 a dílčí výzkumné programy jednotlivých DG Evropské komise (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

   

  • 30 000,- Kč za každý přijatý projekt v roli koordinátora, který bude řešen na FSV UK.

   

 2. ERC/ERC CZ (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším)

  nejvýše 100 000,- Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

   

  • 10 000,- Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 30 000,- Kč za každý podaný projekt, jehož řešitel byl pozván v rámci hodnocení projektu k ústnímu pohovoru

  • dalších 60 000,- Kč za každý projekt, který byl přijat k financování na FSV UK ERC/ERC CZ (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

   

   

  ERC/ERC CZ (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

   

  • 100 000,- Kč za každý přijatý projekt, který bude řešen FSV UK a na jehož základě se řešitel stane zaměstnancem FSV UK s úvazkem 1,0.

   

 3. Projekty v programu Erasmus+ (bez projektů programu Jean Monnet), Česko-norském výzkumném programu a INTER-EXCELLENCE (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 14 000,- Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

   

  • 7 000,- Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů.

  • 7 000,- Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.

   

   

  Projekty v programu Erasmus+ (bez projektů v programu Jean Monnet), Česko-norském výzkumném programu a INTER-EXCELLENCE (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

   

  • 14 000 Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.

   

 4. Projekty v programu Jean Monnet (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 12 000,- Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

   

  • 6 000,- Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů.

  • 6 000,- Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.

   

   

  Projekty v programu Jean Monnet (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

   

  • 12 000 Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.

   

 5. Projekty podané do soutěží CERGE-EI (GDN), International Visegrad Fund, dvoustranná mezinárodní spolupráce MŠMT (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 6 000,- Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

   

  • 4 000,- Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů.

  • 4 000,- Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.

   

   

  Projekty podané do soutěží CERGE-EI (GDN), International Visegrad Fund, dvoustranná mezinárodní spolupráce MŠMT (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

   

  • 8 000 Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.

   

 6. Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR (mimo program BETA), resortní veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 10 000,- Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

   

  • 5 000,- Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů.

  • 7 000,- Kč v případě přijetí projektu k řešení na FSV či jeho zamítnutí z důvodu nedostatku finančních prostředků grantové agentury.

   

   

  Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR (mimo program BETA), resortní veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

   

  • 12 000,- Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.

   

 7. Projekty podané do veřejné soutěže v rámci operačních programů (např. OP PA, OP VK, OP VaVpI, OP VVV) (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 10 000,- Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

   

  • 5 000,- Kč za každý podaný projekt v roli hlavního řešitele, který nebyl odmítnut z formálních důvodů.

  • 5 000,- Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.

   

   

  Projekty podané do veřejné soutěže v rámci operačních programů (např. OP PA, OP VK, OP VaVpI, OP VVV) (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

   

  • 10 000,- Kč za každý přijatý projekt v roli hlavního řešitele, který bude řešen na FSV UK.

   

 8. Ostatní menší projekty podané u různých poskytovatelů např. nadací, ministerstev (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 4 000,- Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

   

  • 2 000,- Kč za každý podaný projekt/nabídku, který nebyl odmítnut z formálních důvodů.

  • 2 000,- Kč za každý přijatý projekt, který bude řešen na FSV UK.

   

   

  Ostatní menší projekty podané u různých poskytovatelů např. nadací, ministerstev (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

   

  • 4 000,- Kč za každý přijatý projekt, který bude řešen na FSV UK.

   

 

 

Odměna za projekty podané v roli spoluřešitele či partnera bude činit 50% odměny určené pro hlavního řešitele a to podle úvazku daného pracovníka FSV UK či žadatele mimo FSV UK.

 

Čl. 2

Žádost o podporu je podávána za každého řešitele automaticky oddělením vědy FSV UK vždy nejpozději 3 týdny po zveřejnění výsledků dané soutěže s výjimkou žadatelů mimo FSV UK, kterým bude odměna vyplacena až po podpisu pracovní smlouvy. O přidělení, případně krácení podpory rozhoduje děkan. V případě schválení bude finanční příspěvek přidělen nejdříve do 3 týdnů ode dne schválení rozpočtu FSV UK Akademickým senátem FSV UK.

 

Finanční bonus je vyplácen formou odměny hlavnímu žadateli za FSV UK. Na základě písemného návrhu hlavního žadatele zaslaného nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy z oddělení vědy může být bonus rozdělen i mezi další žadatele zaměstnané na FSV UK.

 

Podmínkou výplaty finančního bonusu je podání projektu do soutěže ve spolupráci s oddělením vědy FSV UK.

 

Čl. 3

Činnosti v souvislosti s tímto opatřením koordinuje proděkan pro vědu a výzkum a administrativně je zajišťuje oddělení vědy FSV UK.

 

FSV UK vyčleňuje v rámci svého rozpočtu prostředky na podporu grantové činnosti výhradně z vlastních příjmů fakulty, případně z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

 

Čl. 4

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 36/2014.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Za správnost:

doc. PhDr. Michal Kubát, PhD.

proděkan pro vědu a výzkum