Opatření děkana č.  24/2013

Stanovení podmínek pro pořizování a evidenci razítek na FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č.  24/2013

 

Název:

 

Stanovení podmínek pro pořizování a evidenci razítek na FSV UK

 

    Účinnost: 1. 9. 2013

 

V Praze dne 30. srpna 2013

 

                                                                                      PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                      děkan fakulty

 


 

V souvislosti se zákonem č. 111/98 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a na základě pokynu kvestora UK jsou tímto opatřením stanoveny následující podmínky pro pořizování, nakládání a evidenci razítek na FSV UK.

 

 

 1. Druhy razítek

   

  Na Fakultě sociálních věd UK (dále jen FSV UK) jsou používána tato razítka:

   

   

  1. Úřední kulaté razítko se státním znakem ČR

   Na FSV UK se používá pro úřední účely kulaté razítko s malým státním znakem o velikosti 36 mm. Toto razítko se užívá jen tehdy, ověřuje-li listina opatřovaná tímto razítkem důležitá usnesení, rozhodnutí nebo jde-li o listinu, kterou se osvědčují důležité skutečnosti, stanoví oprávnění nebo povinnosti. Kulaté razítko se státním znakem ČR se neužívá v běžném korespondenčním styku.

    

   Obsah úředního kulatého razítka:

   Univerzita Karlova v Praze

   Fakulta sociálních věd

   (malý státní znak ČR)

   (pořadové číslo razítka)

  2. Hranaté razítko bez státního znaku ČR

    

   Hranaté razítko bez státního znaku ČR se na FSV UK používá pro vedení ekonomických agend (daňové, účetní, pokladní doklady, styk s bankou) a pro běžnou administrativu.

    

   Obsah úředního hranatého razítka bez státního znaku:

    

   1. řádek: Univerzita Karlova v Praze

   2. řádek: Fakulta sociálních věd

   3. řádek: Název institutu, katedry, oddělení

   4. řádek: Adresa

   5. řádek: IČO: 00216208, DIČ: CZ 00216208

   6. řádek: Pořadové číslo razítka

   

 2. Pořízení razítek

   

  Kulaté razítko pořizuje pro fakulty UK rektorát (bezpečnostní odbor). Za přidělení a používání kulatého razítka odpovídá vzhledem k rektorátu UK na FSV UK tajemník fakulty. Uvedené razítko je přiděleno odpovědnému pracovníkovi pouze se souhlasem tajemníka fakulty.

  Kulaté razítko se státním znakem ČR musí být bezpečně uloženo na oddělení, kterému bylo dáno do užívání. Vynášet toto razítko ze sídla fakulty, zapůjčovat ho k používání jiným osobám než oprávněným a ukládat ho jinde než na oddělení zapsaném v evidenční knize razítek, je zakázáno. Porušení tohoto nařízení může být klasifikováno jako hrubé porušení pracovních povinností.

   

  Hranaté razítko pořizuje pro součásti FSV UK tajemník fakulty prostřednictvím svého sekretariátu na základě požadavků institutů, oddělení děkanátu a dalších součástí. Každá žádost o pořízení razítka musí být podána písemně a potvrzena vedoucím příslušného pracoviště.

  Hranaté razítko musí být bezpečně uloženo na oddělení, kterému bylo dáno do užívání. Vynášet toto razítko ze sídla fakulty, zapůjčovat ho k používání jiným osobám než oprávněným a ukládat ho jinde než na oddělení zapsaném v evidenční knize razítek, je dovoleno pouze v odůvodněných případech a s vědomím tajemníka fakulty.

   

 3. Evidence razítek

   

  Kulaté razítko eviduje pro fakulty UK rektorát (bezpečnostní odbor). Na FSV UK zajišťuje přidělování a evidenci kulatého razítka tajemník fakulty prostřednictvím svého sekretariátu, kde je evidenční kniha uložena. Evidence kulatých razítek se vede spolu s ostatními používanými razítky v sešitě s očíslovanými stránkami. U každého evidovaného razítka musí být jeho pořadové číslo, čitelný obtisk, datum převzetí, jméno a podpis osoby zodpovědné za používání razítka na FSV UK; datum vrácení razítka odpovědnou osobou a podpis dané osoby; dále datum vrácení razítka odpovědnou osobou a podpis dané osoby; protokol o případné likvidaci razítka s podpisy komise, která byla vyřazení razítka svědkem.

   

  Evidenci hranatého razítka zajišťuje tajemník fakulty prostřednictvím Sekretariátu děkana FSV UK. Uvedené razítko je přiděleno odpovědným pracovníkům pouze se souhlasem tajemníka fakulty. Evidence hranatých razítek se vede spolu s ostatními používanými razítky v sešitě s očíslovanými stránkami. U každého evidovaného razítka musí být jeho pořadové číslo, čitelný obtisk, datum převzetí, jméno a podpis osoby zodpovědné za používání razítka na FSV UK; datum vrácení razítka odpovědnou osobou a podpis dané osoby; dále datum vrácení razítka odpovědnou osobou a podpis dané osoby; protokol o případné likvidaci razítka s podpisy komise, která byla vyřazení razítka svědkem.

   

 4. Ztráta, zcizení a poškození razítek

   

  Po zjištění ztráty, zcizení, zneužití či poškození kulatého razítka je odpovědná osoba povinna toto nahlásit sekretariátu děkana FSV UK tajemníkovi fakulty. O takové události musí být sepsán protokol. Tajemník fakulty o této skutečnosti okamžitě písemně vyrozumí Bezpečnostní odbor Univerzity Karlovy v Praze a v dalších krocích se bude řídit jejich pokyny. V případě zjištění zcizení kulatého razítka vyrozumí tajemník fakulty i Policii ČR.  Při zhotovení náhradního razítka nesmí být použito pořadové číslo razítka, které bylo ztraceno nebo zcizeno.

   

  Po zjištění ztráty, zcizení, zneužití či poškození hranatého razítka je odpovědná osoba povinna tuto skutečnost neprodleně nahlásit Sekretariátu děkana FSV UK. O takové události musí být sepsán protokol. Tajemník fakulty zajistí vyřazení ztraceného, zcizeného či poškozeného razítka z evidence a výrobu nového razítka s navazujícím pořadovým číslem. Při zhotovení náhradního razítka nesmí být použito pořadové číslo razítka, které bylo ztraceno, zcizeno nebo poškozeno.

   

 5. Ostatní razítka

   

  Ostatní razítka typu „doporučeně“, „žádosti nelze vyhovět“ apod. jsou evidována v sešitě s očíslovanými stránkami, nepodléhají žádnému zvláštnímu režimu.

 

 

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím pokyn tajemnice č. 01/1999.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

 

Ing. Jindřich Kolek, MBA, tajemník fakulty