Opatření děkana č. 23/2015

Postup při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 23/2015

 

Název:

Postup při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku

 

Účinnost:

4. 9. 2015

 

V Praze dne 2. září. 2015                              

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

 


 

( k provedení čl. 4 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy – dále jen „Řád“ a článků 3 a 14 Pravidel pro organizaci studia na FSV UK – dále jen „Pravidla“)

 

 1. Prezenční studium (v českém i anglickém jazyce) a elektronická kontrola studijních povinností

   

  1. Studenti zapsaní ve studijních programech prezenčního bakalářského a navazujícího magisterského studia na FSV UK, které jsou realizovány v českém jazyce, mají možnost provést kontrolu studijních povinností a zápis do dalšího ročníku studia elektronicky za využití Studijního informačního systému (dále jen „SIS“). Technický postup je upraven v návodu, který je k dispozici na Intranetu FSV UK https://docs.google.com/document/d/1ircle46H-hVL4mADplD38ZtiIGcpTCoFbSY-Vh3BinE/edit

  2. Pokud student požádá elektronicky o provedení kontroly ve smyslu odst. 1 této části a získal v předchozím studiu dostatečný počet kreditů pro zápis do dalšího ročníku ve smyslu čl. 4 Pravidel http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2616.html převede studijní referentka studenta do dalšího ročníku. Předchozí věta se nepoužije v okamžiku, kdy studentovi vyprší maximální doba studia, tj. 6 let pro bakalářské studium a 5 let pro navazující magisterské studium; v tomto případě dojde k ukončení studia a student bude o této skutečnosti písemně vyrozuměn.

  3. Pokud student požádá elektronicky o kontrolu studijních povinností a zápis a nesplňuje podmínky pro postup do dalšího ročníku, zjistí tuto skutečnost v SIS https://docs.google.com/document/d/1ircle46H-hVL4mADplD38ZtiIGcpTCoFbSY-Vh3BinE/edit

  4. Žádost o elektronické provedení kontroly studijních povinností je možno skrze SIS podávat od 10. do 29. září.

   

 2. Klasická kontrola studijních povinností a zápis do dalšího ročníku

   

  1. Student prezenčního studia na FSV UK v českém jazyce, který:

    

   1. nepožádal dle části A tohoto opatření o provedení kontroly studijních povinností,

   2. nebo požádal, ale podmínky v době žádosti nesplnil, je povinen se v souladu s ustanoveními Řádu a Pravidel dostavit osobně ke kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2560.html. Ke kontrole studijních povinností musí student přinést v souladu s čl. 14 odst. 3 Pravidel http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2616.html vlastnoručně podepsaný výpis splněných studijních povinností z předchozího úseku studia (viz čl. 2) dokladující počet kreditů získaných v předchozím úseku studia a výsledek kontroly studia u jednotlivých předmětů (zápočet, klasifikovaný zápočet a zkouška).

    

  2. V případě, že se student nedostaví v řádném termínu ke kontrole studijních povinností a nezapíše se do dalšího ročníku, zveřejní fakulta na úřední desce výzvu, aby se dostavil k zápisu v náhradním termínu stanoveném harmonogramem http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2560.html.

   Sankce upravuje část C tohoto opatření.

  3. Studenti kombinovaného studia na FSV UK provádějí elektronickou kontrolu studijních povinností ve smyslu části A opatření jen v případě, že mají splněno 60 kreditů za každý ročník svého studia. V opačném případě použijí postup dle části B tohoto opatření.

   

 3. Sankce při neprovedení kontroly studia a zápisu do dalšího ročníku

   

  1. Student, který neprovede kontrolu studijních povinností ve smyslu části A, nebo B tohoto opatření a nedostaví se ke kontrole ani v náhradním termínu, bude mít ukončeno studium dle čl. 12 odst. 1 písm. B) Řádu http://www.cuni.cz/UK-5256.html

   Děkan studentovi na jeho žádost vydá výpis o splněných studijních povinnostech.

  2. Bez provedení kontroly studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku studia, je studentovi umožněn pouze předběžný zápis do jednotlivých předmětů, zápis umožňující složení zkoušky či zápočtu, bude studentovi odepřen.

   

 

 

Toto opatření nabývá účinnosti 4. 9. 2015 a nahrazuje opatření 29/2013.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

Petr Soukup

Proděkan pro studijní záležitosti