Opatření děkana č. 22/2016

Provozní a správní režie u grantových projektů a darů FSV UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 22/2016

Název:

Provozní a správní režie u grantových projektů a darů FSV UK

Účinnost:

19. 9. 2016

V Praze dne 19. září 2016

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

       děkan fakulty

Část I.

Vymezení pojmů

Provozní režie jsou prostředky využívané k pokrytí nákladů vynaložených na provoz FSV UK (například náklady na topení, elektrickou energii, vodu, plyn, opravu a údržbu, služby režijního charakteru apod. – vyjma mezd a zákonných odvodů z mezd zaměstnanců správních a hospodářských útvarů děkanátu FSV UK).

Správní režie jsou prostředky využívané k pokrytí nákladů vynaložených na mzdy a zákonné odvody z mezd (zdravotní, sociální a zákonné úrazové pojištění), školení a cestovné správních a hospodářských útvarů děkanátu FSV UK.

Přeúčtování režie se provádí k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Pracoviště CESES, SBP, RTL, která platí provozní režii rektorátu, hradí FSV UK pouze správní režii.

 

Část II.

Grantové prostředky

Částka odváděná jako režie fakulty se odvozuje od celkového finančního objemu grantu. Do celkového finančního objemu grantu se nezapočítávají prostředky přidělené v rámci grantu spoluřešitelským pracovištím mimo FSV UK. Je-li to možné, je souhrnná výše režie stanovena na 19 %. Stanovení výše režie u konkrétního projektu závisí na zadávací dokumentaci příslušného projektu. Při stanovení režie se postupuje podle bodu 1., nelze-li uplatnit bod 1., pak podle bodu 2. Nelze-li uplatnit ani bod 2., pak podle bodu 3. atd.

 1. Zadávací dokumentace umožňuje režii ve výši 19 % a výše

  1.1 Výše režie v projektu je alespoň 19 %. Prostředky převyšující 19 % mohou být využity k pokrytí nákladů na úrovni institutu FSV UK. Odpovědným za využití takto (to jest nad 19 %) vymezených prostředků je řešitel grantu. Prostředky musí být využity v souladu se zadávací dokumentací.

  1.2 Jestliže projektová dokumentace neumožňuje hradit nákup dat a kurzové rozdíly z přímých nákladů, potom se postupuje dle bodu 3.1 s tím, že žadatel zdůvodní výši nákladů, které hodlá hradit z položky režie. Stahovaná režie je minimálně 9 % (správní režie).

 2. Zadávací dokumentace umožňuje režii v rozmezí 9 % až 19 %

  2.1 Režie je stažena ve výši umožněné zadávací dokumentací.

  2.2 Jestliže projektová dokumentace neumožňuje hradit nákup dat a kurzové rozdíly z přímých nákladů, potom se postupuje dle bodu 3.1 s tím, že žadatel zdůvodní výši nákladů, které hodlá hradit z položky režie. Stahovaná režie je minimálně 9 % (správní režie).

 3. Zadávací dokumentace umožňuje režii ve výši do 9 %, v zadávací dokumentaci není umožněno krytí nepřímých nákladů

  3.1 Řešitel grantu alespoň 14 dní před předložením grantové žádosti k podpisu děkanovi fakulty podá k rukám děkana fakulty prostřednictvím oddělení vědy žádost o individuální stanovení režie u příslušného projektu. V žádosti uvede výši režie umožněnou zadávací dokumentací (odkazem se na příslušnou pasáž ze zadávací dokumentace) a zároveň předloží přehled administrativních a správních úkonů, které jsou v souvislosti s administrací grantu očekávány na úrovni děkanátu (konkrétně se jedná o počty objednávek, cestovních příkazů, počty stávajících zaměstnanců, jimž se bude měnit pracovní smlouva a počty nově přijímaných zaměstnanců, počty DPP (je třeba zvlášť uvést počty zahraničních zaměstnanců), nepojmenované smlouvy, počty odměn apod.). Děkan stanoví mimořádný postup při financování administrativních úkonů, zpravidla k tíži institutu, ze kterého pochází hlavní řešitel (na základě souhlasu ředitele institutu).

 4. Zadávací dokumentace umožňuje režii ve výši do 9 %, v zadávací dokumentaci je umožněno krytí nepřímých nákladů

  Režie fakulty v součtu se spolufinancováním správních nákladů děkanátu se rovná 9 % (správní režie) z celkového finančního objemu grantu.

 5. Zadávací dokumentace neumožňuje režii, je umožněno krytí nepřímých nákladů

  5.1 Řešitel projektu může zvolit jednu ze dvou variant:

  1. Spolufinancuje správní náklady děkanátu částkou rovnající se 50 % nepřímých nákladů.

  2. Spolufinancuje správní náklady děkanátu částkou rovnající se 9 % z celkového finančního objemu grantu.

 6. Zadávací dokumentace neumožňuje režii ani nepřímé náklady, je umožněno hradit administrativní a/nebo správní a/nebo provozní náklady v rámci přímých nákladů

  6.1 V rozpočtu grantu budou kalkulovány přímé náklady na administrativu a/nebo správu a/nebo provozní náklady na úrovni fakulty ve výši 9 %. O rozložení této částky na konkrétní úvazky či úhrady rozhoduje tajemník fakulty.

 7. Zadávací dokumentace neumožňuje režii, ani přímé náklady, ani hrazení administrativních a/nebo správních a/nebo provozních nákladů v rámci přímých nákladů

  7.1 Postupuje se dle odstavce 3.1 tohoto opatření.

 8. Granty se spoluúčastí fakulty

  8.1 Jestliže je součástí grantu spoluúčast fakulty hrazená z prostředků institutu fakulty, potom je režie odvedena dle pravidel uvedených výše. Část režie odpovídající procentu spoluúčasti může být využita k pokrytí správních nákladů na úrovni institutu FSV UK, odpovědným za využití těchto prostředků je ředitel institutu. Prostředky musí být využity v souladu se zadávací dokumentací.

 9. Specifický vysokoškolský výzkum

  9.1 Režie činí 9 % (správní režie) za podmínky, že alespoň 82 % z celkového objemu prostředků je využito na stipendia a osobní náklady doktorských studentů. Pokud tato podmínka splněna není, je fakultě odváděna režie ve výši 19 %.

 

Část III.

Dary

Z účelově určených sponzorských darů a darů od soukromých subjektů se režie neodvádí. Děkan stanoví mimořádný postup při financování administrativních úkonů spojených s poskytnutím daru. Veškeré náklady hradí institut, ze kterého pochází příjemce daru.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Zpracovala:

PhDr. Natálie Švarcová, PhD.

proděkanka pro ekonomiku