Opatření děkana č. 22/2010

Organizace postgraduálního studia na FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 22/2010

 

Název:

Organizace postgraduálního studia na FSV UK

 

Účinnost:

1. 8. 2010

V Praze dne 7. července 2010

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

(podrobnosti k Úplnému znění studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy ze dne 22.6.2009 a Pravidlům pro organizaci studia schváleným Akademickým senátem FSV UK dne 12.12.2006 a Akademickým senátem UK dne 30.3.2007)

1. Školitel

 

1.1 Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Školitele pro daného studenta jmenuje a odvolává děkan fakulty. Příslušný návrh podává děkanovi předseda oborové rady, a to prostřednictvím proděkana pro postgraduální studium a další formy vzdělávání.

1.2 Školitelem je zpravidla docent, profesor nebo držitel vědecké hodnosti DrSc. nebo DSc. Školitelem výjimečně může být akademický pracovník s vědeckou hodností (PhD. nebo CSc.), pokud se jedná o významného odborníka v příslušném oboru. V takovém případě předseda oborové rady svůj návrh písemně zdůvodní.

 

2. Individuální studijní plán

 

2.1 Individuální studijní plán schvaluje školitel a oborová rada. Individuální studijní plán je bez zbytečného odkladu dán na vědomí proděkanovi pro postgraduální studium a další formy vzdělávání FSV UK.

2.2 Individuální studijní plán obsahuje:

  1. studijní povinnosti doktoranda včetně časového rozpisu jejich plnění,
  2. podmínky umožňující konání státní doktorské zkoušky,
  3. harmonogram vypracování disertační práce,
  4. podíl doktoranda na výuce (týká se prezenčního studia),
  5. stanovení rámcového plánu publikační činnosti.

2.3 Případné změny v předloženém individuálním studijním plánu lze provést do 30 dnů od zahájení akademického roku vždy pouze se souhlasem školitele a oborové rady. Změna je dána na vědomí proděkanovi pro postgraduální studium a další formy vzdělávání FSV UK

2.4 Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které hlasováním schvaluje oborová rada. Hodnocení je dáno na vědomí proděkanovi pro postgraduální studium a další formy vzdělávání FSV UK.

2.5 Součástí pravidelného ročního hodnocení je konstatování, že student:

  1. splnil povinnosti individuálního studijního plánu,
  2. nesplnil některé povinnosti individuálního studijního plánu,
  3. nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu.

Hodnocení dále obsahuje informace o absolvovaných předmětech včetně klasifikace, postupu přípravy disertační práce, uskutečněné výuce a publikačních výstupech doktoranda. Nastane-li situace podle písm. b), oborová rada stanoví, jakým způsobem a v jakém termínu se nedostatky napraví; tyto náležitosti se považují za součást individuálního studijního plánu. Nastane-li situace podle písm. c), je studium ukončeno.

 

3. Průběh doktorského studia

 

3.1 Doktorand plní studijní povinnosti v souladu s individuálním studijním plánem a stanovenými termíny.

3.2 Doktorand prezenčního studia se podílí na výuce formou, kterou stanoví jednotlivé instituty, a to zpravidla na bakalářském stupni. Doktorand vede semináře. Doktorand výjimečně vede také přednášky, a to pouze se souhlasem příslušného garanta bakalářského, eventuálně magisterského oboru.

3.3 Doktorand se podílí na publikační činnosti pracoviště, a to v souladu s oborovými zvyklostmi a akreditací příslušného doktorského studia.

 

4. Disertační práce

 

4.1 Disertační práce prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo samostatné teoretické činnosti. Disertační práce je původní studií, která přináší nové teoretické či empirické poznatky nebo originální metodologické postupy.

4.2 Disertační práce splňuje veškeré metodické a metodologické nároky kladené na vědecké texty. Její rozsah je minimálně 100 normovaných stran a maximálně 300 normovaných stran. Disertační práce je tematicky a metodologicky uceleným textem, tj. nemůže jí být soubor několika tematicky či metodologicky nesouvisejících textů, například časopiseckých studií a statí.

4.3 Disertační práce musí být publikována či přijata k publikování. Disertační práce může být publikována jako knižní monografie nebo v podobě dílčích studií v recenzovaných vědeckých časopisech.

 

5. Stanovení termínu státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce

 

5.1 Státní doktorská zkouška se koná v samostatném termínu před obhajobou disertační práce.

5.2 Termíny státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce stanoví příslušná oborová rada v rozmezí daném harmonogramem akademického roku fakulty.

5.3 Informace o konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce se zveřejňuje na úřední desce fakulty, a to v její fyzické i elektronické podobě. Součástí oznámení je jméno doktoranda, jména předsedy a členů komise, jména oponentů a v případě obhajoby název disertační práce.

 

6. Přihlášení ke státní doktorské zkoušce

 

6.1 Doktorand se přihlašuje ke státní doktorské zkoušce přihláškou ke zkoušce na studijním oddělení. Přihláška je k dispozici na internetu.

6.2 Ke státní doktorské zkoušce se doktorand přihlašuje nejpozději do konce 6. semestru od zápisu ke studiu a nejpozději 30 dní před vypsaným termínem konání zkoušky.

6.3 Přihlášku ke státní doktorské zkoušce lze podat pouze po uzavření všech studijních povinností stanovených individuálním studijním plánem doktoranda.

6.4 Doktorand musí současně s přihláškou ke státní zkoušce předložit hodnocení školitele průběhu doktorského studia včetně školitelova potvrzení o splnění všech studijních povinností.

 

7. Přihlášení k obhajobě disertační práce

 

7.1 Doktorand se přihlašuje k obhajobě disertační práce přihláškou k obhajobě na studijním oddělení. Přihláška je k dispozici na internetu.

7.2 K obhajobě disertační práce se doktorand přihlašuje nejméně 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia a nejpozději 60 dní před vypsaným termínem.

7.3 Přihlášku k obhajobě disertační práce lze podat pouze po splnění státní doktorské zkoušky.

7.4 Doktorand musí současně s přihláškou k obhajobě disertační práce předložit hodnocení školitele o průběhu doktorského studia s vyjádřením o splnění všech studijních povinností včetně státní doktorské zkoušky.

7.5 Doktorand současně s přihláškou odevzdává 3 exempláře disertační práce v pevné vazbě a v digitální verzi v jediném elektronickém dokumentu na CD. Studijní oddělení umístí nejméně 60 dní před termínem obhajoby 1 výtisk disertační práce do příslušné oborové knihovny fakulty.

7.6 Doktorand současně s přihláškou odevzdává 5 tištěných exemplářů tezí disertační práce a 1 exemplář v elektronické podobě, který je rozeslán členům zkušební komise. Teze mají rozsah 15-20 normovaných stran. Titulní list tezí obsahuje: název vysoké školy, fakulty a institutu, kde se koná obhajoba, studijní program, ve kterém je práce předkládána, jméno studenta, název disertační práce, jméno předsedy zkušební komise, jméno školitele a oponentů, termín a místo obhajoby. Teze dále obsahují: téma a cíl práce, struktura práce, metodologie, základní teze, výběrová bibliografie, anglické shrnutí (summary).

 

8. Komise a oponenti  

 

8.1 Předsedy a další členy zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku a zkušební komise pro obhajobu disertační práce jmenuje děkan fakulty. Příslušný návrh podává prostřednictvím proděkana pro postgraduální studium a další formy vzdělávání FSV UK předseda příslušné oborové rady. Členem komise je zpravidla školitel a alespoň 1 člen komise nepůsobící pedagogicky ani vědecky na FSV UK. Členové komise jsou zpravidla docenti, profesoři nebo držitelé vědecké hodnosti DrSc. nebo DSc. Výjimku mohou tvořit akademičtí pracovníci (s vědeckou hodností PhD. nebo CSc.), kteří jsou významnými odborníky v daném oboru.

8.2 Zkušební komise pro obhajobu disertační práce stanoví dva oponenty disertační práce, které následně potvrzuje děkan fakulty. Oponentem disertační práce nesmí být školitel, konzultant nebo akademický pracovník, který se jakkoliv podílel na jejím zpracování. Jeden ze dvou navržených oponentů nesmí působit pedagogicky ani vědecky na FSV UK. Oba oponenti jsou zpravidla docenti, profesoři nebo držitelé vědecké hodnosti DrSc. nebo DSc. Výjimku mohou tvořit akademičtí pracovníci (s vědeckou hodností PhD. nebo CSc.), kteří jsou významnými odborníky v daném oboru.

 

9. Posudky oponentů

 

9.1 Oponenti dostávají příslušnou disertační práci nejméně 40 dní před konáním obhajoby. Oponenti jsou povinni odevzdat posudek nejméně 10 dní před konáním obhajoby na studijní oddělení fakulty.

9.2 Oponenti vypracují posudky v rozsahu minimálně 2 normovaných stran. Posudky musí být zhodnocením disertační práce (ne jen popisem jejího obsahu), přičemž v závěru posudku se oponent vyjádří, zda předložená disertační práce vyhovuje obsahovým a formálním nárokům kladeným na tento druh prací a výslovně uvede, zda ji doporučuje k obhajobě či nikoliv.

9.3 K obhajobě může být postoupena jen ta disertační práce, která byla doporučena alespoň v jednom z předložených posudků.

9.4 Posudky disertační práce zašle studijní oddělení fakulty všem členům komise spolu s upřesněnou pozvánkou konání obhajoby.

 

10. Průběh státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce

 

10.1 Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce se klasifikuje „prospěl/a“ – „neprospěl/a“ a lze ji v případě hodnocení „neprospěl/a“ opakovat, leč pouze jednou, a to nejdříve za 6 měsíců.

10.2 Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce jsou veřejné. Komise pro obhajoby disertační práce jedná o výsledku v tajném hlasování. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Školitel (pokud není členem komise) a oponenti práce nehlasují.

10.3 Úspěšně obhájená disertační práce je nejméně v jednom fyzickém a jednom elektronickém exempláři povinně předána příslušné oborové knihovně FSV UK.

 

V Praze dne 7. července 2010

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan FSV UK