Opatření děkana č. 21/2021

Opatření děkana č. 21/2021

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 21/2021

 

Název:

Dny osobního rozvoje – Pilot

 

Účinnost:

1. 12. 2021

V Praze dne: 1. 12. 2021

                                                        doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Článek 1

Účel opatření

FSV UK plánuje plně zavést dny osobního rozvoje (DOR) v roce 2022. V rámci ověření administrativních postupů a evidence FSV UK zavádí pilotní režim tohoto nástroje u THP zaměstnanců děkanátu FSV UK. Pro plný režim bude toto opatření v roce 2022 nahrazeno novým opatřením děkanky/děkana.

V souladu s ust. § 2, § 4a, § 305 a § 317 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 33 odst. 1) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s opatřením rektora č. 1/2020 s názvem Pravidla pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje v rámci Univerzity Karlovy, za účelem poskytnout zaměstnancům další benefity, stanovuje děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy tyto podmínky pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje (dále jen DOR).

 

Článek 2

Rozsah platnosti

Toto opatření se v rámci pilotního režimu vztahuje na THP zaměstnance v pracovním poměru na děkanátu Fakulty sociálních věd UK.

 

Článek 3

Vymezení DOR

 1. DOR je volný pracovní den, který může zaměstnanec čerpat k rozvoji svého osobního růstu (rozvoji svého osobního potenciálu). Tento den není považován za výkon práce.
 2. Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci DOR v rámci pilotního režimu v rozsahu nejvýše dvou dnů za kalendářní rok. 
 3. Poskytování DOR se vztahuje na všechny zaměstnance dle článku 2, se kterými byla uzavřena pracovní smlouva s nejméně polovičním úvazkem (0,5).
 4. U zaměstnanců, kteří mají sjednáno více kratších úvazků u FSV UK se tyto sčítají. Nárok na DOR mají ti zaměstnanci, u nichž součet úvazků činí alespoň 0,5.
 5. O DOR může zaměstnanec poprvé požádat až po uplynutí zkušební doby.
 6. DOR lze uplatnit po jednotlivých dnech nebo po více dnech na sebe navazujících.
 7. DOR nelze čerpat jako část pracovního dne (pracovní směny).
 8. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za dobu čerpání DOR finanční kompenzaci ve výši alikvotní části měsíční mzdy stanovené aktuálně platným mzdovým výměrem, kterou by jinak zaměstnanec obdržel za výkon práce.
 9. Nevyčerpané DOR nelze převádět do následujícího kalendářního roku ani za ně vyplácet kompenzaci mzdy v jakékoliv formě.
 10.  DOR nelze čerpat v době dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, v době ošetřování člena rodiny, v době čerpaného náhradního volna a v době již čerpané dovolené.
 11.  Období, ve kterém lze v rámci pilotního režimu vykázat DOR, je prosinec 2021.

 

Článek 4

Postup při čerpání DOR

 1. Zaměstnanec může řádně čerpat DOR jen se souhlasem svého nadřízeného. Schválení čerpání DOR záleží na rozhodnutí nadřízeného zaměstnance, který musí zajistit provoz na pracovišti a vzít v úvahu také to, zda zaměstnanec dodržuje roční plán čerpání dovolené.
 2. Zaměstnanci, kteří mají u FSV více úvazků a jejich součet činí alespoň 0,5, mohou čerpat DOR vždy pro všechny úvazky najednou (není možné čerpat DOR pouze na jednom z úvazků).
 3. Zaměstnanec požádá o čerpání DOR vždy s dostatečným předstihem, nejpozději však jeden den před jeho čerpáním.
 4. Žádost zaměstnanec podává svému nadřízenému zaměstnanci písemně na standardním formuláři pro čerpání dovolené, kde místo „dovolené na zotavenou“ uvede, že se jedná o „DOR“.
 5. Vedoucí zaměstnanci jsou při schvalování čerpání DOR zaměstnanců povinni kontrolovat, aby v důsledku čerpání DOR nedocházelo k převádění nároků na dovolenou do dalšího kalendářního roku. 

 

Článek 5

Evidence DOR

 1. Čerpání DOR je evidováno v evidenci pracovní doby a dále se zavede do evidence odpracované doby (tj. do měsíčního přehledu docházky odevzdávaného jako podklad pro výplatu mzdy Personálnímu oddělení).
 2. Žádosti o DOR uchovávají, stejně jako žádosti o čerpání dovolené, jednotlivé útvary.
 3. Žádosti o DOR na všech pracovištích musí být kdykoliv na vyžádání tajemníka fakulty nebo Personálního oddělení k dispozici k nahlédnutí.
 4. Evidenci DOR vedoucích zaměstnanců děkanátu provádí ve zvláštní evidenci Sekretariát děkanky
  a kancelář tajemníka, který žádosti následně předá Personálnímu oddělení.

 

Článek 6

Závěrečné ustanovení

 1. Toto opatření vstupuje v účinnost dnem 1. 12. 2021.

 

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka  fakulty

Za správnost:

Ing. Ondřej Blažek

tajemník fakulty