Opatření děkana č. 21/2012 

Organizace požární ochrany

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 21/2012 

 

Název:

 

Organizace požární ochrany

 

Účinnost:

 

30. 4. 2012

 

V Praze dne 30. 4. 2012

 

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                                                     děkan fakulty

 

Ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a § 30 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vydávám tuto směrnici k zabezpečení úkolů v oblasti požární ochrany.

 

Všeobecná ustanovení

 

Zajišťování požární ochrany je nedílnou součástí plnění úkolů fakulty a ochrany jejího majetku. Po-vinnosti podle této směrnice se vztahují na všechny zaměstnance a studenty, popřípadě jiné osoby vyskytující se v prostorách fakulty. Všichni zaměstnanci musí být s touto směrnicí seznámeni. Ostatní osoby v rozsahu, který je potřebný pro jejich činnost nebo přítomnost v prostorách fakulty.

 

 

 1. Za zabezpečení požární ochrany odpovídá děkan fakulty.

 2. Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí.

 3. Po odborné stránce je požární ochrana zajišťována dodavatelsky odbornou firmou. Koordinací činností je pověřen tajemník fakulty.

 4. Vedení fakulty zajišťuje vypracování posouzení požárního nebezpečí.

 5. Věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení zajišťuje vedení fakulty. Požadavky se podávají vedoucí provozně technického oddělení. Revize přenosných hasících přístrojů a požárních hydrantů, požárně bezpečnostních zařízení zajišťuje vedoucí provozně technického oddělení.

 6. Objekty fakulty jsou v mimopracovní době uzamykány. Úkoly při střežení objektů z hlediska požární ochrany a důležitá telefonní čísla musí být v místnosti hlídače trvale vyvěšeny.

 7. Vzájemné povinnosti v požární ochraně mezi pronajímatelem a jednotlivými nájemci objektu fakulty musí být zajištěny smlouvou ve smyslu zákona o požární ochraně.

 8. Rozbor stavu požární ochrany se zpracovává k 31. 12. a po projednání ve vedení fakulty. Zpráva se odesílá na BO RUK do 15. 1. následujícího roku.

 9. Každý požár musí být ohlášen ohlašovně požárů Hasičského záchranného sboru, vedení fakulty a RUK.

 10. Objekty, prostory a místnosti se mohou používat jen způsobem, k nimž jsou určeny a schváleny v rámci kolaudačního řízení. Stavební a technologické změny musí být předem projednány s odborným pracovníkem požární ochrany.

 11. 11. Revize vyhrazených technických zařízení, revize a prohlídky ostatních strojů a zařízení pokud to vyžadují příslušné předpisy, zajišťuje vedoucí provozně technického oddělení. Revizní zprávy se uchovávají v kanceláři vedoucí provozně technického oddělení.

 12. Požární preventivní prohlídky se provádějí na všech pracovištích fakulty 1 x za 3 měsíce. Jejich provedení, popřípadě zjištěné závady a termíny k jejich odstranění, se zapisují do požární knihy v souladu s § 12 vyhlášky MV. 246/2001 Sb.

 13. Při používání topidel musí být dodrženy návody k obsluze vydané výrobcem a další příslušné předpisy (ČSN 06 1810) a předpisy o čištění spotřebičů paliv a komínů. Plnění těchto povinností zajišťují vedoucí pracovišť.

 14. Všechny prostory, kde se vyskytují rizikové činnosti, nebo požárně nebezpečné látky a materiály musí být označeny bezpečnostními a požárními tabulkami.

 15. Požadavky na provádění cvičného požárního poplachu:

   

  1. cvičný požární poplach se provádí nejméně 1x ročně pro všechny zaměstnance a studenty,

  2. cvičný požární poplach vyhlašuje po dohodě s vedením fakulty osoba odborně způsobilá,

  3. cvičný požární poplach slouží zejména k prověření účinnosti požárních poplachových směrnic, evakuačního plánu. O jeho průběhu se provede záznam do požární knihy,

  4. na cvičný požární poplach nejsou stanoveny zvláštní požadavky.

   

 

 

Dokumentace požární ochrany

 

 

 1. Fakulta vede tuto dokumentaci požární ochrany:

   

  1. začlenění do kategorií podle požárního nebezpečí,

  2. směrnice pro zabezpečení požární ochrany,

  3. požární řády pracovišť, vedou se pro knihovny a aulu,

  4. pokyny pro činnost preventivní požární hlídky (hlídka se nejmenuje),

  5. požární poplachové směrnice,

  6. požární evakuační plán,

  7. dokumentace zdolávání požáru (Operativní karta), vypracovává se pro budovy Smetanovo nábřeží 6, Opletalova 26,

  8. požární kniha, vede se pro budovy Smetanovo nábřeží 6, Opletalova 26,

  9. řád ohlašovny požárů – pro budovy Smetanovo nábřeží 6, Opletalova 26,

  10. doklady o jmenování členů preventivních požárních hlídek (nejmenují se),

  11. dokumentace o školení a odborné přípravě v požární ochraně,

  12. dokumentace o školení v požární ochraně osob zajišťujících požární ochranu v době sníženého provozu nebo v mimopracovní době – vrátní, bezpečnostní služba,

  13. příkazy, zákazy a pokyny vydané na úseku požární ochrany,

  14. přehled o umístění hasících přístrojů, ostatních věcných prostředcích a požárně bezpečnostních zařízeních,

  15. údaje o požárech a příčinách jejich vzniku,

  16. zápisy o požárních kontrolách a dohlídkách provedených státním odborným dozorem,

  17. zápisy o vlastních požárních kontrolách,

  18. směrnice a ostatní dokumenty řízení v oblasti požární ochrany,

  19. doklady o údržbě, provedených kontrolách, revizích a opravách technických a technologických zařízení, provedených podle požadavků jiných právních a ostatních předpisů, nebo ČSN a průvodní dokumentací výrobce,

  20. provozní dokumentace, návody k obsluze požárně bezpečnostních zařízení, věcných prostředků požární ochrany, ostatních strojů a zařízení, bezpečnostní listy chemických látek používaných hmot a materiálů potřebných k stanovení požárně bezpečnostních opatření,

  21. seznam výstražných, bezpečnostních a požárních tabulek,

  22. ostatní.

   

 2. Dokumentace požární ochrany se ukládá u tajemníka fakulty, revizní zprávy a technická dokumentace u vedoucího provozně technického oddělení.

 3. Na každém samostatném pracovišti musí být vyvěšeny Požární poplachové směrnice a další dokumentace podle posouzení požárního nebezpečí (např. Požární řád pracoviště a podobně).

 

 

Základní povinnosti zaměstnanců v požární ochraně

 

 

 1. Každý je povinen se chovat tak, aby nezpůsobil požár, neohrozil životy a zdraví osob, zvířat a majetek.

 2. Dodržovat předpisy o požární ochraně, návody k obsluze strojů a zařízení a technologické postupy, ústní a písemné pokyny vedoucích. Při užívání zařízení, strojů, skladování výrobků a materiálů se řídit pokyny výrobce nebo dodavatele, popřípadě podle jiných předpisů (např. vnitřních předpisů, norem a podobně).

 3. Odstranit zjištěné závady a nedostatky, pokud to lze nebo je nahlásit vedoucímu.

 4. Neprovádět žádné práce a činnosti bez odborné kvalifikace, zejména zásahy do elektrické instalace.

 5. Dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným plamenem v místech se zvýšeným nebezpečím požáru.

 6. Při manipulaci a používání hořlavých kapalin se musí zachovávat opatrnost. V blízkosti je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným plamenem, jiskřivými a horkými předměty. Hořlavé kapaliny, pokud se s nimi nepracuje musí být uloženy v uzavřených a označených nádobách.

 7. Udržovat trvale volné přístupy k elektrickým rozvodným a ovládacím skříním, hlavním vypínačům elektrického proudu, uzávěrům vody, plynu, ústředního topení a jiných látek. Neukládat žádné předměty a materiál do únikových cest. Neukládat hořlavý materiál do blízkosti hromosvodů, osvětlovacích těles a jiných zdrojů tepla.

 

 

Tyto povinnosti se v potřebném rozsahu vztahují i na jiné osoby vyskytující se v prostorách fakulty.

 

Základní povinnosti vedoucích pracovišť

 

 

 1. V rozsahu svých funkcí, odpovídají za dodržování předpisů o požární ochraně, pokud není stanoveno jinak.

 2. Jsou povinni umožnit provedení požární preventivní prohlídky, poskytnout provádějícím prohlídky příslušné doklady a informace.

 3. Zajišťovat dodržování předpisů o požární ochraně, zejména při používání požárně nebezpečných látek a při používání topidel.

 4. Zajišťovat, aby nefunkční nebo použité hasící přístroje byly neodkladně nahrazeny provozuschopnými. Nefunkční požárně bezpečnostní zařízení bylo neprodleně opraveno. Do doby jeho zprovoznění byla provedena náhradní opatření.

 5. Zajišťovat, aby byl nepřetržitě umožněn přístup k veřejnému telefonu a zajištěna jeho provozu schopnost pro potřeby tísňového volání, nebo umožněno náhradní volání.

 6. Zajišťovat, aby byly trvale průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest, tak aby nebyla omezena evakuace nebo záchranné práce. Chráněné únikové cesty nesmí být využívány způsobem zvyšujícím požární riziko. Zejména zde nesmí být ukládán hořlavý materiál.

 

 

Ohlašovna požárů

 

Jako ohlašovna požárů slouží vrátnice Smetanovo nábřeží a Opletalova. V ostatních prostorách užívaných fakultou zřizuje ohlašovny požárů provozovatel budovy.

 

Požární preventivní úseky a preventisté požární ochrany

 

Určují se dva požární preventivní úseky: hl. budova Smetanovo nábřeží 6 a budova Opletalova 26. Pro každý preventivní úsek se vede samostatná Požární kniha, která je uložena ve vrátnici. Do požární knihy se zaznamenávají všechny skutečnosti důležité z hlediska požární ochrany. Požární knihu podepisuje tajemník fakulty.

 

Pro každý požární preventivní úsek se jmenuje Preventista požární ochrany. Povinností Preventisty je pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a označovat pracoviště bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.

 

Preventivní požární hlídka

 

Nejsou jmenovány. Pro knihovny plní dozor nad dodržováním předpisů o požární ochraně službu konající pracovník. Povinnosti preventivní požární hlídky v době akcí v aule Opletalova 26 plní vyučující nebo vedoucí probíhající akce.

 

Školení a odborná příprava v požární ochraně

 

 

 1. Školení zaměstnanců v požární ochraně se provádí před jejich nástupem na pracoviště a pak každé 2 roky.

 2. Školení vedoucích zaměstnanců v požární ochraně se provádí neprodleně po nástupu do funkce a pak každé 2 roky.

 3. Odborná příprava členů požárních hlídek se provádí před jejich uvedením do funkce, nebo zahájením činnosti a pak každý rok.

 4. Školení zaměstnanců provádí nadřízený vedoucí, nebo jiná pověřená osoba s potřebnými odbornými znalostmi.

 5. Školení vedoucích zaměstnanců a odbornou přípravu členů požárních hlídek provádí osoba odborně způsobilá ve smyslu zákona o požární ochraně.

 6. Školení členů bezpečnostní služby sloužících při ostraze objektů společnosti, provádí zpravidla nadřízený členů bezpečnostní služby, který musí být vyškolen školitelem společnosti o specifických skutečnostech střežených objektů společnosti.

 7. O školení a odborné přípravě v požární ochraně musí být vedena předepsaná dokumentace:

   

  • prezenční listina se jmény a podpisy školených, datum školení, jméno a podpis školitele a jeho odborná způsobilost,

  • tematický a časový plán školení nebo odborné přípravy.

   

 

 

Požadavky na odbornou kvalifikaci z hlediska požární bezpečnosti

 

 

 1. Obsluhovat elektrická zařízení běžným způsobem mohou všichni zaměstnanci.

 2. Opravy technických zařízení mohou provádět pracovníci s příslušnou odbornou kvalifikací.

 3. Používat svářecí zařízení nebo provádět jiné technologie s otevřeným plamenem mohou jen pracovníci s platným oprávněním k těmto pracím.

 

 

 

 

Požadavky na kontrolu, údržbu a opravy věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

 

 

 1. Hasící přístroje a požární vodovody (hydranty) 1x ročně.

 2. Elektrická požární signalizace:

   

  • 1x měsíčně, zkouška činnosti ústředny a doplňujících zařízení, provádí poučená osoba – vrátný,

  • 1x za půl roku zkouška činnosti samočinných hlásičů a ovládaných zařízení,

  • 1x ročně kontrola provozuschopnosti.

   

 3. Další požárně bezpečnostní zařízení, zejména:

   

  • nouzové osvětlení, požární klapky, požární uzávěry, prvky zvyšující požární odolnost 1 x ročně.

   

 

 

Postup při provádění činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

 

 

 1. Jedná se zejména o provádění prací s otevřeným plamenem v místech, kde se nacházejí hořlavé a výbušné látky (na příklad svářečské práce, navařování materiálu na hořlavé podklady a podobně).

 2. Při provádění těchto prací se postupuje podle vyhlášky MV 246/2001Sb. vyhlášky MV 87/2000 Sb. a předpisů o sváření (ČSN 05 06011030). Svářeč vždy projedná se svým nadřízeným pracovní postup a podmínky, za kterých je možno tyto práce provést.

 3. Před zahájením takových prací se musí místo práce zkontrolovat a to nahoře, dole a vedle, zda se zde nebo v okolních konstrukcích nenacházejí hořlavé nebo jinak nebezpečné látky. Pokud ano, postupuje se podle bodu 2.

 4. Při mytí součástek v hořlavých kapalinách se nesmí do vzdálenosti 1,5 m manipulovat s otevřeným plamenem, jiskřivými předměty a provádět svářečské práce.

 

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 17/2009.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

děkan fakulty

 

Za správnost:

 

Ing. Jindřich Kolek, MBA

 

tajemník fakulty