Opatření děkana č. 21/2011

Stanovení provozu skladu propagačních předmětů

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

 

Opatření děkana č. 21/2011

 

 

Název:

 

Stanovení provozu skladu propagačních předmětů

 

 

Účinnost:

23. května 2011

 

 

 

V Praze dne 16. května 2011

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 


 

Na základě zákona 563/91 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 a Postupů účtování – vedení zásob systémem B, stanovuji postup pro vedení skladu propagačních předmětů.

 

Propagačními předměty, které je možné darovat, se rozumí předměty do částky 500,- Kč vč. DPH za kus označené logem fakulty, případně názvem propagované služby. Propagačním předmětem nemohou být alkoholické nápoje vyjma tichých (nešumivých) vín a zboží, které obsahuje spotřební daň, zejména cigarety apod.

 

Všechny nakoupené propagační předměty musí být evidovány.

 

V této kartě bude vyznačen každý příjem a výdej. Příjem bude zaznamenán na základě údajů z faktury a výdej podle dokladu o výdeji, tj. podepsané žádosti odpovědného pracovníka, kde bude uveden název požadovaného předmětu, počet kusů a účel, pro který bude propagační předmět použit a uveden den vydání. Vydání propagačního předmětu bude potvrzeno přebírajícím pracovníkem.

 

K 30.červnu a 31.prosinci příslušného roku bude ekonomickému oddělení předán přehled podle jednotlivých inventárních karet s uvedením počtu kusů a celkové  částky. Tyto údaje jsou nutné pro zahrnutí tohoto majetku (zásob) do účetní závěrky.

 

Pořízení propagačních předmětů se hradí z vlastních příjmů fakulty, nelze je hradit z prostředků poskytnutých na vzdělávací činnost.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Zpracovala:

 

Bludská Jana-ved.EO