Opatření děkana č. 21/2010

Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky na FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
 

Opatření děkana č. 21/2010

 

Název:

Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky na FSV UK
 

Účinnost:

1. 8. 2010

V Praze dne 12. 7. 2010 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky na FSV UK

Základní ustanovení

 

 1. Síť Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je soubor technických prostředků (tj. kabeláž, síťové prvky a centrální servery), umožňujících zaměstnancům a studentům fakulty přístup do sítě Internet, případně jiných veřejných počítačových sítí. Tyto zásady vymezují základní práva a povinnosti provozovatelů prostředků výpočetní techniky na fakultě, správců sítě a jejích uživatelů.
 2. Uživatelem pro potřeby těchto pravidel je zaměstnanec fakulty, student, doktorand, případně jiná osoba schválená správou sítě a užívající výpočetní techniku fakulty.
 3. Správou sítí v jednotlivých lokalitách jsou pověřeni pracovníci, resp. pracoviště na základě rozhodnutí děkana fakulty. Správa sítě může vydávat podle potřeby provozní řád jako doplněk těchto zásad.

 

Pravidla pro uživatele

 

 1. Každý uživatel musí být registrován a musí být známa jeho identita. Účet musí být striktně osobní. Uživatel je povinen volit bezpečné přístupové heslo a udržovat ho v tajnosti. Z důvodů bezpečnosti je uživatel povinen heslo pravidelně měnit. Pokud uživatel umožní zneužití své identity, je zodpovědný za způsobené škody. Pokud uživatel zjistí zneužití svého nebo jiného účtu, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit pracovníkům Centra informatiky a výpočetní techniky FSV UK (dále CIVT). Ukončením pracovního poměru či ukončením studia uživatele na fakultě jeho uživatelská práva zanikají.
 2. Výpočetní technika, která je majetkem fakulty, a síť fakulty může být používána jen pro aktivity schválené nebo související s fakultou (výuka, projekty, samostatné práce, osobní korespondence apod.).
 3. Pro používání elektronické pošty platí stejná etika jako pro používání klasické pošty. Odesílatel se nesmí vydávat za jinou osobu (platí i pro vyplňování WWW formulářů), nesmí obtěžovat svou korespondencí ostatní uživatele. Elektronický dopis je nutno považovat za otevřenou zásilku, proto je rovněž zakázáno používání vulgarismů.
 4. Na výpočetní technice fakulty je zakázáno šíření, instalace nebo používání takového softwaru a dat, k jejichž šíření, instalaci nebo používání nemá uživatel oprávnění (šířením je přitom míněno i šíření pasivní – tj. např. umístění na anonymní FTP či WWW server). Při práci v síti nesmí uživatel provozovat software, jehož provozování je v rozporu se softwarovým standardem, vydaným CIVT. Bez povolení je rovněž zakázáno kopírovat a distribuovat části operačních systémů a instalovaného softwaru, které nejsou volně šiřitelné.
 5. Jsou zakázány pokusy o získání neoprávněného přístupu k programům, informacím, privilegovaným stavům, periferiím a datům jiných uživatelů nebo zprostředkování či umožnění takového přístupu. Nastane-li takový přístup nebo stav neúmyslně, je uživatel povinen informovat CIVT.
 6. Uživatel nesmí vědomě přetěžovat sítě (např. zasíláním hromadných či řetězových dopisů), při vyhledávání informací je povinen používat nejbližší zdroj požadované informace. Nesmí měnit konfiguraci zařízení sítě a manipulovat se zařízeními, která nejsou určena k veřejnému používání. Uživatel je povinen dodržovat pravidla zacházení s konkrétním technickým vybavením.
 7. Uživatel nesmí šířit informace, které jsou v rozporu se zákonem nebo které by mohly poškodit dobré jméno Univerzity Karlovy. To se týká i náplně WWW stránek a přímých odkazů z těchto stránek.
 8. Uživatel je povinen dodržovat i specifická pravidla těch sítí, do kterých vstupuje (a to jak v rámci fakulty, tak i mimo ni) a zákony (např. autorské a exportní) příslušných zemí.
 9. Provoz sítí je monitorován za účelem optimalizace jejich fungování, zjišťování abnormálních stavů a pokusů o neoprávněný přístup a předcházení jim. Uživatel souhlasí s tím, že jeho provoz a data mohou být monitorována, takto získané informace mají důvěrný charakter. Správce sítě ani fakulta nenesou žádnou právní odpovědnost za případné nedoručení, opoždění či jiné defekty v přenosu informací.
 10. Uživatelé nejsou oprávněni měnit konfiguraci pracovních stanic a instalovat jakýkoliv software (za software je pro potřebu těchto pravidel pokládána jakákoliv aplikace nezávisle na velikosti a účelu, tj. včetně utilit, spořičů obrazovky apod.) bez vědomí a svolení CIVT. V případě porušení tohoto pravidla neodpovídá CIVT za provoz tohoto zařízení.
 11. CIVT je oprávněno instalovat jen legálně pořízený software, který přímo souvisí s výkonem povolání uživatele nebo se studiem.

 

Závěrečné ustanovení

 

 1. Nedodržení uvedených pravidel bude oznámeno vedoucímu příslušné základní součásti nebo děkanovi fakulty. V případě studentů bude porušení těchto pravidel považováno za disciplinární přestupek, v případě zaměstnanců za hrubé porušení pracovní kázně.
 2. Tyto zásady platí jak pro zařízení připojená k síti fakulty, tak pro výpočetní techniku, která je v majetku fakulty, ale není zapojena do počítačové sítě.
 3. Tyto zásady vstupují v platnost dnem vydání.

Za správnost: Karel Janko

vedoucí CIVT

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan