Opatření děkana č. 20/2016

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 20/2016

 

Název:

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu

 

Účinnost:

20. 6. 2016

 

V Praze dne 16. června 2016

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tímto opatřením se stanovují podmínky pro přiznávání příspěvků ze sociálního fondu zaměstnancům FSV UK na účely vymezené v čl. 16b odst. 2 písm. a), b) a odst. 3 písm. a), b), e) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 3. 11. 2014 a dále pak Opatřením rektora č. 26/2009 (ve znění Opatření rektora č. 26/2007 a Opatření rektora č. 26/2009) a Opatřením rektora č. 50/2014.

 

Část I.

Poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění

 

 1. Prostředky sociálního fondu lze v souladu s čl. 16b odst. 2 písm. A) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze použít na příspěvek zaměstnanci univerzity na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění.

 2. Nárok na příspěvek pro tyto účely má zaměstnanec FSV UK,

   

  1. jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně jeden rok činila 1,0 a

  2. který má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet jeho vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň Kč 500,- měsíčně.

   

 3. Podmínka na minimální výši úvazku se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.

 4. Zaměstnanec splňující uvedené podmínky má nárok na příspěvek v souhrnné výši Kč 1 500,- měsíčně, přičemž příspěvek lze vyplácet nejvýše ve výši příspěvku zaměstnance na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění.

 5. Zaměstnanec FSV UK, kterému vznikl nárok podle článku 2 tohoto pokynu na poskytování příspěvku a má o něj zájem, předá osobně žádost potvrzenou personálním referátem do mzdové účtárny spolu s kopií smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem (smlouvu o soukromém životním připojištění), případně s dodatkem smlouvy upravujícím příspěvek organizace o příslušnou částku. Mzdová účtárna po kontrole všech formálních náležitostí zabezpečí vyplácení příspěvku. Zároveň mzdová účtárna odpovídá za ukončení plateb v okamžiku zániku nároku na příspěvek.

 6. O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.

 7. V případě, že zaměstnanec čerpá neplacené volno delší než 1 měsíc, je mu poskytování příspěvku zastaveno.

 8. Zaměstnanec ztrácí nárok na příspěvek v případě, že přestal být zaměstnancem FSV UK, došlo ke změně podmínky uvedené v čl. 2 odst. B) pokynu nebo cyklus pojištění byl ukončen či skončil z jiných důvodů. Zaměstnanec je povinen o ukončení pojištění nebo o snížení částky, kterou si přispívá z vlastních prostředků, upozornit osobní oddělení nejpozději do pěti pracovních dní.

 9. Příspěvky budou za zaměstnance, kteří splňují tímto pokynem stanovené podmínky, poprvé uhrazeny za měsíc následující po měsíci, kdy byly do mzdové účtárny předloženy požadované doklady.

 

 

Část II.

Poskytování příspěvků na úroky z úvěru na bytové účely

 

Čl. 1

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

 

 1. Zaměstnanci FSV UK,

   

  1. jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně tři roky činila 1,0 (v případě přerušení pracovního poměru z důvodu odborného pracovního pobytu, mateřské či rodičovské dovolené se do celkového tříletého období započítává také předchozí délka pracovního poměru s pracovním úvazkem 1,0),

  2. který prokáže, že v předchozím kalendářním roce zaplatil v rámci příslušného zdaňovacího období úroky z úvěru rozhodné pro stanovení základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve výši nejméně Kč 1 000,-, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel(ka) a s tím, že bytovou potřebou se pro účely tohoto opatření rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením zaměstnance uvedená v § 15 odst. 3 písm. A), C) až G) a písm. H) v souvislosti s písm. A) a C) až G) tohoto zákona a

  3. který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity, lze poskytnout příspěvek ze sociálního fondu ve výši 60 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků v běžném kalendářním roce.

   

 2. Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.

 3. Absolutní hodnota maximálního limitu se stanovuje ve výši Kč 20 000,- s tím, že její výše může být pro příslušný kalendářní rok upravena dodatkem k tomuto opatření.

 4. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. D) se prokazuje způsobem stanoveným v § 38l odst. 1 písm. B) zákona č. 586/1992 Sb. A potvrzením dokládajícím uplatnění odpočtu úroků takto:

   

  1. při první žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby předloží zaměstnanec:

    

   • žádost o poskytnutí příspěvku obsahující čestné prohlášení zaměstnance, že:

   • předložená smlouva o úvěru je přímo spojena s jeho současným nebo budoucím bydlením

   • všechny předávané podklady jsou pravdivé a jejich jakoukoli změnu neprodleně nahlásí poskytovateli příspěvku

   • uplatnil nárok na odpočet úroků buď při ročním zúčtování daně ze mzdy v příslušné mzdové účtárně, nebo při zúčtování daně z příjmů u příslušného finančního úřadu

   • neuplatňuje v běžném kalendářním roce nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity

   • smlouvu o úvěru,

   • v případě koupě předmětu bytové potřeby (bytový dům, rodinný dům, rozestavěná stavba těchto domů nebo byt) výpis z listu vlastnictví

   • potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření a snížených o státní příspěvek, nebo potvrzení banky, zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem a snížených o státní příspěvek,

    

  2. při následných žádostech musí každoročně předložit:

    

   • žádost o poskytnutí příspěvku,

   • potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo potvrzení banky, zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem a snížených o státní příspěvek.

    

   

 5. Zaměstnanec může být vyzván k předložení doplňujících údajů potřebných pro přiznání příspěvku.

 6. Příspěvek se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

 

 

Čl. 2

Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

 

 1. Zaměstnanec FSV UK,

   

  1. jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně tři roky činila 1,0 (v případě přerušení pracovního poměru z důvodu odborného pracovního pobytu, mateřské či rodičovské dovolené se do celkového tříletého období započítává také předchozí délka pracovního poměru s pracovním úvazkem 1,0),

  2. který prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně 1 000 Kč a

  3. který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity má nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 40 % zaplacených úroků z účelového úvěru, nejvýše však Kč 10 000,- v běžném kalendářním roce. Děkan však může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek podle tohoto článku nevyplácí (viz čl. 2a odst. 8 Opatření rektora č. 26/2009) nebo upravit hodnotu maximálního limitu.

   

 2. Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.

 3. Účelovým úvěrem se rozumí úvěr poskytnutý zaměstnanci FSV UK bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou, u kterého lze na základě smlouvy o poskytnutí úvěru doložit, že úvěr byl určen na

   

  1. pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu, včetně související koupě pozemku,

  2. pořízení vybavení nebo zařízení domácnosti,

  3. úhradu za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká nebo

  4. na vypořádání závazků mezi občany souvisejícími s bytovými potřebami.

   

 4. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. D) se prokazuje takto:

   

  1. při první žádosti o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami předloží zaměstnanec:

    

   • žádost o poskytnutí příspěvku obsahující čestné prohlášení zaměstnance, že:

   • předložená smlouva o účelovém úvěru je přímo spojena s jeho současným nebo budoucím bydlením

   • všechny předávané podklady jsou pravdivé a jejich jakoukoli změnu neprodleně nahlásí poskytovateli příspěvku

   • neuplatňuje v běžném kalendářním roce nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity

   • smlouvu o účelovém úvěru

   • v případě koupě předmětu bytové potřeby výpis z listu vlastnictví

   • potvrzení stavební spořitelny, banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z účelového úvěru.

    

  2. při následných žádostech musí každoročně předložit:

    

   • žádost o poskytnutí příspěvku

   • potvrzení stavební spořitelny, banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z účelového úvěru.

    

   

 5. Zaměstnanec může být vyzván k předložení doplňujících údajů potřebných pro přiznání příspěvku.

 6. Příspěvek se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

 

 

Čl. 3

Žádost o poskytnutí příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby souvisejícími s bytovými potřebami

 

 1. Zaměstnanec, který splňuje podmínky podle čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1 části II. Předloží k rukám tajemníka fakulty v termínu do 30. 6. příslušného kalendářního roku písemnou žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby doloženou dokumenty podle čl. 1 odst. 4 nebo čl. 2 odst. 4, části II. Podáním žádosti dochází zároveň k registraci zaměstnance o tento příspěvek.

 2. Na žádosti předložené po tomto termínu nebude brán zřetel.

 3. Přiznaný příspěvek bude vyplacen do 31. 7. příslušného kalendářního roku formou bezhotovostního převodu na účet zaměstnance.

 

 

Část III.

Nenávratná finanční výpomoc

Zaměstnancům FSV UK se nenávratná finanční výpomoc poskytuje za podmínek stanovených Opatřením rektora č. 26/2007.

 

Část IV.

Poskytování příspěvku na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců

 

 1. Zaměstnanci, jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně jeden rok činila 1,0, lze poskytnout příspěvek na odborné kurzy, které jsou spojeny s odborným rozvojem zaměstnanců a souvisejí s předmětem činnosti univerzity (jazykové kurzy, školení software apod.).

 2. Zaměstnanci lze přispět maximálně do výše poloviny ceny kurzu, nejvýše však Kč 5 000,- ročně.

 3. Zaměstnanec, který splňuje podmínku podle odst. 1 je povinen předložit k rukám tajemníka FSV UK písemnou žádost nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku s názvem odborného kurzu a cenou kurzu. Podáním žádosti dochází zároveň k registraci zaměstnance o příspěvek na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem.

 4. Příspěvky budou vypláceny na základě žádosti doložené fakturou za příslušný kurz a vyjádřením vedoucího pracoviště. Faktura musí být vystavena na fakturační adresu fakulty („Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1“), v textu s uvedením jména účastníka. Faktura bude pořadateli kurzu uhrazena ve stanoveném termínu s tím, že následně bude vystavena zaměstnanci fakulty faktura na částku rovnající se rozdílu mezi cenou kurzu a příspěvkem fakulty.

 5. Příspěvky na odborné kurzy zajišťované FSV UK budou za jednotlivé zaměstnance převáděny na účetní středisko pracoviště, které tyto kurzy garantuje. Doplatek do ceny kurzu bude zaměstnancům následně fakturován. Pokud zaměstnanec doplatek v termínu uvedeném na faktuře neuhradí, bude z kurzu vyloučen, případně uhradí poměrnou část vzniklých nákladů s tím, že příspěvek mu nebude přiznán.

 6. Děkan může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek podle této části nevyplácí, jestliže lze mít vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání sociálního fondu FSV UK za to, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle části I. – III. Tohoto opatření nebo pro příslušný kalendářní rok výši příspěvku upravit.

 7. O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.

 

 

Část V.

Poskytování příspěvku na úhradu ročního kuponu Pražské městské hromadné dopravy (dále jen „PMHD“)

 

 1. Zaměstnanci, jehož pracovní úvazek vůči FSV UK činí nejméně 0,5, lze poskytnout příspěvek na úhradu ročního kuponu PMHD.

 2. V době zaplacení ročního kuponu musí zaměstnanec splňovat podmínky tohoto opatření pro tento stanovený příspěvek.

 3. Podmínka pracovního úvazku ve výši minimálně 0,5 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu TP.

 4. Nárok nevzniká žádnému zaměstnanci, který je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P, protože mají v rámci PMHD bezplatnou přepravu, viz.: http://www.dpp.cz/jizdne-na-uzemi-prahy/.

 5. Zaměstnanci lze poskytnou příspěvek ve výši 50% z ceny ročního kuponu PMHD v běžném kalendářním roce, maximálně do výše Kč 2 500,- s tím, že jeho výše může být pro příslušný kalendářní rok upravena dodatkem k tomuto opatření.

 6. Výše poskytovaného příspěvku se stanoví dle následujícího vzorce:

   

  Výše pracovního úvazku krát 50% příspěvek na dopravu vypočtený z celkové výše ročního kuponu (maximálně však ve výši 50% z aktuální ceny ročního kuponu PMHD)

   

 7. Zaměstnanec, který splňuje podmínky tohoto opatření je povinen předložit k rukám tajemníka FSV UK písemnou žádost, čímž zároveň dochází k jeho registraci. Žádost je možné podat i v případě, že kupon PMHD byl zakoupen již ve 4. čtvrtletí předchozího kalendářního roku (tj. od 1. 10. do 31. 12. předchozího kalendářního roku).

 8. Součásti písemné žádosti jsou tyto přílohy:

   

  • kopie opencard, kuponu nebo lítačky vystavené na jméno zaměstnance FSV UK,

  • kopie potvrzení o zaplacení ročního kuponu.

   

 9. Příspěvek na dopravu je součásti mzdy zaměstnance (představuje peněžní plnění, tzn. je zahrnutý do základu pro výpočet zákonných odvodů), který bude vyplacený následující kalendářní měsíc po podání písemné žádosti a splnění veškerých podmínek vyplývajících z tohoto opatření.

 

 

Část VI.

Příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „příspěvek na školkovné“)

 

 1. Zaměstnanci, jehož pracovní úvazek vůči FSV UK činí a činil nejméně jeden rok 1,0, lze poskytnout příspěvek na školkovné podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze sociálního fondu FSV UK.

 2. Příspěvek lze poskytnout rovněž zaměstnanci, jehož úvazek činí nejméně 0,5 a to v případě, že zaměstnanec doloží čestným prohlášením, že nevykonává jinou výdělečnou či závislou činnost a zároveň mu poskytnutí příspěvku umožní vykonávat pracovní činnost na FSV UK.

 3. V době poskytnutí tohoto příspěvku musí zaměstnanec splňovat podmínky tohoto opatření.

 4. Příspěvek na školkovné lze poskytnout na předškolní vzdělávání dítěte ve věku nejméně 2 a nejvýše 4 let.

 5. Příspěvek na předškolní vzdělávání může být v běžném kalendářním roce poskytnut pouze na jedné součásti univerzity; splnění této podmínky je nutné doložit čestným prohlášením.

 6. V případě, že jsou oba rodiče, kteří se starají o dítě nebo jiné osoby, které se starají o dítě (např. druh/družka, prarodiče dítěte, popř. pěstouni), zaměstnanci univerzity, přísluší příspěvek na školkovné pouze jednomu z nich.

 7. Příspěvek na školkovné lze poskytnout až do výše 75% celkové úplaty za kalendářní rok, maximálně však do výše 30 000,- Kč a to výhradně nepeněžní formou. Děkan fakulty může svým opatření stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek nevyplácí nebo upravit maximální hodnotu limitu.

 8. Nárok na školkovné náleží zaměstnanci v případě, že jeho průměrný hrubý měsíční příjem nepřekročil za posledních 12 měsíců před podáním žádosti 1,5 násobek průměrné mzdy uveřejněné na https://www.czso.cz/csu/czso/prace_a_mzdy_prace.

 9. Zaměstnanec, který splňuje podmínky tohoto opatření je povinen předložit k rukám tajemníka FSV UKpísemnou žádost, čímž zároveň dochází k jeho registraci. Žádost je nutné podávat každoročně pro nadcházející školní rok pobytu dítěte v předškolním zařízení nejpozději do 31. 8. daného kalendářního roku. V případě nástupu dítěte do předškolního zařízení v průběhu kalendářního roku je možné podat žádost nejpozději v den jeho nástupu.

 10. Příspěvek se vyplácí měsíčně za předpokladu, že příjemci byla schválena podaná písemná žádost a každý měsíc je předložena k proplacení faktura, která byla vystavena předškolním zařízením na jméno zaměstnance do předem schválené výše.

 11. O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.

 12. V případě, že příspěvek na školkovné zaměstnanec uplatnil v rozporu s podmínkami pro jejich nárok, pak je povinen tento příspěvek bezodkladně vrátit.

 

 

Část VII.

Příspěvek na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance

 

 1. Zaměstnanci, jehož pracovní úvazek vůči FSV UK činí a činil nejméně jeden rok 1,0, lze poskytnout příspěvek na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance (dále jen „příspěvek na zdravotní péči“) ze sociálního fondu FSV UK.

 2. V době poskytnutí tohoto příspěvku musí zaměstnanec splňovat podmínky tohoto opatření.

 3. Příspěvek na zdravotní péči může být v běžném kalendářním roce poskytnut pouze na jedné součásti univerzity; splnění této podmínky je nutné doložit čestným prohlášením.

 4. Příspěvek na zdravotní péči lze poskytnout jednou za kalendářní rok, maximálně do výše 15 000,- Kč a to výhradně nepeněžní formou. Děkan fakulty může svým opatření stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek nevyplácí nebo upravit maximální hodnotu limitu.

 5. Příspěvek na zdravotní péči zahrnuje tyto alternativy:

   

  1. příspěvek na komplexní lékařskou prohlídku, jejíž rozsah se stanovený na základě smlouvy uzavřené mezi FSV UK a firmou EUC Premium s.r.o.(viz. příloha č. 2 smlouvy – Rozsah a podmínky poskytování služeb) a to ve výši 9 550,- Kč,

  2. příspěvek spojený s následnou lékařskou péči (dále jen „Bílá karta“), jejíž hodnota za rok činí celkem 10 080,- Kč.

   

 6. Na celkové výši příspěvku určeného pro pořízení Bílé karty, v případě zájmu zaměstnance FSV UK, je finanční podíl stanovený následovně:

  50 % hradí zaměstnavatel a to v celkové maximální výši 5 040,- Kč,

  50% představuje spoluúčast zaměstnance a to ve výši 5 040,- Kč.

 7. Výše jednotlivých finančních podílů vychází z možnosti poskytnutí maximální finanční částky určené na úhradu příspěvku na zdravotní péči (viz. bod č. 4).

 8. Zaměstnanec, který splňuje podmínky tohoto opatření je povinen předložit k rukám tajemníka FSV UK písemnou žádost, čímž zároveň dochází k jeho registraci. Žádost je možné podat kdykoliv během kalendářního roku. Zajištění výše uvedených služeb a zdravotní péče následně zajistí pověřená osoba stanovená děkanem FSV UK.

 9. Příspěvek se vyplácí za předpokladu, že žadateli byla schválena podaná písemná žádost.

 

 

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 9/2015 – Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu.

 

Přílohy:

1. Žádost o poskytnutí příspěvku zaměstnavatele ze sociálního fondu na

• penzijní připojištění se státním příspěvkem

• soukromé životní pojištění

2. Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

3. Žádost o příspěvek na úroky z účelového úvěru na bytové potřeby

4. Žádost o příspěvek na úhradu ročního kuponu Pražské městské hromadné dopravy

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

Mgr. et Mgr. Lenka Doleželová Exelová

tajemnice