Opatření děkana č. 20/2014

Harmonogram akademického roku 2014/2015

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 20/2014

 

Název:

 

Harmonogram akademického roku 2014/2015

Účinnost:

 

Dnem vydání

 

V Praze dne 14. 4. 2014

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Akademický rok začíná 1. 10. 2014 a končí 30. 9. 2015. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy stávajících studentů. Studenti se ke studiu opět zapisují pouze jedenkrát ročně, a to před zahájením zimního se­mestru. Do jednotlivých předmětů se studenti zapisují každý semestr a to výhradně prostřednictvím programu SIS UK a výhradně v období určeném tímto har­mo­no­gra­mem.

 

Zapsání do před­mětu v termínu stanoveném harmonogramem je nut­nou podmínkou pro mož­nost předmět absolvovat!

 

 

 

PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ

 

(závěr akademického roku 2013/2014 a příprava akademického roku 2014/2015)

 

1. 9. až 26. 9. 2014

 

 

Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia (dle rozpisu studijního oddělení)

 

1. 9. až  12. 9. 2014

 

Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia

 

22. 9. 2014

 

Zkouškové období pro LS 2013/2014 (pokračování)

 

1. 9. až 12. 9. 2014

 

(od 9. 9. do 13. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín)

 

Zápis stávajících studentů bakalářského a magis­terského studia, kontrola studijních povinností

 

22., 23., 24., 25., 26. 9. 2014

 

 

Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia a nově přijatých studentů magisterského studia

 

14. 10. 2014

 

Imatrikulace

 

2.10. 2014

 

 

 

Promoce absolventů magisterského studia

 

15.9. až 22. 9. 2014

 

Státní zkoušky doktorského studia

 

15. 9. 2014 až 22. 9. 2014

 

ZIMNÍ SEMESTR 2014/2015

 

1.10. 2014 až 15. 2. 2014

 

Zahájení výuky v ZS

 

29. 09. 2014

 

 

Výuka

 

29. 09. 2014 až  19. 12. 2014

 

 

Zápis do předmětů v ZS

 

(výhradně prostřednictvím programu SIS)

 

15. 9. od 10,00 hod.

 

až 10.10. 2014 do 14,00 hod.

 

Zápis do předmětů v ZS pro studenty jiných fakult

29.9. od 10,00 až 10.10.2014 do 14,00 hod.

 

Promoce absolventů bakalářského studia

 

15. ,16. a 17. 10. 2014

 

Děkanské volno

 

24. 10. 2014

 

Vánoční prázdniny

 

22. 12. 2014 až 4. 1. 2015

 

Odevzdání bakalářských prací a při­hlá­šek k SZK           

 

do 5. 1. 2015

 

Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti v bakalářském studiu studenti při­hlášení k SZK

12. 1. 2015

Odevzdání diplomových prací a přihlášek ke SZK

5.1.2015

Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti v magisterském studiu studenti přihlášení k SZK

19. 1. 2015

Odevzdání diplomových prací a přihlášek k SZK     

5.1.2015

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

 

Průběžně v ZS, nejpozději do 5. 1. 2015

 

 

Odevzdání tezí diplomových prací a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci

ZS 2015/2016)

 

2. 2. 2015

 

Zaevidování tezí odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci ZS 2015/2016

 

13.2.2015

 

Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

 

do 11. 7. 2014

 

Odevzdání rigorózních prací

 

do 8. 9. 2014

 

Hodnocení výuky studenty za ZS 2014/2015

 

 od 27. 11. 2014 do 11. 12. 2014

 

Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny

 

5 1. 2015 až 9. 1. 2015

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 1.12.2014

 

Zkouškové období

 

12. 1. 2015 až 15. 2. 2015

 

Prodloužené zkouškové období pro opravné ter­mí­ny zkoušek

 

16. 2. až 27. 2. 2015

 

Státní zkoušky    

 

 

Bakalářské studium  

 

 od 19. 1. 2015

 

Magisterské studium

 

 od 26. 1. 2015

 

Doktorské studium

 

22. 1. 2015 až 2. 2. 2015

 

Rigorózní zkoušky

 

od 16. 10. do 25. 10. 2015

 

 

 

 

LETNÍ SEMESTR 2014/2015

 

16. 2. 2015 až 30. 6. 2015

 

Zahájení výuky v LS

 

16. 2. 2015

Zápis do předmětů v LS

(výhradně prostřednictvím programu SIS) 

9.2. od 10,00 hod až 27.2.2015 do 14,00 hod.

 

 

Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult

16. 2. od 10,00 hod až 27. 2. 2015 do 14,00 hod

Výuka

16. 2. 2015 až 15. 5. 2015

Promoce absolventů SZK v ZS

bakalářské 20. 3. 2015

 

magisterské 27. 3. 2015

Děkanské volno

3. 4. 2015

Rektorský den

13. 5. 2015

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomových prací a přihlášek ke SZK

do 15. 5. 2015

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti studenti přihlášení k bakalářským i magisterským SZK (týká se studentů, kteří se přihlásí k SZK v řádném termínu)

1. 6. 2015

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průběžně v LS, nejpozději do 6. 5. 2015

Odevzdání tezí magisterských a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci LS 2015/2016)

do 5. 6. 2015

Zaevidování tezí odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci LS 2015/2016

do 19. 6. 2015

Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 2 1. 2015

Odevzdání rigorózních prací

do 14. 2. 2015

Hodnocení výuky studenty za LS 2014/2015

od 13. 4. do 1. 5. 2015

Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny

18. 5. 2015 až 22. 5. 2015

Náhrada za 1. a 8. 5. 2015

22.5.2015

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 13.4.2015

Zkouškové období

pokračuje v presemestrálním období akademického roku 2015/2016         

25. 5. 2015 až  30. 6. 2015

 

1. 9. 2015 až 11. 9. 2015

Státní zkoušky

 

Bakalářské studium

 od 15. 6. 2015

Magisterské studium

 od 22. 6. 2015

Doktorské studium

19. 5. 2015 až 22.5. 2015

Rigorózní zkoušky

od 16. 3. do 27. 3. 2015

Přijímací řízení

 

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu

do 28. 2. 2015

Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu

do 30. 4. 2015

Přijímací zkoušky     

 

Písemná část

Od 1.6. 2015

Ústní část

Od 8.6. 2015

Doktorské studium

 

Přijímací zkoušky

15. 6. až 19. 6. 2015

Náhradní termín přijímací zkoušky

25. 6. až 10. 7. 2015

 

 

 

LETNÍ  PRÁZDNINY

 

1. 7. 2015 až  31. 8. 2015

 

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomo­vých prací a přihlášek ke SZK konaným v mimořádném termínu (tj. pro září 2015; jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)

 

do 31. 7. 2015

 

Presemestrální období akademického

 

roku 2015/2016

 

(Zkouškové období LS viz výše do 11. 9. 2015)

 

1. 9. až 30. 9. 2015

 

(od 1. 9. do 30. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín)

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

 

Pavlína Jirsová

vedoucí studijního oddělení