Opatření děkana č. 20/2013

Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky a úprava  účelových stipendií

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 20/2013

 

Název:

 

Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky a úprava  účelových stipendií

 

 

 

Účinnost:

 

1. 10. 2013

 

V Praze dne 9. 5. 2013

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

děkan fakulty

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 1. Cíl předpisu

   

   

  1. 1. Toto opatření se vydává v návaznosti na Stipendijní řád Univerzity Karlovy v Praze, (dále jen „Řád“) a Pravidla pro poskytování stipendií na UK FSV (dále jen „Pravidla“)

   

 2. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky

   

   

  1. V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 3, 4 Řádu a čl. 2 Pravidel stanovuji minimální výši stipendia za vynikající studijní výsledky na 15.000,- Kč a maximální výši tohoto stipendia na 23.000,- Kč.

  2. Stipendium uvedené v předchozím odstavci je splatné zpětně a to jednorázově vždy v listopadu za předchozí akademický rok; na stipendium má nárok v souladu s Řádem a Pravidly 10 % nejlepších studentů prezenčního studia. Detailní pravidla pro výpočet prospěchového průměru a další podmínky pro poskytování tohoto stipendia stanoví čl. 2 Pravidel.

  3. Stipendium za vynikající studijní výsledky je vypláceno automaticky, není nutno o něj žádat.

   

 3. Účelové stipendium dle  čl. 5 odst. 2 d) Řádu a čl. 3 odst. 3 Pravidel (stipendium v případech zvláštního zřetele vhodných)

   

   

  1. Ve smyslu úplného znění Řádu čl. 5 písm. d) v platném znění čl. 3 odst. 3 pravidel lze přiznat účelové stipendium za účast na pedagogické činnosti UK FSV studujícím doktorských a navazujících magisterských studijních programů UK FSV.

  2. Řádně vyplněný formulář „Žádost o přiznání stipendia“ s podpisy žadatele a navrhovatele podává navrhovatel prostřednictvím studijního oddělení (referentky pro doktorské studium).

  3. Navrhovatelem účelového stipendia za pedagogickou činnost může být ředitel institutu či vedoucí katedry, kde žadatel pedagogickou činnost vykonává.

  4. Pracovník studijního oddělení (referentka pro doktorské studium) provede kontrolu formálních náležitostí žádosti a provede kontrolu podmínek pro udělení stipendia podle Řádu (zejména dle čl. 5 odst. 2, čl. 8 a čl. 8a). Výši požadované částky posoudí proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání.

  5. Rozhodnutí o přidělení účelového stipendia za účast na pedagogické činnosti deleguje děkan na proděkana pro doktorské studium a další formy vzdělávání. V případě přiznání stipendia zajistí výplatu neprodleně studijní oddělení ve spolupráci s ekonomickým oddělením.

  6. Celková výše stipendia dle čl. 5 písm. d) Řádu za jeden akademický rok pro jednoho studenta nesmí přesáhnout 82.000,- Kč. Do této částky se kromě stipendií za účast na pedagogické činnosti započítávají i další stipendia za účast na vědeckovýzkumné činnosti.

   

   

  Každý institut může na účelová stipendia dle této části opatření čerpat ročně ze stipendijního fondu, částku, jejíž výše je vždy určena při rozdělování rozpočtu. Výše částky zpravidla vychází z počtu bakalářských a magisterských studentů, kteří studují ve studijních programech na příslušných institutech.

 4. IV. Rušení předchozích opatření

   

   

  1. Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 26/2012 upravující výše stipendií a účelových stipendií.

   

 5. Účinnost

   

  Toto opatření nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2013/2014, tj. 1. října 2013.

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                                                                     děkan fakulty

 

Za správnost:

 

PhDr. Ing. Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti