Opatření děkana č. 20/2012 

Provozně bezpečnostní předpis upravujících podrobněji požadavky na bezpečnost používání dopravních prostředků

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 20/2012 

 

Název:

 

Provozně bezpečnostní předpis upravujících podrobněji požadavky na bezpečnost používání dopravních prostředků

 

Účinnost:

 

30. 4. 2012

 

V Praze dne 30. 4. 2012

 

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                                                     děkan fakulty

 

A. Všeobecná ustanovení

Tento provozně bezpečnostní předpis je vydán na základě nařízení vlády 168/2002 Sb., kterým se provádí Zákoník práce. Všichni zaměstnanci, pokud se jich ustanovení tohoto Provozně bezpečnostního předpisu týká, jsou povinni je dodržovat. Základním bezpečnostním předpisem pro provoz, opravy, údržbu a kontrolu vozidel jsou předpisy výrobce - Návod k obsluze.

 

B. Provoz vozidel

 

Povinnosti zaměstnavatele

 

Při přidělení řidiče na vozidlo je nadřízený vedoucí povinen:

 

 1. prokazatelně seznámit řidiče návodem k obsluze a další potřebnou dokumentaci výrobce. Zajistit, aby řidiči měli návod k obsluze a další potřebnou dokumentaci kdykoli k dispozici,

 2. překontrolovat schopnosti řidiče v ovládání přiděleného vozidla za obvyklých podmínek,

 3. ve svém objektu označit místa mimo komunikace, kam se nesmí vjíždět, příslušnými bezpečnostními a dopravními značkami,

 4. přidělit na vozidlo potřebný počet řidičů a dalších členů posádky, jestliže to vyžaduje povaha pracovní činnosti a bezpečnost práce,

 5. při dopravě zvlášť těžkých a rozměrných nákladů stanovit technologický postup dopravy, nakládky a vykládky.

 

 

Povinnosti zaměstnance „řidiče“

 

Obsluhovat pouze dopravní prostředek, stroje a zařízení, které mu k obsluze byly určeny. Dodržovat návod k obsluze, popřípadě se řídit další dokumentací výrobce. Oznamovat závady a poruchy vedoucímu.

 

Řidič nesmí:

 

 

 1. odstavovat dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska bezpečnosti práce, zejména tam, kde by bylo ohroženo inženýrskými sítěmi nebo je samo ohrožovalo,

 2. nevjíždět s vozidlem na místa, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný.

 

 

Řidič je povinen:

 

 

 1. zabezpečit otáčení nebo couvání, zejména mimo pozemní komunikace, za pomoci dalšího zaměstnance, vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén,

 2. provést kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku a po odpojení provést kontrolu odpojení a zajištění rozpojených dopravních prostředků proti samovolnému pohybu,

 3. použít při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné vesty s vysokou viditelností vyhovující požadavkům normových hodnot,

 4. při nakládce a vykládce zabezpečit vozidlo proti nežádoucímu pohybu. Jednonápravové přívěsy musí být navíc podepřeny,

 5. při otvírání bočnic a zadního čela zajistit, aby nikdo nemohl být jimi nebo uvolněným nákladem zasažen,

 6. je-li třeba vystoupit na ložnou plochu vozidla nebo s ní sestoupit, musí použít bezpečný žebřík nebo jiné rovnocenné zařízení. To platí i při vstupu do nákladového prostoru speciálních vozidel za podmínek daných návodem k obsluze takového vozidla.

 7. neukládat do kabiny řidiče předměty, které by mohly ohrozit posádku vozidla nebo snížit ovladatelnost vozidla. V prostoru pro akumulátory nebo na jeho povrchu neukládat žádné předměty,

 8. uložit náklad tak, aby se na ložné ploše samovolně nepohyboval takovým způsobem, který sníží ovladatelnost vozidla nebo by hrozil pádem z ložné plochy. Nádoby s nebezpečnými látkami se musí řádně utěsnit, zabezpečit proti převržení, vytečení a chránit před sálavým teplem.

 

Zaměstnanec při řízení dopravního prostředku, na který se nevztahuje Zákon 111/1994 Sb. v posledním znění,

 

§ 6 -11 vyhlášky 108/1976 Sb., (ve vnitrostátní dopravě) je dále povinen:

 

 

 1. nepřekročit maximální dobu řízení 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut,

 2. nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení,

 3. během bezpečnostní přestávky nevykonávat žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci směny,

 4. vést denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek zejména, pokud se předpokládá doba řízení vozidla delší než 3 hodiny. Pokud řidič nevede knihu jízd ve vozidle, musí mít při takové jízdě ve vozidle záznam o době řízení vozidla a době čerpání přestávek (vzor v příloze).

 

 

Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel a školení řidičů

 

Zaměstnavatel nesmí přidělit řidiči k řízení vozidlo, pokud řidič neabsolvoval školení řidičů ve smyslu Zákoníku práce. Zaměstnanec je povinen upozornit zaměstnavatele, že neabsolvoval školení řidičů. Školení řidičů se provádí v potřebném rozsahu pro řidiče z povolání 1x za rok a v potřebném rozsahu pro řidiče referenty 1x za 6 let.

 

C. Údržba a oprava vozidel

Povinnosti zaměstnance

 

 

 1. při provádění oprav, údržby a kontroly zabezpečit vozidlo proti samovolnému pohybu, zejména při manipulaci s ovládacími zařízením,

 2. zajistit zdvihnuté vozidlo nebo jeho části proti pádu v souladu s návodem k obsluze vozidla nebo zdvihacího zařízení,

 3. čistící prostředky znečištěné olejem nebo jinými hořlavými látkami mohou být ukládány pouze do nádob k tomu určených opatřených víkem. Do těchto nádob se nesmí ukládat jiný odpad.

 

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 14/2009.

 

Přílohy:

 

Příloha č. 1 Vzor záznamu o době řízení vozidla a čerpání bezpečnostních přestávkách

 

Příloha č. 2 Výpis povinností pro řidiče používající soukromé vozidlo pro služební účely

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

děkan fakulty

 

 

Za správnost:

 

Ing. Jindřich Kolek, MBA

 

tajemník fakulty