Opatření děkana č. 20/2011

Postup podávání projektové žádosti podle pravidel 7. rámcového programu Evropské unie pro vědu, výzkum a inovace

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

 

Opatření děkana č. 20/2011

 

 

Název:

 

Postup podávání projektové žádosti podle pravidel 7. rámcového programu Evropské unie

pro vědu, výzkum a inovace

 

 

Účinnost:

20.5. 2011

 

 

V Praze dne 20. 5. 2011

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Na základě doporučeného postupu při schvalování projektů 7. rámcového programu Evropské unie schváleného kolegiem rektora dne 7. března 2011 upravuji mechanismus informování o participaci na těchto projektech na Fakultě sociálních věd následovně:

 

 

  1. Žadatelé o grant v 7. rámcovém programu Evropské unie pro vědu a výzkum oznámí elektronickou poštou odpovědnému pracovníkovi oddělení vědy s předstihem jednoho pracovního týdne, že mají v úmyslu participovat na projektu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji s konkrétní právnickou či fyzickou osobou. Pracovník oddělení vědy o tom neprodleně informuje děkana a proděkana pro vědu.

  2. K žádosti o podpis formulářů Grant Agreement Preparation Forms - GPF vyžadovaných pro zahájení projektu přiloží žadatelé o grant k tomu účelu vytvořený vnitrouniverzitní formulář „Záznam projektu“ (viz příloha Opatření) obsahující základní údaje o projektu, z nichž bude zřejmé, k čemu se fakulta/univerzita zavazuje. Tento formulář podepisuje ředitel institutu, resp. vedoucí součásti a děkan fakulty, kterému je předkládán k podpisu současně s ostatními formuláři prostřednictvím oddělení vědy.

  3. Formulář „Záznam projektu“ bude v kopii uložen na oddělení vědy fakulty a originál bude předán na odbor pro vědu a výzkum rektorátu.

 

 

 

Formulář

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

 

Zpracoval:

 

Tomáš Renner

Oddělení vědy