Opatření děkana č. 2/2022

Opatření děkana č. 2/2022

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 2/2022

 

Název:

Stanovení ceny placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání a poplatku za přihlášku do programu

Rekvalifikační kurz CŽV pro soudní znalce "Oceňování obchodních závodů“

 

Účinnost:

15. 1. 2022

V Praze dne 14. 1. 2022

 

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1.      Na FSV UK je akreditován čtyřsemestrální rekvalifikační kurz CŽV pro soudní znalce „Oceňování obchodních závodů“.

 

Čl. 2

Cena

1.      Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon  č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 184 000,- Kč za osobu. 

2.      Platba za účast na programu bude ze strany účastníka kurzu hrazena ve dvou splátkách, tj. před začátkem 1. a 3. semestru, výše jednotlivé splátky činí 92 000,- Kč. 

3.      Účastníci kurzu mají nárok na slevu, pokud splní některou z následujících podmínek:

a)      Odeslání přihlášky do programu do 14. 2. 2022: sleva ve výši 10 000,- Kč

b)      Platba celé ceny za účast na programu před 1. semestrem: sleva ve výši 5 000,- Kč

c)      Přihlášení tří a více účastníků programu ze stejné společnosti: sleva ve výši 30 000,- Kč pro každého účastníka. Pokud vznikne nárok na tuto slevu, koordinátor programu tuto skutečnost oznámí přes IES studijnímu oddělení, které zkontroluje, zda jsou v přihláškách účastníků uvedeny fakturační údaje na zaměstnavatele.

d)      Účastník již absolvoval ASA (Mezinárodní asociace odhadců firem) kurzy: sleva ve výši 18 000,- Kč za každý absolvovaný kurz. Slevu lze v tomto případě přiznat nejvíce za již absolvované 4 kurzy.

4.      Pokud účastník splní najednou více podmínek specifikovaných v čl. 2 odst. 3, sečtou se slevy za všechny splněné podmínky.

 

Čl. 3

Poplatek za přihlášku

1.      Poplatek za přihlášku se stanovuje ve výši 500,- Kč.

 

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření vstupuje v účinnost dnem 17. 1. 2022.

 

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka FSV UK

 Zpracovali:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení

 

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání