Opatření děkana č. 2/2017

Rozpočtové provizórium

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 2/2017

 

Název:

Rozpočtové provizórium

 

Účinnost:

4. 1. 2017

 

V Praze dne 3. ledna 2017

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________________________________________

S odvoláním na č. 48 odst. 5 Statutu univerzity a čl. 35 odst. 5 Statutu FSV UK vyhlašuji až do schválení rozpočtu fakulty rozpočtové provizórium. V rámci rozpočtového provizória lze uskutečnit měsíční výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů z příspěvku ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2016.

 

Přednostně lze čerpat vytvořené finanční prostředky nad výše stanovený rámec z fondu provozních prostředků.

 

Za dodržení rozpočtového provizória odpovídají ředitelé institutů, vedoucí součástí a tajemník fakulty. Za kontrolu dodržování rozpočtového provizória odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 1/2016.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

Mgr. Tomáš  Gec

zastupující tajemník