Opatření děkana č. 2/2016

Vyhlášení termín; pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 2/2016

 

Název:

 

Vyhlášení termín; pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia

v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

 

Účinnost:

6. 1. 2016

 

V Praze dne 6. ledna 2016

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 1. Podmínky pro přiznání a výši stipendia na podporu studia v zahraničí nebo z důvodu konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí a způsob předkládání žádostí upravují Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd (dále Pravidla). Návrh na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty student po návratu z pobytu v zahraničí.

 2. V souladu s článkem 3, odstavcem 2 Pravidel tímto opatřením stanovuji termíny pro podávání žádostí souvisejících s pobyty realizovanými skrze FSV UK:

   

  1. Pro pobyty realizované v zimním semestru akademického roku 2015/2016 na 18. března 2016.

  2. Pro pobyty realizované v letním semestru akademického roku 2015/2016 na 14. října 2016.

   

 3. S ohledem na možnost skládání státních zkoušek ihned po návratu z pobytu stanovuji i dva mimořádné termíny:

   

  1. Pro pobyty realizované v zimním semestru akademického roku 2015/2016 na 15. ledna 2016.

  2. Pro pobyty realizované v letním semestru akademického roku 2015/2016 na 10. června 2016.

   

   

  Podmínkou pro schválení žádosti podané v mimořádném termínu je kromě ostatních podmínek stanovených v Pravidlech, že student ve stejném semestru jako konal studijní pobyt, skládá státní zkoušku. Výše poskytovaného stipendia v mimořádných termínech bude vždy odvozena od částek stanovených v předchozích řádných termínech (tj. bude stejná hodnota  studijního měsíce a bude zohledněna finanční náročnost země, kde byl student na pobytu dle čl. 3 odst. 2 Pravidel).

 4. O přiznání stipendia se rozhoduje na základě individuálního posouzení žádosti, kterou musí student podat písemně s vyjádřením garanta příslušného studijního programu a doložit potvrzením oddělení zahraničních styků o absolvování a délce pobytu.

 5. Podle článku 3, odstavce 2, písmene c Pravidel může student, který se ocitl v tíživé sociální či životní situaci, žádat o přiznání stipendia i před odjezdem do zahraničí. Zde stanovuji termíny 15. února 2016 (pro výjezdy v letním semestru 2015/2016) resp. 3. října 2016 (pro výjezdy v zimním semestru 2016/2017) pro podání písemné žádosti obsahující vyjádření garanta příslušného studijního programu a potvrzení oddělení zahraničních styků o vyslání studenta a délce pobytu, doklady o všech finančních zdrojích, které student získal na úhradu nákladů spojených se studiem v zahraničí a doklad o tíživé sociální či životní situaci studenta (potvrzení o dorovnání příjmů do životního minima, potvrzení o pobírání přídavků na dítě, popřípadě průkaz držitele ZTP).

 

 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 6. ledna 2016 a ruší opatření č. 24/2015.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti