Opatření děkana č. 19/2021

Opatření děkana č. 19/2021

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 19/2021

 

Název:

Mimořádné odměny za podání a získání vědeckých projektů a veřejných zakázek

 

Účinnost:

1. 1. 2022

V Praze dne 27. října 2021

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) stanovuje tyto podmínky pro získání mimořádné odměny za podání a získání vědeckých projektů a veřejných zakázek:

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Cílem tohoto opatření je stanovit výši mimořádné odměny za podání výzkumného projektu či nabídky nebo za získání externích finančních prostředků ve prospěch fakulty a vymezit podmínky pro její přiznání.

1.2. Externími finančními prostředky se pro účely tohoto opatření rozumí účelově určené prostředky podle zákona č. 130/2002 Sb.  o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, dále prostředky ostatních tuzemských grantových soutěží, operačních programů, veřejných zakázek a zahraničních grantových soutěží (dále jen „soutěž“). Mimořádná odměna není přiznávána za projekty získané v rámci interních univerzitních soutěží a za externí finanční prostředky získané formou darů.

1.3. Odměna se přiznává za podání projektu/nabídky a dále za získání projektu/nabídky, a to ve výši stanovené dále v čl. 2 tohoto opatření. Podmínkou pro přiznání odměny je, že fakulty je uvedena jako uchazeč o projekt nebo dodavatel zakázky, resp. jako jeden z uchazečů o projekt nebo jeden z dodavatelů zakázky. Uchazečem se pro potřeby tohoto opatření rozumí právnická osoba, která se podáním návrhu projektu/nabídky uchází o získání externích finančních prostředků. V kontextu tohoto opatření je uchazečem vždy fakulta.

1.4. Odměnu za podání projektu/nabídky může získat pouze navrhovatel projektu, který má s fakultou pracovní smlouvu. Odměna za získání projektu může být přiznána i řešiteli projektu, který v době podání projektu nebyl zaměstnancem fakulty. Odměna bude řešiteli projektu vyplacena následně po podpisu pracovní smlouvy s fakultou. Navrhovatelem projektu se rozumí fyzická osoba, která je uchazeči odpovědná za odbornou úroveň návrhu projektu/nabídky a za návrh a odůvodnění rozpočtu. Po získání projektu se z navrhovatele stává řešitel.

1.5. Podmínkou přiznání odměny je podání projektu/nabídky ve spolupráci s oddělením vědy či – v případě veřejných soutěží v rámci operačních programů (viz odst. 2.7.) – oddělením projektové podpory a investic fakulty.

1.6. Mimořádná odměna se vyplácí ve mzdě navrhovatele, resp. řešitele, není nároková a její výše záleží na aktuálních finančních možnostech fakulty. O přiznání odměny rozhoduje děkan.

1.7.  Návrh na přiznání odměny podává za každého oprávněného navrhovatele projektu, resp. řešitele projektu, oddělení vědy fakulty, a to vždy nejpozději následující měsíc po zveřejnění výsledků dané soutěže. Návrhy na přiznání odměny za projekty dle odstavce 2.6. podává oddělení projektové podpory a investic. Na základě písemného návrhu navrhovatele projektu, resp. řešitele projektu, zaslaného do data stanoveného oddělením vědy/oddělením projektové podpory a investic může být odměna rozdělena i mezi další členy projektového týmu, kteří jsou zaměstnanci nebo studenty fakulty.

1.8.  Fakulta vyčleňuje v rámci svého rozpočtu prostředky na odměny za získávání externích finančních prostředků výhradně z vlastních příjmů, případně z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

 

2.      Stanovení výše odměn

Výše odměn navrhovatelů, resp. řešitelů v rámci jednotlivých soutěží se stanovují následovně, přičemž platí, že odměna za projekty/nabídky podané či získané v roli spolunavrhovatele/spoluřešitele činí 50 % odměny určené pro navrhovatele, pokud není dále uvedeno jinak. Spolunavrhovatelem se rozumí fyzická osoba, která je uchazeči odpovědná za odbornou úroveň návrhu projektu/nabídky a za návrh a odůvodnění rozpočtu té části projektu/ nabídky, která se týká uchazeče. Po získání projektu se ze spolunavrhovatele stává spoluřešitel.

 

2.1. Program Horizon Europe a dílčí výzkumné programy jednotlivých generálních ředitelství Evropské komise:

 • 50 000,- Kč za podaný projekt v roli koordinátora, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,
 • 20 000,- Kč za přijatý projekt v roli koordinátora,
 • 15 000,- Kč za podaný projekt v roli spolunavrhovatele, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,
 • 8 000,- Kč v případě přijetí projektu v roli spolunavrhovatele.

2.2. Program ERC nejvýše 200 000,- Kč, a to podle následujícího klíče:

 • 50 000,- Kč za podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů a získal vyšší ohodnocení než C,
 • dalších 50 000,- Kč za podaný projekt, jehož navrhovatel byl pozván v rámci hodnocení projektu k ústnímu pohovoru,
 • dalších 100 000,- Kč za přijatý projekt.

2.3. ERC CZ 30 000,- Kč za každý přijatý projekt. Tato odměna se přičítá k odměně vyplacené za podaný projekt dle odst. 2.2., jehož navrhovatel nebyl odmítnut z formálních důvodů, získal vyšší ohodnocení než C a byl pozván k ústnímu pohovoru.

2.4. Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, resortní veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, program Erasmus+ (bez programu Jean Monnet), Česko-norský výzkumný program, program INTER-EXCELLENCE, dvoustranná spolupráce MŠMT a společné programování MŠMT nejvýše 15 000,- Kč, a to podle následujícího klíče:

 • 8 000,- Kč za podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,
 • dále 7 000,- Kč v případě přijetí projektu či jeho zamítnutí z důvodu nedostatku finančních prostředků grantové agentury.

2.5. Projekty v programu Jean Monnet, HERA, Mezinárodního visegrádského fondu a týmové projekty v programech mezinárodních nadací, např. Volkswagenstiftung a podobné, nejvýše 12 000,- Kč, a to podle následujícího klíče:

 • 6 000,- Kč za podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,
 • dále 6 000,- Kč v případě přijetí projektu.

2.6. Projekty podané do veřejné soutěže v rámci operačních programů (např. OP PA, OP VK, OP VaVpI, OP VVV) nejvýše 15 000,- Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

 • 8 000,- Kč za každý podaný projekt v roli hlavního řešitele, který nebyl odmítnut z formálních důvodů.
 • dále 7 000,- Kč v případě přijetí projektu.

2.7. Ostatní menší projekty podané u různých poskytovatelů např. nadací, ministerstev a za nabídky podaných do veřejných zakázek nejvýše 6 000,- Kč, a to podle následujícího klíče:

 • 3 000,- Kč za podaný projekt/nabídku, který/která nebyla odmítnut/a z formálních důvodů,
 • dále 3 000,- Kč za přijatý projekt/vybranou nabídku.

 

3. Přechodná ustanovení

3.1. Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 24/2016 Podpora grantové činnosti na FSV UK ze dne 30. září 2016.

                                                                               

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                             děkanka fakulty

Za správnost:

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

proděkan pro vědu a výzkum