Opatření děkana č. 19/2017

Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na FSV UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 19/2017

 

Název:

Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na FSV UK

 

Účinnost:

1. 10. 2017

 

V Praze dne: 10. července 2017 

 

                                                        PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                             děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

I. Cíl předpisu

 

 1. Toto opatření se vydává v návaznosti na Stipendijní řád Univerzity Karlovy v Praze, (dále jen „Řád“) a Pravidla pro poskytování stipendií na FSV UK (dále jen „Pravidla“).

 

 

 

II. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky

 

 1. V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 3, 4 Řádu a čl. 2 Pravidel stanovím minimální výši stipendia za vynikající studijní výsledky na 15.000,- Kč a maximální výši tohoto stipendia na 23.000,- Kč.

 2. Stipendium uvedené v předchozím odstavci je splatné zpětně a to jednorázově vždy v listopadu za předchozí akademický rok; na stipendium má nárok v souladu s Řádem a Pravidly 10 % nejlepších studentů prezenčního studia. Detailní pravidla pro výpočet prospěchového průměru a další podmínky pro poskytování tohoto stipendia stanoví čl. 2 Pravidel.

 3. Stipendium za vynikající studijní výsledky je vypláceno automaticky, není nutno o něj žádat.

 

 

III. Stipendium dle  čl. 9 Řádu a čl. 5 Pravidel (stipendium v případech zvláštního zřetele vhodných)

 

 1. Ve smyslu čl. 9 Řádu platném znění a čl. 5 Pravidel lze přiznat účelové stipendium za účast na pedagogické činnosti FSV UK studujícím doktorských a navazujících magisterských studijních programů.

 2. Žádost podává skrze SIS pracoviště, kde se student FSV podílí na pedagogické činnosti.

 3. Navrhovatelem stipendia za pedagogickou činnost může být ředitel institutu či vedoucí katedry, kde žadatel pedagogickou činnost vykonává.

 4. Pracovník studijního oddělení provede kontrolu formálních náležitostí žádosti a provede kontrolu podmínek pro udělení stipendia podle Řádu. Výši požadované částky posoudí příslušný proděkan.

 5. Každý institut může na stipendia dle této části opatření čerpat ročně ze stipendijního fondu částku, jejíž výše je vždy určena při rozdělování rozpočtu.

 6. Pro stipendia za aktivní podíl na tvůrčí činnosti pracovišť fakulty (čl. 5 odst. 1 písm b) Pravidel) a stipendia za aktivní podíl na mezinárodní spolupráci pracovišť fakulty či fakulty jako celku ((čl. 5 odst. 1 písm c) Pravidel)) se užijí odstavce 2-5 tohoto článku obdobně.

 7. Stipendia za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci univerzity na akademických mezinárodních soutěžích (čl. 5 odst. 1 písm d), e) Pravidel) uděluje děkan na základě žádosti studenta. Stipendia za příkladný občanský čin uděluje děkan na základě podnětu jakéhokoli člena akademické obce UK.

 

 

IV. Doktorandské stipendium dle  čl. 12 Řádu a čl. 7 Pravidel

 

 1. Výši doktorandského stipendia pro studenty v prvním roce prezenčního studia stanovím na 7.000 Kč měsíčně.

 2. Výši doktorandského stipendia pro studenty ve druhém, třetím a čtvrtém roce prezenčního studia stanovím na 7.600 Kč měsíčně.

 

 

V. Rušení předchozích opatření

 

 • Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 20/2013 upravující výše stipendií za vynikající studijní výsledky a účelová stipendia.

 

 

VI. Účinnost

 

Toto opatření nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2017/2018, tj. 1. října 2017.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 děkan

 

Za správnost:

PhDr. Petr Soukup, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání