Opatření děkana č. 19/2016

Provozně bezpečnostní předpis pro provoz depozitu knižního fondu, pracoviště Krystal, Praha 6

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 19/2016

 

Název:

Provozně bezpečnostní předpis pro provoz depozitu knižního fondu, pracoviště Krystal, Praha 6

 

Účinnost:

1. 6. 2016

 

V Praze dne 31. května 2016

 

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Toto opatření je vydáno na základě § 101, Zákoníku práce 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který ukládá zaměstnavateli zabezpečit BOZP a NV 378/2001 Sb. o požadavcích na provoz technických zařízení.

 

Opatření řeší provoz technických zařízení depozitu knižního fondu. 

 

 

 1. Odpovědnosti:

   

  • Za organizaci provozu depozitu a za bezpečný provoz technických zařízení depozitu odpovídá vedoucí SVI.

  • Za dodržení Provozně bezpečnostního předpisu, Návodu k obsluze a údržbě technických zařízení depozitu, Požárních předpisů a provozně bezpečnostních předpisů rektorátu CUNI pro pracoviště Krystal odpovídají všichni zaměstnanci depozitu (dále jen povolané osoby), kteří musí být náležitě proškoleni.

  • Za zajištění preventivní údržby, kontrol technického stavu a revizí technických zařízení depozitu dle plánu údržby a kontrol odpovídá správa objektu CMDS Krystal.

  • Za kontrolu provedení preventivní údržby, kontrol technického stavu a revizí technických zařízení depozitu dle plánu údržby a kontrol odpovídá vedoucí provozně technického oddělení FSV.

   

 2. Provozně bezpečnostní pokyny:

   

  • V depozitu smí pracovat pouze povolané osoby.

  • Povolaná osoba smí v depozitu pracovat pouze, pokud byla náležitě proškolena a je zdravotně způsobilá.

  • Obsluhovat technická zařízení depozitu se smí provádět pouze v souladu s Návodem k obsluze vydaným výrobcem nebo podle provozně bezpečnostních pokynů fakulty.

  • Při spuštění sirény všechny osoby musí neprodleně opustit prostory depozitu.

  • Do prostoru spojovací chodby a kanceláře depozitu smí vstoupit každá osoba.

  • Do prostoru depozitu knih a technického zázemí depozitu smí vstupovat cizí osoby a návštěvy pouze za doprovodu zaměstnanců FSV UK.

  • Cizí dodavatelé služeb, včetně CDMS Krystal, smí pracovat samostatně ve spojovací chodbě, administrativě, technickém zázemí depozitu a v archivním prostoru pouze po schválení oprávněnou osobou a po podepsání Dohody o BOZP a písemném předání informací o rizicích.

  • Požárně nebezpečné činnosti se smí v depozitu provádět až po přijetí požárně preventivních opatření a písemném schválení svářecích prací oprávněnou osobou.

  • Pracovníci depozitu nesmí ručně zdvihat nebo pokládat a přenášet břemena o váze převyšující 30kg pro muže a 15kg pro ženy (podle Nv 361/2007 Sb. práce častá). Břemena nad limit manipulovat pomocí ruční manipulační techniky - stolkový vozík, plošinový vozík, rudl apod.

  • Při ukládání knih do výšen nad 1,8 m použít k přístupu vhodné technické prostředky pro přístup do výšky např. schůdky, stupačku.

  • Před použitím musí pracovník vizuálně zkontrolovat stav prostředku pro přístup do výšky.

  • Při práci se zdvihací/nákladní plošinou dbát zvýšené opatrnosti.

  • Plošinu smí ovládat pouze jedna osoba.

  • Při spouštění nebo zdvihání plošiny musí být uzavřená vrata z venkovní manipulační plochy.

  • Závady na technických zařízeních depozitu bezodkladně oznamovat vedoucímu provozně technického oddělení FSV UK.

   

 3. Zakázané činnosti.

  Je zakázáno:

  • Pracovat v depozitu zdravotně nezpůsobilý, řádně neproškolený, pod vlivem alkoholu a návykové látky.

  • Ručně manipulovat nadlimitní břemena.

  • Pouštět do prostoru depozitu cizí osoby bez oprávnění.

  • Skladovat v archivech materiál, který nesouvisí s archivací.  Zejména hořlavé chemikálie.

  • Jíst, pít, kouřit a zacházet s otevřeným ohněm.

  • Spouštět a zdvihat nákladní plošinou osoby.

  • Spouštět a zdvihat plošinu při otevřených vratech na venkovní manipulační plochu.

  • Používat poškozená technická zařízení depozitu.

  • Používat poškozenou ruční manipulační techniku a poškozené prostředky pro přístup do výšky.

  • Používat v depozitu soukromé tepelné spotřebiče.

   

 4. Technické kontroly a revize.

  Vedoucí PTO odpovídá za provedení revizí a kontrol technického stavu technických zařízení, které jsou v majetku FSV UK.

  Servis, kontroly a revize, včetně sledování a provedení odstranění nalezených závad, zabezpečuje majitel objektu CMDS Krystal UK Praha dle plánu údržby a kontrol.

  Originály revizí a kontrolních zpráv předává správa objektu Krystal k archivaci vedoucímu PTO FSV UK.

 

 

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

 

Za správnost:

Petr Balík

vedoucí provozně-technického oddělení