Opatření děkana č. 18/2021

Opatření děkana č. 18/2021

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 18/2021

 

Název:

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2021

 

Účinnost:

1. 11. 2021

V Praze 22. října 2021                                                                                                                                          

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků za rok 2021.

Fyzická inventura – zahájení

1. listopadu 2021

Fyzická inventura – ukončení

30. listopadu 2021

Rozdílová inventura – zahájení

1. prosince 2021

Rozdílová inventura – ukončení

31. prosince 2021

Inventarizace peněžních prostředků a cenin

31. prosince 2021

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů

21. ledna 2021

Dokladové inventury – zahájení

20. ledna 2021

Dokladové inventury – ukončení

31. ledna 2021

Vyhotovení inventarizačního zápisu

31. ledna 2021

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů

31. ledna 2021

Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů

18. února 2021

Za tímto účelem zřizuji Ústřední inventarizační komisi, náhradovou a likvidační komisi a dílčí inventarizační komise tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.

Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle dokumentu „Provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2021“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.

Stanovuji, že za bezchybné provedení inventarizace na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů, vedoucí center a tajemník fakulty za děkanát.

Pověřuji organizací a zajištěním řádného průběhu inventur fyzického majetku správu majetku a řádného průběhu účetního majetku vedoucí ekonomického oddělení děkanátu.

Tímto opatřením ruším Opatření děkanky č. 17/2020 – Příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2020.

                          

Přílohy:

  1. Provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2021
  2. Jmenování komisí
  3. Jmenování dílčích inventarizačních komisí       

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

      děkanka fakulty

Za správnost:

Balík Petr

vedoucí provozně -  technického oddělení