Opatření děkana č. 18/2015

Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 18/2015

 

Název:

Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství

 

Účinnost:

15. 5. 2015

 

V Praze dne 4. května 2015

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


 

 1. Správné citování a uvádění veškerých použitých zdrojů včetně údajů o informacích převzatých z jakýchkoliv zdrojů (včetně Internetu a jiných elektronických médií) je nejen předpokladem pro dodržování autorských práv a autorského zákona, ale též jedním ze základních pravidel etiky odborné vědecké práce.

 2. Při zpracování veškerých odborných textů (od seminárních a ročníkových prací přes bakalářské a magisterské diplomové práce po rigorózní a doktorské práce, články a další publikace), je proto nutné veškeré zdroje uvádět a veškeré citace a parafráze označovat. Je při tom vhodné řídit se těmito normami:

   

  • ČSN ISO 690 (01 0197) Bibliografické citace. Obsah, forma, struktura.

  • ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. U rozsáhlejších odborných prací je vhodné dodržovat pravidla obsažená v ČSN ISO 5966 (01 0173). Formální úprava vědeckých a technických zpráv a v ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací apod. dokumentů. Bližší informace na http://knihovna.fsv.cuni.cz/Jak-citovat/.

   

 3. Použití rozsáhlejších i kratších částí odborných a dalších prací jiných autorů bez uvedení zdroje, resp. použití pramenného materiálu či empirických dat bez uvedení pramene, je podvodem, kterým si autor přisvojuje výsledky práce jiných lidí.

 4. Výsledky takové činnosti mohou být hodnoceny jako plagiát, který je hrubým porušením pravidel studia na FSV UK a závažným proviněním proti pravidlům vědecké etiky. Zároveň takové jednání zakládá disciplinární delikt, který bude postihován dle Disciplinárního řádu fakulty.

 5. Autor může výjimečně v seminární či kvalifikační práci využít své dřívější texty. V případě, že autor užívá své myšlenky z dřívějších textů, musí tyto citovat stejně jako myšlenky jiných autorů. V případě, že toto autor poruší, jde též o plagiát. Navíc není povoleno v seminárních pracích a kvalifikačních pracích publikovat de facto věcně stejné texty. Posouzení shodnosti textu dle předchozí věty spadá u seminárních prací do kompetence vyučujícího předmětu a do kompetence komise pro bc. či mgr., dizertační či doktorskou státní zkoušku u kvalifikačních prací.

 

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší pokyn děkana č. 5/2006.

 

  PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

PhDr. Ing. Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti