Opatření děkana č. 17/2021

Opatření děkana č. 17/2021

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 17/2021

 

Název:

Pokyny k účetní závěrce za rok 2021

 

Účinnost:

1. 10. 2021

 

V Praze dne 30. září 2021

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Pro zajištění správného vyúčtování finančního roku 2021 a z něho vyplývajícího auditu účetní závěrky, správného a včasného vyúčtování všech projektů, vydává vedoucí ekonomického oddělení tento závazný harmonogram pro předložení dokladů ke zpracování. Žádám všechny dotčené, tzn. ředitele a tajemníky institutů, vedoucí součástí, řešitele grantů a projektů,  vedoucí oddělení o spolupráci při dodržení následujících termínů:

Druh dokladu

Datum předání na podatelnu Hollar

Pracovní cesty (zahraniční i tuzemské):  
 • Zálohy na pracovní cesty
do pátku 26. listopadu 2021
 • Vyúčtování pracovní cesty vždy do 10 dnů po ukončení cesty:
 
Ø  Pracovní cesty uskutečněné do 30.11.2021 do 10 dnů po ukončení cesty

Ø  Pracovní cesty uskutečněné v prosinci 2021

vyúčtovat ihned po ukončení cesty

Pracovní cesty u projektů, které se musí vyúčtovat v prosinci, uskutečnit nejpozději do 30.11.2021)

Pracovní cesty uskutečňovat v prosinci výjimečně, vyúčtovat ihned po ukončení cesty. (Nejpozději ve čtvrtek 6. ledna 2022 musí být vyúčtování odsouhlaseno a uzavřeno vzhledem k  uzavření výplat a k počítání nároku na stravenky - za dobu pracovní cesty nenáleží zaměstnanci stravenky)

 

Objednávky na nákup zboží a služeb ve všech projektech (termín plnění do 14 dnů, ne do 31.12.2021) do pátku 26.listopadu 2021

DNS nákup zboží (IT technika apod) přes DNS

do pondělí 15.listopadu 2021

Vyúčtování záloh

 • Pokladně FSV včetně vrácení zůstatku zálohy do pokladny

do pátku 17. prosince 2021

Vyúčtování drobného vydání  
 • Vyúčtování se předkládá do 10 dní po uskutečnění vydání (přiložené doklady mohou být max. 10 dní staré)
do 10 dní po uskutečnění vydání
 • V prosinci drobná vydání pouze do 17.12.2021, vyúčtovat ihned, se všemi podpisy zaslat na Hollar do 28.12.2021

v prosinci nejpozději do 27.12.2021

Faktury  
 • Zálohové faktury k proplacení
do pondělí 15.listopadu 2021
 • Přijaté faktury
do pátku 10.prosince 2021
 • Žádosti o vystavení interních a externí ch faktur

do pátku 10. prosince 2021

Žádosti o přeúčtování  
 • Střediska, která je možné uzavřít před koncem roku (např. LŠ, proběhlé konference, proběhlé jednorázové akce apod.)
po ukončení akce a zaúčtování všech nákladů a výnosů
 • ostatní

do čtvrtka 13. ledna 2022

Smlouvy  
 • Předkládání návrhu smluv (předání díla a finanční plnění ze smluv nejpozději do 15.12.2021)
do pátku 3. prosince 2021
 • Požadavek na proplacení smluv z roku 2021

do pátku 17. prosince 2021

Uzavření středisek včetně žádostí o převody do fondů (FPP, FUUP)

do čtvrtka 20. ledna 2022

Nové dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti na prosinec předložit do 25.11.2021

do čtvrtka 25. listopadu 2021

Mzdové a personální podklady za listopad  
 • vyúčtování dohod
do pondělí 29.listopadu 2021
 • odměny ze všech středisek nutno předložit ke zpracování již za měsíc listopad
do pondělí 29.listopadu 2021
 • v případě končících projektů a grantů lze případně odměny mimořádně předložit ještě v prosinci

tj. do pátku 17. prosince 2021

Podklady pro zpracování mezd za prosinec  
 • návrhy na odměny
do úterý 14. prosince 2021
 • výkaz docházky

(opravený výkaz docházky v případě PN nutno předložit do 2.1.2022)

Vzhledem k vyúčtování některých projektů musí být mzdy za prosinec zaúčtovány nejpozději  7.1.2022

do úterý 14. prosince 2021

 

Studentské peníze

 • vše vyúčtovat do 30.11.2021
 • pouze prosincové akce vyúčtovat hned po akci v průběhu prosince
 • nelze pořizovat majetek (nad 3.000 Kč včetně DPH)

do úterý 30. listopadu 2021

Knihovna  
 • zaplacené pokuty od studentů k 30.11.2021 předat do pokladny nejpozději do 3.12.2021
do pátku 3. prosince 2021
 • zaplacené pokuty v průběhu prosince předat do 20.12.2021

do pondělí 20. prosince 2021

Stipendia  
 • listopadová stipendia
do středy 8. prosince 2021
 • prosincová stipendia

do pátku 7. ledna 2022

Termíny uvedené v harmonogramu je nutné považovat za závazné pro všechna pracoviště.  Smyslem je provést vyúčtování projektů za rok 2021 v listopadové závěrce a umožnit kontroly správnosti vyúčtování. Po výše uvedených termínech nebudou zaměstnanci děkanátu přijímat dokumenty a žádosti bez souhlasu tajemníka FSV.

Všechny předkládané dokumenty či doklady musí být opatřeny podpisy příslušného příkazce operace a správce rozpočtu dotčeného střediska. Při vyrovnávání středisek může být přeúčtování do 1.000 Kč provedeno přímo EO bez podepsané žádosti o převod od příkazce operace a správce rozpočtu daného střediska.

Na webu FSV jsou připraveny formuláře k žádostem o přeúčtování.

V případě nejasností se prosím včas obracejte na pracovnice ekonomického oddělení fakulty nebo na personální oddělení.

 

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 18/2020.

 

 doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                děkanka fakulty

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení

 

Bc. Angelika Hájková

vedoucí personálního oddělení