Opatření děkana č. 17/2017

Stanovení pracovní doby na pracovištích Fakulty sociálních věd

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 17/2017

 

Název:

Stanovení pracovní doby na pracovištích Fakulty sociálních věd

 

Účinnost:

1. 7. 2017

 

V Praze dne: 1. března 2017  

                                                        PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                             děkan fakulty

V souladu s ust. § 81 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 33 odst. 1 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, v zájmu lepšího využívání pracovní doby stanovil zaměstnavatel rozvržení pracovní doby na pracovištích Fakulty sociálních věd, dále „fakulta“, takto: 

 

I. Děkanát fakulty

Na pracovištích děkanátu, s výjimkou vrátnice Hollar a vrátnice Opletalova, je uplatňována pružná pracovní doba.

Denní provozní doba je stanovena od 7:00 hodin do 21:00 hodin a skládá se ze základní a volitelné pracovní doby.

Základní pracovní doba:

Pondělí až čtvrtek

od 9:00 hodin do 15:00 hodin

Pátek

od 9:00 hodin do 14:00 hodin

V této době je zaměstnanec povinen být na pracovišti.

 

Volitelná pracovní doba:

Pondělí až čtvrtek

od 7:00 hodin do 9:00 hodin a dále od 15:00 hodin do 21:00 hodin

Pátek

od 7:00 hodin do 9:00 hodin a dále od 14:00 hodin do 21:00 hodin

 

Pevný začátek a konec pracovní doby platí od 7:30 hodin do 16:00 hodin v případě vyslání zaměstnance na pracovní cestu a dále při zabezpečení operativního nebo naléhavého pracovního úkolu v rámci pracovní směny, kdy musí být začátek a konec směny pevně určen. Pružná pracovní doba se neuplatňuje dále v době důležitých osobních překážek v práci, po kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy podle § 192 zákoníku práce nebo peněžité dávky podle předpisů o nemocenském pojištění (např. pracovní neschopnost a ošetřování člena rodiny) a při výkonu práce na dálku.

Pružná pracovní doba je uplatňována jako pružný pracovní týden, při němž je zaměstnanec povinen v příslušném měsíci odpracovat celou měsíční pracovní dobu. K případnému výkonu práce přesahujícímu při uplatnění pružného pracovního měsíce délku měsíční pracovní doby se nepřihlíží, pokud nejde o práci přesčas nebo o napracování neodpracované části pracovní doby.

U zaměstnanců se sjednanou kratší týdenní pracovní dobou stanoví nadřízený vedoucí zaměstnanec délku úseků základní a volitelné pracovní doby v poměru k týdenní pracovní době. Zaměstnanci s kratší pracovní dobou náleží mzda odpovídající této kratší pracovní době, jak je uvedeno v mzdovém výměru.

Zaměstnanec musí mít mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek alespoň 12 hodin (Pokud jeden den pracuje do 19:45 hodin, druhý den nenastupuje do zaměstnání dříve než v 7:45 hodin).

O výjimku ze stanoveného rozvržení pracovní doby je třeba písemně požádat děkana fakulty prostřednictvím nadřízeného zaměstnance, který se k žádosti zaměstnance vyjádří. Evidenci povolených výjimek vede pověřený personální referent.

Na pracovištích vrátnice Hollar a vrátnice Opletalova je stanovena pevná pracovní doba.

Provoz vrátnic je stanoven od 7:00 hodin do 21:00 hodin.

Pondělí až pátek ve třech směnách:

Ranní směna

od 6:15 hodin do 11:45 hodin

Odpolední směna

od 11:00 hodin do 16:30 hodin

Večerní směna

od 15:45 hodin do 21:15 hodin 

 

Úřední hodiny pro veřejnost na určených pracovištích děkanátu:

Pro studijní oddělení, oddělení zahraničních styků, ekonomické oddělení a personální referát jsou stanoveny tyto hodiny pro veřejnost:   

 

Pondělí  

od 13:30 hodin do 16:30 hodin

Úterý 

od 9:00 hodin do 11:00 hodin

Středa

od 13:30 hodin do 15:30 hodin 

Pátek

od 9:00 hodin do 11:00 hodin

Vedoucí pracovníci jsou povinni zajistit potřebnou přítomnost pracovníků na jimi řízených pracovištích v době úředních hodin, tedy i nad limit základní pracovní doby v pondělí a středu, a aniž by byly pracovníkům nařízeny přesčasy. 

Telefonická komunikace a elektronická komunikace s veřejností je na pracovištích zajištěna i mimo úřední hodiny pro veřejnost. Mimo úřední hodiny lze sjednávat návštěvy veřejnosti po vzájemné domluvě.

Ostatní pracoviště děkanátu nemají hodiny pro veřejnost stanoveny.

 

II. Centrum informatiky a výpočetní techniky (CIVT)

Na pracovištích CIVT je uplatňována pružná pracovní doba shodně jako na děkanátu.   

Časová dostupnost uživatelské podpory během týdne od pondělí do pátku pro pracoviště Hollar, Jinonice a Opletalova je uváděna aktuálně na webových stránkách fakulty.

 

III. Středisko vědeckých informací (SVI)

Na pracovištích SVI se uplatňuje pevná pracovní doba takto:

Pondělí až pátek  

od 7:30 hodin do 16:30 hodin

 

Pro studovny v budovách Hollar a Opletalova se stanoví otvírací doba takto:       

 

Pondělí až pátek  

od 9:00 hodin do 19:00 hodin

 

Jeden den v týdnu se zaměstnanci ve studovnách střídají na odpoledních směnách, v těchto případech se uplatňuje posunutá pevná pracovní doba takto:

Pondělí až pátek  

od 11:00 hodin do 19:00 hodin

Vedoucí pracovník SVI  je zodpovědný za zajištění provozu studoven Hollar a Opletalova v otevírací době, aniž by byly pracovníkům nařizovány přesčasy. 

 

IV. Instituty a Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES)

Na pracovištích Institutu ekonomických studií (ES), Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ), Institutu mezinárodních studií (IMS), Institutu sociálních studií (ISS) a CESES je pro technicko-hospodářské pracovníky (THP) uplatňována pevná pracovní doba takto:

Pondělí až pátek   

od 8.30 hodin do 17:00 hodin

 

Ředitel institutu /vedoucí CESES může rozhodnout o posunu pracovní doby u jednotlivých pracovníků podle interních provozních potřeb institutu /CESES (vzorový formulář poskytne personální referát na děkanátu FSV UK ).

 

Vedoucí pracovník Rozhlasové a televizní laboratoře na IKSŽ je zodpovědný za zajištění provozu laboratoře v době výuky a dalšího provozu laboratoře dle rozpisu provozu a výuky v daném akademickém roce, aniž by byly pracovníkům nařizovány přesčasy. 

Na pracovištích Institutu politologických studií (IPS) je pro technicko-hospodářské pracovníky (THP) uplatňována pevná pracovní doba ve třech směnách takto:

Pondělí až pátek:

1. směna

od 7:45 hodin do 16:15 hodin

2. směna 

od 8:45 hodin do 17:15 hodin

3. směna

od 9:45 hodin do 18.15 hodin

Ředitelé institutů /vedoucí CESES stanoví akademickým nebo vědeckým pracovníkům rozvržení pracovní doby v rozsahu připadajícím na jimi vykonávanou pedagogickou činnost, tj. rozvrh a výukové hodiny v letním/zimním semestru v daném akademickém roce.

 

V. Společná ustanovení

Práci přesčas je možné konat jen výjimečně a lze jí nařídit jen po projednání s odborovou organizací. Přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu anebo mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Prací přesčas není napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit více než 8 hodin týdně a 150 hodin v kalendářním roce. 

Přestávka v práci. Zaměstnanci mají nárok na přestávku v práci na oddech a jídlo v délce 30 minut, a to nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce. Přestávka v práci nesmí být čerpána na začátku a na konci pracovní doby. Zaměstnanci s pracovní dobou kratší než 6 hodin nárok na přestávku v práci na oddech a jídlo nemají. 

 

VI. Zrušovací ustanovení

K účinnosti tohoto opaření se zrušuje Opatření děkana č. 31/2015 o stanovení pracovní doby pro oddělení děkanátu.

   PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 děkan

 

Za správnost:

Mg. Tomáš Gec

tajemník