Opatření děkana č. 17/2016

Principy financování fakultních odborných časopisů na FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 17/2016

 

Název:

Principy financování fakultních odborných časopisů na FSV UK

 

Účinnost:

1. 1. 2017

 

V Praze dne 26. 5. 2016

 

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Cílem Principů financování fakultních odborných časopisů na FSV UK (dále „Principy“) je posilovat kvalitu fakultou vydávaných odborných časopisů.

 2. Principy jsou schvalovány děkanem fakulty na návrh fakultní ediční komise (EK), a to pro období let 2017-2021. Podpora v roce 2016 bude vyplacena dle pravidel z roku 2013.

 3. FSV UK vydává tyto časopisy:

   

  • Acta Politologica (AcPo)

  • Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia (AUC ST)

  • The Annual of Language & Politics and Politics of Identity (ALPPI)

  • The Central European Journal of Public Policy (CEJPP)

  • Czech Journal of Economics and Finance (CJEF)

  • Mediální studia (MS)

   

 4. Všechny časopisy vydávané fakultou (samostatně nebo spolu s nakladatelskými domy, např. De Gruyter, Taylor & Francis aj.) mohou žádat o fakultní finanční podporu.

 5. Fakultní finanční podpora je udělována do výše 100 000 Kč jednomu časopisu na jeden kalendářní rok.

 6. Fakultní finanční podpora činí maximálně 50 % rozpočtu časopisu za jeden kalendářní rok.

 7. Fakultní finanční podporu uděluje a odebírá děkan fakulty na návrh EK.

 8. Podmínkou udělení fakultní finanční podpory je:

   

  1. indexace v mezinárodní databázi ERIH Plus, Scopus či WoS,

  2. dosažení indexace v databázi SCOPUS do roku 2018 a WoS do roku 2021,

  3. plnění formálních i kvalitativních podmínek WoS (zveřejněných zde: http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/),

  4. nejvyšší podíl publikovaných původních vědeckých statí autorů zaměstnaných na fakultě v maximální výši 30 % v jednom časopise za jeden kalendářní rok,

  5. transparentní financování časopisu (připsání podpory je podmíněno přístupem odd. vědy fakulty do účetního střediska časopisu; redakce do konce kalendářního roku doručí na odd. vědy vyúčtování střediska dle položek),

  6. plná součinnost při předání potřebných informací odd. vědy fakulty za účelem kontroly plnění podmínek.

   

 9. Kontrolu plnění podmínek Principů provádí proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium FSV UK (dále „proděkan“) s administrativní podporou odd. vědy fakulty.

 10. Kontrola je prováděna průběžně, nejméně však jednou za kalendářní rok.

 11. V případě neplnění jedné z podmínek proděkan informuje o nastalé skutečnosti EK, která situaci projedná a navrhne děkanovi řešení, včetně možnosti odebrání finanční podpory.

 12. Program podpory fakultních časopisů je administrativně zajišťován odd. vědy.

 13. Za řádný průběh programu odpovídá proděkan.

 

 

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan

 

Za správnost:

doc. PhDr. Michal Kubát, PhD.

proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium