Opatření děkana č. 17/2014

Postup při zveřejňování písemností na úřední desce FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 17/2014

 

Název:

Postup při zveřejňování písemností na úřední desce FSV UK

 

Účinnost:

1. května 2014

 

V Praze dne 22. dubna 2014

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty  

1.       Umístění a obsah úřední desky fakulty upravuje čl. 39 Statutu FSV UK.

Všechny písemnosti umístěné na úřední desce fakulty jsou současně zveřejněny na internetové stránce fakulty.

2.       Vedoucí příslušných pracovišť děkanátu odpovídají za vedení příslušné částí úřední desky:

  • vedoucí studijního oddělení za vyvěšení písemností na úřední desce týkajících se studia (úřední deska I.)
  • vedoucí oddělení vědy za vyvěšení písemností týkajících se informace o zahájení habilitačního řízení ke jmenování profesorem a termíny příslušných veřejných zasedání vědeckých rad a informace o ukončení těchto zařízení a zápisu z VR (úřední deska II.)
  • vedoucí osobního oddělení za vyvěšení informace o vypsání výběrových řízení, a sice nejméně 30 dní před koncem lhůty pro podání přihlášky (úřední deska II.)
  • předseda Akademického senátu FSV UK za vyvěšení informací o zápisu z jednání senátu (úřední deska I.)

Vedením se rozumí odpovědnost za správnost vyvěšené písemnosti, včasné vyvěšení a její archivaci po uplynutí doby vyvěšení.

Za evidenci písemností vyvěšovaných na úřední desce fakulty a jejich zveřejnění na internetové stránce odpovídá příslušný vedoucí pracovník a tajemník fakulty.     

3.       Vedoucí příslušných pracovišť jsou povinni zajistit před vyvěšením příslušné písemnosti její zaevidování v "Knize úřední desky fakulty" (č. j., datum registrace, obsah písemnosti, odpovědný pracovník), která je vedena na sekretariátu děkana a zajistit zveřejnění písemnosti na internetové stránce.

Písemnost určená k evidenci musí být opatřena podpisem pracovníka fakulty, který odpovídá za obsah zveřejnění informace a registraci parafovanou tajemníkem fakulty.

Písemnosti musí být vyvěšeny a zveřejněny na internetové stránce maximálně do týdne od zaevidování v "Knize úřední desky".

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím pokyn děkana č. 09/1999.

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                děkan fakulty