Opatření děkana č. 17/2013

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2013/2014 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

 

Opatření děkana č. 17/2013

 

Název:

 

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2013/2014

dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem

 

Účinnost:

 

1. října 2013

 

V Praze dne 15. 4. 2013

 

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Část I.

 

 

S účinností od 1. 10. 2013 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2013/2014 takto:

 

 

 

 1. poplatek za studium delší, než je standardní doba studia daného studijního programu  zvětšená o jeden rok, ve výši 14.000,- Kč za každých dalších započatých  6 měsíců studia (§ 58 odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění),

 2. poplatek za studium v dalším studijním programu ve výši 1.000,- Kč za každý další započatý jeden rok studia (§ 58 odst. 4 Zákona č. 111/1988 Sb., v platném znění),

 3. poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2013/2014 (§ 58 odst. 1 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) ve výši 500,- Kč, v případě elektronické přihlášky 450,- Kč, v případě konaní přijímací zkoušky formou NSZ (Národní srovnávací zkouška) 350,- Kč, v případě konání přijímací zkoušky formou NSZ a její druhé části  konané na FSV 450,- Kč,

 4. poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění):

   

   

  • bakalářský studijní program Economics, studijní obor Economics and Finance 3.000,- EUR/semestr; speciální slevu  stanoví část druhá tohoto opatření,

  • navazující magisterský studijní program International Economic and Political Studies, studijní obor International Economic and Political Studies 3.000,- EUR/semestr (resp. 300,- EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky),

  • navazující magisterský studijní program Political Science, studijní obor Geopolitical Studies  3.000,- EUR/semestr  (resp. 300,- EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky),

  • navazující magisterský studijní program Political Science, studijní obor International Security Studies3.000,- EUR/semestr (resp. 300,- EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky),

  • navazující magisterský studijní program Economics, studijní obor Economics and Finance 3.000,- EUR/semestr (resp. 300,- EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky),

  • navazující magisterský studijní program International Area Studies, studijní obor Balkan, Eurasian and Central European Studies

   3.900,- EUR/semestr  (resp. 300,- EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky,

  • navazující magisterský studijní program International Area Studies, studijní obor Central European Comparative Studies prezenční i kombinovaná forma 3.400,- EUR/semestr (resp. 300,- EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky),

  • navazující magisterský studijní program International Area Studies, studijní obor  European Studies prezenční i kombinovaná forma 3.500,- EUR/semestr (resp. 300,- EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky),

  • navazující magisterský studijní program International Area Studies, studijní obor Transatlantic Studies, prezenční forma 3.000,- EUR/semestr (resp. 300,- EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky),

  • navazující magisterský studijní program Sociology, studijní obor Public and Social Policy, prezenční forma 3.000,- EUR/semestr (resp. 300,- EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky),

  • navazující magisterský studijní program Economics, studijní obor Corporate Finance and Strategy, prezenční forma  3.000,- EUR/semestr (resp. 300,- EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky).

  • doktorský studijní program Economic Theory, studijní obor Economics  250,- EUR/semestr,

  • doktorský studijní program Political Science, studijní obor Political Science 250,- EUR/semestr,

  • doktorský studijní program International Relations, studijní obor International Relations  250,- EUR/semestr,

  • doktorský studijní program Sociology, studijní obor Sociology 250 EUR/semestr,

  • doktorský studijní program Sociology, studijní obor Public and Social Policy  250,- EUR/semestr.

   

 

 

Poplatky se hradí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 85033011/0100, vedený u KB pobočky Praha 1, variabilní symbol 211, konstantní symbol 308.

 

V případech uvedených v čl. 4 přílohy č. 6 Statutu UK může rektor po vyjádření děkana fakulty poplatky spojené se studiem prominout, snížit nebo odložit termín jejich splatnosti.

 

Část II.

 

 

S účinností od 1. října 2013 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji tyto slevy na poplatky spojené se studiem v bakalářském studijním programu Economics, studijním oboru Economics and Finance v akademickém roce 2013/2014 takto:

 

 

 1. Studentům oboru v jednotlivém ročníku bude spočítán průměrný prospěch ze všech výsledků zkoušek a zápočtů dle pravidel pro počítání prospěchových stipendií za uplynulý akademický rok a studenti budou seřazeni od nejlepšího po nejhoršího dle tohoto kritéria.

 2. Student, který bude patřit mezi 20 % nejlepších má nárok na slevu ve výši 1.000,- EUR z poplatku pro každý semestr následujícího akademického roku.

 3. Student, který bude patřit mezi 10 % nejlepších má nárok na slevu ve výši 2.000,- EUR z poplatku pro každý semestr následujícího akademického roku.

 4. Slevy dle předchozích dvou odstavců nelze kombinovat.

 5. V případě, že počet studentů oboru v ročníku poklesne pod deset, uplatňuje se pouze sleva dle odstavce c) pro nejlepšího studenta.

 

 

Část III.

 

Nabytím účinnosti tohoto opatření se ruší platnost Opatření děkana 16/2012 – Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2012/2013 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem. Dále se nabytím účinnosti tohoto opatření ruší Opatření děkana č. 34/2012, které stanoví slevu pro studenty bakalářského studijního oboru Economics and Finance.

 

                                                                                           PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.                                                                                                   děkan

 

Za správnost:

 

Pavlína Jirsová

vedoucí studijního oddělení