Opatření děkana č. 17/2011

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním, Studijního a zkušebního řádu UK a Pravidel pro organizaci studia UK FSV

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 17/2011

 

 

Název:

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním

Studijního a zkušebního řádu UK a Pravidel pro organizaci studia UK FSV

 

 

Účinnost:

9. 5. 2011

 

V Praze dne 5. 5. 2011

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

 1. Na základě čl. 10 odst. 1 Statutu Fakulty sociálních věd pověřuji výkonem některých činností, souvisejících s uskutečňováním studijních programů tyto akademické funkcionáře:

   

   

  • uznáváním studijních povinností splněných v minulosti na fakultě, na jiné fakultě univerzity nebo na jiné vysoké škole podle čl. 15 odst. 3 Pravidel pověřuji garanta studijního programu, za jehož součást má být předmětná splněná studijní povinnost uznána. Předchozí věta neplatí pro magisterské studijní programy IEPS a GPS a dále pro bakalářský studijní program Politologie a mezinárodní vztahy, kde uznáváním studijních povinností pověřuji proděkana pro studijní záležitosti.

  • schvalováním žádostí o přerušení studia podle čl. 5 odst. 2 SZŘ UK proděkana pro studijní záležitosti.

  • přerušením studia a jeho ukončením podle čl. 5 odst. 2 SZŘ UK proděkana pro studijní záležitosti.

   

 

Ve všech těchto záležitostech má student právo odvolat se proti rozhodnutí pověřeného funkcionáře k děkanovi.

 

Tímto opatřením se ruší pokyn děkana č.13/2004.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 9. 5. 2011.

 

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan UK FSV