Opatření děkana č. 17/2010

Závazný postup pro obsazování pracovních míst akademických a vědeckých pracovníků na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě sociálních věd

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 17/2010

 

Název:

Závazný postup pro obsazování pracovních míst akademických a vědeckých pracovníků

na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě sociálních věd (dále jen FSV)

 

Účinnost:

1. června 2010

V Praze dne 19. 5. 2010

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

 1. Pracovní místa akademických a vědeckých pracovníků se na FSV obsazují na základě výběrového řízení. Na základě výběrového řízení se obsazují též místa ředitelů institutů, vedoucích součástí, vedoucích kateder a tajemníka fakulty.
 2. Výběrové řízení na FSV se řídí Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze (dále Řád).
 3. Výběrová řízení vypisuje děkan fakulty na návrh tajemníka fakulty, ředitele institutu nebo vedoucího součásti (dále vedoucí pracoviště).
 4. Součástí žádosti o vypsání výběrového řízení je kromě podmínek uvedených v čl. 2, odst. 2 Řádu i uvedení předpokládaného rozsahu pracovního úvazku.
 5. Vypsání výběrového řízení zajišťuje tajemnice fakulty s tím, že personální referát oznamuje na příslušné pracoviště datum, kdy končí lhůta pro podávání přihlášek na vypsané výběrové řízení. Zveřejněním podle podmínek uvedených v čl. 2, odst. 3 Řádu se v rámci FSV rozumí též zveřejnění výběrového řízení v elektronické verzi úřední desky FSV na internetové stránce fakulty.
 6. Vedoucí pracoviště, pro které je výběrové řízení vypisováno, podá s žádostí o vypsání výběrového řízení návrh složení komise pro výběrové zřízení (dále komise) s výjimkou předsedy komise, kterého nominuje děkan. Komisi jmenuje děkan a to do konce lhůty pro podávání přihlášek k výběrovému řízení. Komise musí mít lichý počet členů, nejméně pět. Komisi předsedá proděkan, zaměstnanec jiného institutu než je ten, pro který je vypisováno výběrové řízení.
 7. Svolání komise zajistí prostřednictvím svého sekretariátu vedoucí pracoviště.
 8. Zpracování zápisu o průběhu a výsledku výběrového řízení, oznámení výsledku výběrového řízení uchazečům a další administrativní agendu zajišťuje personální referát.
 9. Návrh na přijetí pracovníka do pracovního poměru podává děkanovi fakulty vedoucí pracoviště prostřednictvím personálního referátu. Návrh musí být předložen minimálně 14 dní před uvažovaným datem přijetí a musí obsahovat následující náležitosti potřebné k vyhotovení pracovní smlouvy a platového výměru:
 • návrh na pracovní a mzdové zařazení
 • popis práce s konkrétním vymezením pracovních povinností pracovníka.

Tímto opatřením se ruší pokyn děkana č. 08/1999.

Za správnost: Ing. Z. Beníšková

tajemnice fakulty

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty