Opatření děkana č. 16/2021

Opatření děkana č. 16/2021

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 16/2021

 

Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2021 (vzdělávací činnost) – rozpis na instituty

 

Účinnost:

1. 10. 2021

 

V Praze dne 30. září 2021

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                     děkanka fakulty

Akademický senát FSV UK projednal a schválil na svém zasedání dne 11. května 2021 rozpočet fakulty na rok 2021 a rozdělení finančních prostředků na rok 2021. Pro instituty a součásti vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:          

Institut

Příspěvek na vzdělávací činnost

Příspěvek na úvodní kurz

Příspěvek na seznamovací kurz

CELKEM

IPS

28 861 213

100 000

30 000

28 991 213

IMS

26 853 829

0

30 000

26 883 829

IKSŽ

38 997 128

0

30 000

39 027 128

IES

24 181 130

100 000

30 000

24 311 130

ISS + CESES

19 173 138

100 000

30 000

19 303 138

Pro zpracování/kontrolu rozpočtů jednotlivých institutů byla vytvořena výše uvedená tabulka. Ředitelé institutů výše uvedené částky rozpracovali ve vlastních rozpočtech a odevzdali je do 30. 6. 2021 v písemné či elektronické podobě k rukám vedoucí EO, resp. na adresu hana.pokorna@fsv.cuni.cz. Příspěvek na seznamovací kurz bude institutům převeden po ukončení kurzu na základě zaslaného vyúčtování na EO.

Ředitelé institutů jsou zodpovědní za hospodárné čerpání svých rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku a dotace.

V rozpočtu fakulty na rok 2021 byl vyčleněný pro jednotlivé instituty dodatečný příspěvek za počet přihlášek do všech typů studijních programů (mimo CŽV, kde se poplatek za přihlášky nehradí) ve výši 180 Kč za jednu přihlášku. Tento příspěvek bude dorovnán institutům dodatečně. CJP obdrží dodatečný příspěvek ve výši 50 Kč za jednu přihlášku.

Termín pro předkládání žádostí o převod nevyčerpané části příspěvku na vzdělávací činnost do Fondu provozních prostředků je stanoven do 20. ledna 2022.

Tímto opatřením se ruší opatření č. 11/2020.

 

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení

 

Za správnost:

Ing. Ondřej Blažek

tajemník