Opatření děkana č. 16/2011

Archivace dokumentů a dokladů projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

 

Opatření děkana č. 16/2011

 

 

Název:

 

Archivace dokumentů a dokladů projektu z Operačního programu Vzdělávání

pro konkurenceschopnost

 

Účinnost:

26. dubna 2011

 

 

 

V Praze dne 26. dubna 2011

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Název projektu – „Média a multimédia v pedagogické praxi“

Na základě požadavku příjemce dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, upravuji podmínky pro archivaci dokumentů a dokladů projektu takto:

Příjemce a partneři projektu pro účely kontroly ze strany Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných osob budou archivovat veškerou dokumentaci projektu minimálně do konce roku 2025, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. Příjemci a partner se rovněž řídí legislativou ČR, dle které je nutné některé typy dokumentů uchovávat déle, než je stanoveno legislativou evropskou, např. mzdové listy až po dobu 30 let.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Zpracovala:

 

Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení