Opatření děkana č. 15/2021

Opatření děkana č. 15/2021

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 15/2021

 

Název:

Změna opatření děkanky č. 31/2018 Statut Komise pro etiku ve výzkumu

 

Účinnost:

1. 10. 2021

 

V Praze dne 20. září 2021

                                                      doc.  PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka

 

 

1. Opatření děkanky č. 31/2018, Statut Komise pro etiku ve výzkumu, se mění takto:

a) Čl. 2 zní:

1.    Činnost komise vychází z principů vyjádřených ve Statutu Univerzity Karlovy, zejména pak jeho preambuli, v Etickém kodexu Univerzity Karlovy, Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Evropském kodexu chování pro vědeckou integritu. Ve své činnosti se řídí zásadami a cíli univerzitní strategie pro posuzování a schvalování etických aspektů výzkumných projektů. Doporučení a stanoviska Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy jsou pro její činnost závazná.

2.    Úkolem komise je posoudit etické aspekty výzkumných projektů, které jsou připravovány a realizovány na fakultě, a zajistit, aby jejich cíle, metody i očekávané dopady byly v souladu s etickými standardy a aby v průběhu výzkumu byla respektována práva, důstojnost, zdraví a bezpečnost všech osob, které jsou buď předmětem, nebo v nějaké formě (respondenti, účastníci, svědci apod.) subjektem plánovaného výzkumu. Na žádost hlavního řešitele komise vydá písemný posudek o etické přípustnosti projektu.

3.    Během přípravy a realizace projektů komise poskytuje na žádost akademických pracovníků konzultace související s etickými otázkami výzkumu a je oprávněna z vlastní iniciativy monitorovat dodržování etických aspektů během realizace projektu, ke kterému vydala doporučující posudek.

4.    V případě potřeby si komise vyžádá stanoviska a doporučení nezávislých expertů.

5.    Komise je oprávněna vydávat obecné pokyny a doporučení týkající se etické přípustnosti postupů a výzkumných cílů, případně i doporučení směřující k posílení akcentu na etické otázky výzkumu ve výuce a při zpracovávání kvalifikačních prací na fakultě. Na žádost akademických pracovníků a studentů fakulty poskytuje konzultace při přípravě konkrétních badatelských záměrů.

b) V čl. 4 odst. 8 se zrušují slova „jehož kopie je součástí zápisu.“

2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 10. 2021

 

                        doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                   děkanka

za správnost:

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

proděkan pro vědu a výzkum

 

************************ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZAPRACOVÁNÍ ZMĚN *************************

 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 15/2021

 

Název:

Změna opatření děkanky č. 31/2018 Statut Komise pro etiku ve výzkumu

 

Účinnost:

1. 10. 2021

 

V Praze dne 20. září 2021

                                                      doc.  PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka

Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Zřizuje se Komise pro etiku ve výzkumu (dále jen „komise“) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen „fakulty“).
 2. Tento statut upravuje činnost, složení a jednání komise.
 3. V rámci kolegia děkanky fakulty spadá komise do působnosti proděkana pro vědu a výzkum.
 4. Činnost a jednání komise organizačně zajišťuje oddělení vědy fakulty.

 

Čl. 2

Činnost komise

 1. Činnost komise vychází z principů vyjádřených ve Statutu Univerzity Karlovy, zejména pak jeho preambuli, v Etickém kodexu Univerzity Karlovy, Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Evropském kodexu chování pro vědeckou integritu. Ve své činnosti se řídí zásadami a cíli univerzitní strategie pro posuzování a schvalování etických aspektů výzkumných projektů. Doporučení a stanoviska Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy jsou pro její činnost závazná.
 2. Úkolem komise je posoudit etické aspekty výzkumných projektů, které jsou připravovány a realizovány na fakultě, a zajistit, aby jejich cíle, metody i očekávané dopady byly v souladu s etickými standardy a aby v průběhu výzkumu byla respektována práva, důstojnost, zdraví a bezpečnost všech osob, které jsou buď předmětem, nebo v nějaké formě (respondenti, účastníci, svědci apod.) subjektem plánovaného výzkumu. Na žádost hlavního řešitele komise vydá písemný posudek o etické přípustnosti projektu.
 3. Během přípravy a realizace projektů komise poskytuje na žádost akademických pracovníků konzultace související s etickými otázkami výzkumu a je oprávněna z vlastní iniciativy monitorovat dodržování etických aspektů během realizace projektu, ke kterému vydala doporučující posudek.
 4. V případě potřeby si komise vyžádá stanoviska a doporučení nezávislých expertů.
 5. Komise je oprávněna vydávat obecné pokyny a doporučení týkající se etické přípustnosti postupů a výzkumných cílů, případně i doporučení směřující k posílení akcentu na etické otázky výzkumu ve výuce a při zpracovávání kvalifikačních prací na fakultě. Na žádost akademických pracovníků a studentů fakulty poskytuje konzultace při přípravě konkrétních badatelských záměrů.

 

Čl. 3

Složení komise

 1. Komise má pět členů. Členy jmenuje děkanka fakulty z řad akademických a vědeckých pracovníků fakulty na návrh ředitelů institutů fakulty, a to s přihlédnutím k rovnoměrnému zastoupení institutů. Podmínkou členství je písemný souhlas jmenovaného s členstvím.
 2. Komise volí ze svého středu předsedu.
 3. Funkční období komise je čtyřleté a začíná dnem jmenování komise jako celku děkankou. Členství v komisi v průběhu funkčního období může zaniknout odvoláním v důsledku ukončení pracovně právního vztahu člena komise k Univerzitě Karlově, vzdáním se členství písemným prohlášením člena komise do rukou děkanky fakulty nebo v odůvodněných případech (např. nečinnost) odvoláním člena komise děkankou fakulty. Děkanka následně vyzve institut, který tohoto člena komise navrhl, aby navrhl nového člena, který je děkankou jmenován na zbývající funkční období komise. Rozhodným dnem ukončení členství je vyvěšení rozhodnutí děkanky na úřední desce fakulty.
 4. Členem komise je možné být jmenován opakovaně.

 

Čl. 4

Jednání komise

 1. Komise zasedá podle potřeby, její zasedání svolává a řídí předseda komise nebo jím pověřený člen komise.
 2. Komise je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny všech členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
 3. Komise jedná na základě žádosti o etické posouzení projektu, které jí předkládají řešitelé v předepsané podobě s přihlédnutím k požadavkům vyžadovaným pravidly té které grantové soutěže. Žádost obsahuje vyjádření k cílům a metodám projektu, které jsou relevantní pro posouzení jejich etické přípustnosti.
 4. Řešitelé navrhovaných projektů předkládají žádost o etické posouzení projektu v závislosti na termínech grantové soutěže stanovených fakultou tak, aby komise měla na rozhodnutí a vyhotovení posudku nejméně třicet dní. Komise je povinna jednat neprodleně, aby nebylo ohroženo dodržení předepsaných termínů grantové soutěže.
 5. Komise může v neodkladných záležitostech jednat prostřednictvím uzavřené elektronické konference podle pravidel, která si sama stanoví. Zápis o tomto hlasování komise schvaluje na svém nejbližším zasedání, přičemž součástí zápisu je jmenný seznam členů komise, v němž je uvedeno, jak který z nich hlasoval
 6. Komise je oprávněna vyzvat řešitele posuzovaných projektů k doplnění nezbytných informací či je za tímto účelem pozvat na své zasedání.
 7. Komise je povinna zabránit střetu zájmů. Člen komise, který je součástí týmu posuzovaného projektu, je povinen o této skutečnosti komisi informovat. Formu jeho účasti na posuzování projektu určí předseda či, v případě jeho střetu zájmů, jím pověřený člen komise.
 8. O svém jednání vede komise zápis. Žadatelům o etické posouzení projektů vydá ve stanovené lhůtě posudek jako samostatný dokument. V případě, že je posouzení negativní, komise uvede své námitky a připomínky a upozorní na tuto skutečnost příslušného pracovníka oddělení vědy.
 9. Na vyžádání děkanky komise sestavuje výroční zprávu o své činnosti za každý kalendářní rok a předkládá ji nejpozději do 31. března následujícího roku.

 

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření se vydává po předchozím vyjádření Akademického senátu fakulty ze dne 5. června 2018.
 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2021.

 

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                   děkanka

za správnost:

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

proděkan pro vědu a výzkum