Opatření děkana č. 15/2017

Rozpočet FSV UK na rok 2017 (VZČ) – rozpis na instituty

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 15/2017

 

Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2017 (VZČ) – rozpis na instituty

 

Účinnost:

1. 6. 2017

 

V Praze dne 31. května 2017

 

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Akademický senát FSV UK projednal a schválil na svém zasedání dne 2. května 2017 rozpočet fakulty na rok 2017 a rozdělení finančních prostředků na rok 2017. Pro instituty a součásti vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:

 

 

Institut

Příspěvek na vzdělávací činnost (bez příspěvku za absolventa DSP)

Příspěvku za absolventa DSP

Příspěvek na úvodní kurz

Příspěvek na seznamovací kurz

 

CELKEM

IPS

21 977 959

400 000

100 000

30 000

22 507 959

IMS

18 452 438

100 000

0

30 000

18 582 438

IKSŽ

24 540 839

0

0

30 000

24 570 839

IES

18 887 434

200 000

100 000

30 000

19 217 434

ISS + CESES

11 892 123

100 000

100 000

30 000

12 122 123

 

 

Ředitelům institutů ukládám tímto opatřením zpracovat a odevzdat do 8. 6. 2017 vlastní rozpočty pracovišť v písemné a elektronické podobě. Písemnou podepsanou verzi zasílejte k rukám tajemníka fakulty, elektronickou verzi na adresu tomas.gec@fsv.cuni.cz. Pro zpracování/kontrolu rozpočtů jednotlivých institutů byla vytvořena přiložená tabulka. Ředitelé institutů jsou zodpovědni za hospodárné čerpání svých rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku a dotace.

 

Příspěvek za absolventa doktorských studijních programů je účelově určen na podporu studentů těchto programů.

 

V rozpočtu fakulty na rok 2017 byl vyčleněný pro jednotlivé instituty dodatečný příspěvek za počet přihlášenýchstudentů ve výši 130 Kč za jednoho studenta. Tento příspěvek bude dorovnán institutům dodatečně.

 

Termín pro předkládání žádostí o převod nevyčerpané části příspěvku na vzdělávací činnost do Fondu provozních prostředků je stanoven do 31. prosince 2017.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 18/2016.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník