Opatření děkana č. 14/2021

Opatření děkana č. 14/2021

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 14/2021

 

Název:

Jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty  

 

Účinnost:

 29. 9. 2021

V Praze dne 9. září 2021  

 

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Centrum jazykové přípravy FSV UK nabízí pracovníkům Univerzity Karlovy placené kurzy anglického jazyka. Výše kurzovného v aktuálním akademickém roce je v příloze tohoto opatření. Kurzovné je možné zaplatit na celý akademický rok nebo na zimní a letní semestr zvlášť.

Zaměstnanci FSV UK, kteří splňují podmínky pro získání příspěvku ze sociálního fondu na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a související s předmětem činnosti univerzity (OD č. 56/2018, část IV. ve znění OD 3/2021 či OD, které jej nahrazuje), si do 15. 11. daného akademického roku zažádají o příspěvek a po jeho schválení uhradí pouze polovinu kurzovného.

Účastníci z jiných fakult mohou požádat o vystavení faktury.

Počet účastníků jednoho kurzu musí být minimálně 8 osob.

Tímto opatřením se ruší opatření děkanky č. 43/2018 Jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty ve znění OD 22/2019 a OD 14/2020.

 

Příloha:

1. Výše kurzovného v akademickém roce 2021/2022.

 

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.

tajemnice Centra jazykové přípravy