Opatření děkana č. 14/2017

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2017

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 14/2017

 

Název:

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2017

 

Účinnost:

15. 5. 2017

 

V Praze dne 11. května 2017

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

___________________________________________________________________________________________________________________

S odvolání na § 218 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto opatření k čerpání dovolené v roce 2017:

 

 1. Délka řádné dovolené na zotavenou činí:

   

  • 40 pracovních dní u akademických pracovníků,

  • 25 pracovních dní u ostatních zaměstnanců.

   

 2. Tímto opatřením stanovuji povinnost vyčerpat celkový počet pracovních dní dovolené u akademických pracovníků a také u ostatních zaměstnanců za rok 2017 do 31. 12. 2017 (pokud má zaměstnanec na výše stanovený počet dní dovolené nárok).

  Dovolenou čerpají zaměstnanci podle plánu dovolených nebo rozvrhu čerpání dovolených, který stanoví vedoucí pracoviště.  

  Během vánočních svátku nebude nařízena povinná dovolená. Nicméně doporučujeme všem zaměstnancům FSV UK čerpání dovolené ve dnech 27. - 29. 12. 2017. V této souvislosti upozorňujeme na omezený provoz fakulty během vánočních svátků. Je povinností každého, aby si zajistil včas nutné podpisy (termíny budou upřesněny v opatření děkana „Pokyny k účetní závěrce pro rok 2017“). Dne 29. 12. 2017 budou budovy Hollar a Opletalova uzavřeny.

  Ředitelé institutů, vedoucí součástí a vedoucí oddělení děkanátu vypracují do 31. 5. 2017 plán dovolených v roce 2017 a předají ho k rukám tajemníka fakulty. Součástí plánu dovolených bude i rozpis služeb na institutech a součástech v průběhu července a srpna 2017.

 3. Plán dovolených stanoví, že každý akademický pracovník musí vyčerpat do začátku výuky v zimním semestru, který začíná v daném kalendářním roce, dovolenou v takovém rozsahu, aby zůstatek dovolené k tomuto datu nepřevyšoval 10 pracovních dní dovolené.

 4. Do následujícího kalendářního roku nelze převádět dovolenou, na kterou vznikl nárok v kalendářním roce 2017.

 5. Navržení plánu dovolených je plně v kompetenci vedoucích příslušných pracovišť, kteří mají současně možnost v něm provádět změny podle okamžitých potřeb pracoviště i zaměstnanců, avšak s podmínkou, že bude dodrženo zastoupení vedoucího pracoviště.

 6. Pokud má akademický pracovník  souběžné  pracovní poměry na FSV UK, ze kterých  mu plynou nároky na dovolenou, je povinen čerpat dovolenou ze  souběžných  pracovních  poměrů  (až do vyčerpání  celkového nároku) vždy současně.  Ředitelé institutů, popřípadě jiného fakultního pracoviště, nepovolí čerpání dovolené v rozporu s tímto ustanovením. Výjimku může udělit pouze děkan fakulty.

 7. Vedoucí pracovníci fakulty odpovídají děkanovi fakulty za čerpání dovolené na jimi řízeném pracovišti v souladu s tímto opatřením.

  Návrh zaměstnavatele na dobu čerpání dovolené  podléhá  předchozímu souhlasu odborové organizace.

 

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a nahrazuje opatření č. 5/2016.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník