Opatření děkana č. 14/2016

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 14/2016

 

Název:

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

 

Účinnost:

1. 6. 2016

 

V Praze dne 1. dubna 2016

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Každý uchazeč o přijetí ke studiu na FSV UK má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Pojmem „nahlédnout” se rozumí pročítat materiály; „materiály” jsou všechny doklady, které byly součástí přihlášky, texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání (pokud byla přijímací zkouška uskutečňovaná fakultou), zápis o přijímací zkoušce a pořadník. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč a to na studijním oddělení fakulty, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.

 

Nahlédnutí do materiálů k přijímacímu řízení je možné v období od 29. 6. 2016 do 30. 7. 2016 každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. u referentky studijního oddělení institutu, který uskutečňuje studijní program/obor, do něhož se uchazeč hlásí.

 

Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a oprav.

 

Toto opatření ruší opatření č. 15/2015 a 26/2014.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan UK FSV

 

Za správnost:

Mgr. Dana Svobodová

vedoucí studijního oddělení