Opatření děkana č. 12/2016

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/2016 a 2016/2017 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 12/2016

 

Název:

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/2016 a 2016/2017

dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

 

Účinnost:

8. března 2016 (část první) a 1. října 2016 (části druhá a třetí)

 

V Praze dne 7. 3. 2016

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Část první

Stanovení dalších slev u  poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/2016.

 

 1. S účinností od 2. března 2016 stanovuji tyto dodatečné slevy na poplatky spojené se studiem v navazujících magisterských oborech Geopolitical Studies  a International Relations:

   

  1. Slevy mohou být poskytnuty ve výši 1.000 EUR a 2.000 EUR z poplatku pro letní semestr akademického roku 2015/2016.

  2. Studentům jednotlivých oborů v prvním a druhém ročníku bude spočítán průměrný prospěch ze všech výsledků zkoušek a zápočtů dle pravidel pro počítání prospěchových stipendií za uplynulý zimní semestr 2015/2016 a studenti budou seřazeni od nejlepšího po nejhoršího dle tohoto kritéria.

  3. Student, který patří mezi 20 % nejlepších má nárok na slevu ve výši 1.000 EUR z poplatku pro letní semestr 2015/2016.

  4. Student, který patří mezi 10 % nejlepších má nárok na slevu ve výši 2.000 EUR z poplatku pro letní semestr 2015/2016.

  5. Slevy dle předchozích dvou odstavců c. a d. nelze kombinovat.

  6. V případě, že počet studentů oboru v ročníku poklesne pod deset, uplatňuje se pouze sleva dle odstavce c. pro nejlepšího studenta a sleva dle odstavce b. pro druhého nejlepšího studenta.

   

 2. S účinností od 2. března 2016 stanovuji tyto dodatečné slevy na poplatky spojené se studiem v navazujícím magisterském oboru International Economic and Political Studies. Pro slevu se využije obdobně ustanovení odstavce 1 s tím, že sleva je vždy jen 1.000 EUR z poplatku pro letní semestr 2015/2016.

 3. S účinností od 2. března 2016 stanovuji tuto dodatečnou slevy na poplatky spojené se studiem v navazujícím magisterském oboru International Security Studies:

   

  1. Studentům druhého ročníku oboru bude spočítán průměrný prospěch ze všech výsledků zkoušek a zápočtů dle pravidel pro počítání prospěchových stipendií za uplynulý zimní semestr 2015/2016 a studenti budou seřazeni od nejlepšího po nejhoršího dle tohoto kritéria.

  2. Student, který bude mít dle předchozího písmene nejlepší studijní výsledky, má nárok na slevu ve výši 1.000 EUR z poplatku pro letní semestr 2015/2016.

  3. Student, který v rámci studia oboru vyjíždí na semestrální pobyt do Univerzity v Kostnici má slevu ve výši 1.000 EUR z poplatku pro letní semestr 2015/2016.

  4. Student, který studuje na Univerzitě v Kostnici a v rámci studia oboru přijíždí na FSV UK na semestrální pobyt má slevu ve výši 3.000 EUR z poplatku pro letní semestr 2015/2016.

   

 

Část druhá

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2016/2017

 

 1. Výši poplatků spojených se studiem upravuje v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK příloha č. 6 Statutu UK v platném znění. Toto opatření stanoví slevy a postup placení poplatků spojených se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce.

 2. Poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce je splatný vždy před začátkem každého semestru a poplatek po slevě je stanoven tímto opatřením ve výši za 1 semestr (poplatek za 1 rok je tedy jeho dvojnásobkem).

 3. Výši poplatků po slevě pro studium studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) stanovím pro akademický rok 2016/2017 v následující výši pro jednotlivé studijní programy a jejich obory:

   

  • bakalářský studijní program Economics and Finance, studijní obor Economics and Finance 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky); speciální slevy navíc stanoví část třetí tohoto opatření

  • navazující magisterský studijní obor International Economic and Political Studies, studijní obor International Economic and Political Studies 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky); speciální slevy navíc stanoví část třetí tohoto opatření

  • navazující magisterský studijní program Political Studies, studijní obor Geopolitical Studies 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky); speciální slevy navíc stanoví část třetí tohoto opatření

  • navazující magisterský studijní program Political Studies, studijní obor International Security Studies 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky); speciální slevy navíc stanoví část třetí tohoto opatření

  • navazující magisterský studijní program Political Studies, studijní obor International Relations, prezenční forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky); speciální slevy navíc stanoví část třetí tohoto opatření

  • navazující magisterský studijní program Economics and Finance, studijní obor Economics and Finance3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky); speciální slevy navíc stanoví část třetí tohoto opatření

  • navazující magisterský studijní program International Teritorial Studies, studijní obor Balkan, Eurasian and Central European Studies 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)

  • navazující magisterský studijní program International Teritorial Studies, studijní obor Central European Comparative Studies prezenční i kombinovaná forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)

  • navazující magisterský studijní program International Teritorial Studies, studijní obor European Studies prezenční i kombinovaná forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)

  • navazující magisterský studijní program International Teritorial Studies, studijní obor Transatlantic Studies, prezenční forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)

  • navazující magisterský studijní program Sociology, studijní obor Public and Social Policy, prezenční forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky); speciální slevy navíc stanoví část třetí tohoto opatření

  • navazující magisterský studijní program Economics and Finance, studijní obor Corporate Finance and Strategy, prezenční forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky); speciální slevu navíc stanoví část třetí tohoto opatření

  • navazující magisterský studijní program Sociology, obor Sociology in European Context, prezenční forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)

  • doktorský studijní program Economic Theory, obor Economics 250 EUR/semestr

  • doktorský studijní program Political Science, obor International Relations 250 EUR/semestr

  • doktorský studijní program Sociology, obor Sociology 250 EUR/semestr

  • doktorský studijní program Sociology, obor Public and Social Policy 250 EUR/semestr

   

 4. Poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce v navazujícím magisterských oborech vyjmenovaných v odstavci 3 činí na základě žádosti studenta 300 EUR/semester též v případě, kdy je student na neplacené stáži po dobu jednoho semestru a nemá na FSV UK v tomto semestru zapsaný žádný vyučovaný předmět. V případě, že dle tohoto odstavce nebo odstavce 2 má student nárok na poplatek ve výši 300EUR/semester, neuplatní se již slevy upravené v části třetí tohoto opatření.

 5. Poplatky se hradí v korunách převodem na bankovní účet č. 85033011/0100, vedený u KB pobočky Praha 1, variabilní symbol 211, konstantní symbol 308. Poplatky se hradí v eurech převodem na bankovní účet č. 107-8975070267/0100, vedený u KB pobočky Praha 1, variabilní symbol 211, konstantní symbol 308.

 6. V případech uvedených v čl. 4 přílohy č. 6 Statutu UK může rektor po vyjádření děkana fakulty poplatky spojené se studiem prominout, snížit nebo odložit termín jejich splatnosti.

 

 

Část třetí

Slevy poplatků v akademickém roce 2016/2017

 

 1. S účinností od 1. října 2016 stanovuji tyto dodatečné slevy na poplatky spojené se studiem v bakalářském studijním programu Economics and Finance, oboru Economics and Finance a navazujícím magisterském studijním programu Economics and Finance, oboru Economics and Finance platné pro studenty v prvním ročníku studia:

   

  1. Slevy mohou být poskytnuty ve výši 1.000 EUR a 2.000 EUR z poplatku pro každý semestr prvního akademického roku.

  2. Přidělení slevy je navrhováno na základě kvality přihlášky jednotlivých uchazečů, kdy kvalita přihlášky je posuzována dle předem jasně definovaných kritérií.

  3. O udělení konkrétní slevy rozhoduje ředitel Institutu ekonomických studií FSV UK na základě doporučení výběrové komise.

  4. Informace o poskytnutí slevy bude studentům zaslána společně s vyrozuměnímo výsledku přijímacího řízení.

   

 2. S účinností od 1. října 2016 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji dodatečné slevy na poplatky spojené se studiem v bakalářském studijním programu Economics and Finance, oboru Economics and Finance, platné pro studenty ve druhém a vyšším ročníku v akademickém roce 2015/2016 a s účinností od 1. října 2016 stanovuji dodatečné slevy na poplatky spojené se studiem navazujícím magisterském studijním programu Economics and Finance, oboru Economics and Finance, platné pro studenty ve druhém a vyšším ročníku v akademickém roce 2016/2017 takto:

   

  1. Studentům jednotlivých oborů v jednotlivém ročníku bude spočítán průměrný prospěch ze všech výsledků zkoušek a zápočtů dle pravidel pro počítání prospěchových stipendií za uplynulý akademický rok a studenti budou seřazeni od nejlepšího po nejhoršího dle tohoto kritéria. Platí, že sleva může být poskytnuta jen studentovi, který splňuje podmínku minimálního počtu kreditů pro udělení prospěchového stipendia dle Stipendijních pavidel FSV UK a studuje maximálně standartní dobu studia (tj. bakalářské studium 3 roky a magisterské studium 2 roky).

  2. Student, který bude patřit mezi 20 % nejlepších má nárok na slevu ve výši 1.000 EUR z poplatku pro každý semestr následujícího akademického roku.

  3. Student, který bude patřit mezi 10 % nejlepších má nárok na slevu ve výši 2.000 EUR z poplatku pro každý semestr následujícího akademického roku.

  4. Slevy dle předchozích dvou odstavců b. a c. nelze kombinovat.

  5. V případě, že počet studentů oboru v ročníku poklesne pod deset, uplatňuje se pouze sleva dle odstavce c. pro nejlepšího studenta.

   

 3. S účinností od 1. října 2016 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji dodatečné slevy na poplatky spojené se studiem v bakalářském studijním programu Economics and Finance, oboru Economics and Finance a navazujícím magisterském studijním programu Economics and Finance, oborech Economics and Finance a Corporate Finance and Strategyv akademickém roce 2016/2017 takto:

   

  1. Studentům, kteří mají sourozence studující ve stejném studijním programu tj. Economics and Finance(bez ohledu na skutečnost, zda studují v bakalářském nebo navazujícím magisterském proramu), náleží další sleva 1.000 EUR z poplatku pro každý semestr akademického roku, pokud je jejich sourozenec stále studentem ve stejném studijním programu. Sleva náleží vždy každému sourozenci. Slevu lze kombinovat se slevou uplatněnou dle části druhé, bodu 2. písmene b.

  2. Sleva na sourozence dle předchozího odstavce se neuplatní pro studenty, kteří mají nárok na slevu 2.000 EUR dle části druhé, bodu 2. písmeno c. (patří mezi 10 % nejlepších), maximální výše slevy v úhrnu tedy činí 2.000 EUR.

   

 4. S účinností od 1. října 2016 stanovuji tyto dodatečné slevy na poplatky spojené se studiem v navazujících magisterských oborech Geopolitical Studies  a International Relations:

   

  1. Slevy mohou být poskytnuty ve výši 1.000 EUR a 2.000 EUR z poplatku pro zimní a letní semestr akademického roku 2016/2017.Studentům jednotlivých oborů v prvním a druhém ročníku bude spočítán průměrný prospěch ze všech výsledků zkoušek a zápočtů dle pravidel pro počítání prospěchových stipendií za uplynulý semestr a studenti budou seřazeni od nejlepšího po nejhoršího dle tohoto kritéria. U studentů prvního ročníku bude v zimním semestru použito jako kritérium výsledku přijímacího řízení.

  2. Student, který patří mezi 20 % nejlepších (dle kritéria v písmenu a.) má nárok na slevu ve výši 1.000 EUR z poplatku pro následující semestr.

  3. Student, který patří mezi 10 % nejlepších má nárok na slevu ve výši 2.000 EUR z poplatku pro následující semestr.

  4. Slevy dle předchozích dvou odstavců b. a c. nelze kombinovat.

  5. V případě, že počet studentů oboru v ročníku poklesne pod deset, uplatňuje se pouze sleva dle odstavce c. pro nejlepšího studenta a sleva dle odstavce b. pro druhého nejlepšího studenta.

   

 5. S účinností od 1. října 2016 stanovuji tyto dodatečné slevy na poplatky spojené se studiem v navazujícím magisterském oboru International Economic and Political Studies. Pro slevu se využije obdobně ustanovení odstavce 4 s tím, že sleva je vždy jen 1.000 EUR z poplatku pro příslušný semestr a neposkytuje se sleva studentům prvního ročníku v zimním semestru dle výsledku přijímacího řízení.

 6. S účinností od 2. března 2016 stanovuji tuto dodatečnou slevy na poplatky spojené se studiem v navazujícím magisterském oboru International Security Studies:

   

  1. Studentům druhého ročníku oboru bude spočítán průměrný prospěch ze všech výsledků zkoušek a zápočtů dle pravidel pro počítání prospěchových stipendií za uplynulý semestr a studenti budou v zimním i letním semestru seřazeni od nejlepšího po nejhoršího dle tohoto kritéria.

  2. Student, který bude mít dle předchozího písmene nejlepší studijní výsledky, má nárok na slevu ve výši 1.000 EUR z poplatku pro příslušný semestr.

  3. Student, který v rámci studia oboru vyjíždí na semestrální pobyt do Univerzity v Kostnici, má slevu ve výši 1.000 EUR z poplatku pro tento semestr.

  4. Student, který studuje na Univerzitě v Kostnici a v rámci studia oboru přijíždí na FSV UK na semestrální pobyt, má slevu pro tento semestr ve výši 3.000 EUR z poplatku.

   

 7. S účinností od 1. října 2016 stanovuji tyto dodatečné slevy na poplatky spojené se studiem v navazujícím magisterském oboru Sociology in European Context:. Studentům, kteří jsou státními občany zemí uvedených v tabulce v příloze č. 1 tohoto opatření (země s nízkým hrubým národním důchodem na osobu), bude poskytnuta sleva 1.000 EUR v obou semestrech akademického roku 2016/2017.

 

Část čtvrtá

Účinnost

 

 1. Část první tohoto opatření nabývá účinnosti 8. března 2016, části druhá a třetí nabývají účinnosti 1. října 2016.

 

 

Příloha č. 1: Země s nízkou úrovní hrubého domácího důchodu na osobu (část třetí, odst. 7)                                                                                                                

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                                             děkan

 

Za správnost: Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti