Opatření děkana č. 12/2014

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 12/2014

 

Název:

 

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek ze

mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek

 

Účinnost:

 

1. 4. 2014

 

 

V Praze dne 24. března 2014

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců

 

Příspěvek na stravování z prostředků Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále fakulty) je poskytován podle části VII. Péče o zaměstnance Kolektivní smlouvy Univerzity Karlovy všem zaměstnancům v pracovním poměru, jejichž pracovní úvazek činí minimálně polovinu celkového fondu pracovní doby.

 

Výše příspěvku fakulty se stanovuje ve výši 55 % z ceny stravenky. Nominální cena stravenky činí Kč 100,–. Fakulta poskytuje příspěvek ve výši 55 %, což činí Kč 55,–, úhrada zaměstnance za stravenku je tedy stanovena na Kč 45,–.

 

Příspěvek na stravování ve výši 55 % z ceny potravin se poskytuje také na stravování v menzách UK a je poskytován na základě smlouvy s příslušným stravovacím zařízením. Součástí smluv jsou kalkulace nákladů na poskytovanou stravu.

 

Příspěvek na stravování se neposkytuje za neodpracované dny, případně za dny, po které jsou poskytovány jiné náhrady (nemoc, dovolená, služební cesty a další).

 

Stravenky jsou poskytovány zaměstnancům za příslušný odpracovaný měsíc dle výkazu odpracované doby a přehledu, který zpracovává mzdová účtárna. Přehled je dále upravován o nepřítomnost na pracovišti. Podklady předávají pracovnice, které zpracovávají vyúčtování těchto cest.

 

Pracovníkům, kteří se stravují v menzách UK a nevyčerpají během měsíce plný počet obědů, může být poskytnut zbývající počet stravenek do plného nároku za příslušný měsíc.

 

Kontrola poskytování příspěvku na stravování je prováděna čtvrtletně podle přehledů odpracovaných dnů jednotlivých pracovníků a podkladů o poskytnuté stravě v menzách.

 

V případě, že příspěvek byl poskytnut neoprávněně, je zaměstnanec povinen poskytnutý příspěvek vrátit do pokladny fakulty.

 

Za provádění kontroly poskytování příspěvku na stravování odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.

 

 

Provádění srážek ze mzdy na základě souhlasu ke srážce ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek

 

Stravovací poukázky (dále jen stravenky) je možné hradit v hotovosti nebo s účinností od 1. ledna 2011 bezhotovostní platbou srážky ze mzdy. Bezhotovostní platba je možná pouze v případě, že zaměstnanec dá ke srážce ze mzdy písemný souhlas. Úhrada za odebrané stravenky bude prováděna formou měsíčních srážek ze mzdy zaměstnance za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k nároku na odběr – stravenky jsou tedy poskytovány zpětně za skutečně odpracované dny.

 

Odběr stravenek je možné provést nejdříve ve výplatním termínu mezd příslušného měsíce. Současně je nutné, aby si zaměstnanci vyzvedli stravenky nejpozději do 31. prosince aktuálního kalendářního roku.

 

Fakulta je oprávněna písemně vypovědět dohodu o srážkách, pokud vzniknou na straně fakulty překážky, znemožňující řádné provádění srážek.

 

Zaměstnanec je oprávněn odvolat svůj souhlas i bez uvedení důvodu. Toto odvolání musí být učiněno písemně a doručeno na ekonomické oddělení k 20. dni v měsíci, jež předchází měsíci, v němž má dojít ke srážce ze mzdy.

 

Výpověď je platná a účinná dnem jejího doručení druhé straně.

 

Administrativní zabezpečení srážek ze mzdy dle tohoto opatření zajišťuje osobní oddělení – mzdová účtárna a pokladna.

 

Toto opatření ruší opatření děkana č. 33/2010 – Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek za účelem úhrady stravovacích poukázek a opatření děkana č. 48/2012 – Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 33/2010.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

              děkan fakulty

 

Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník fakulty