Opatření děkana č. 11/2017

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 11/2017

 

Název:

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

 

Účinnost:

1. 6. 2017

 

V Praze dne 19. 4. 2017

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Každý uchazeč o přijetí ke studiu na FSV UK má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Pojmem „nahlédnout” se rozumí pročítat materiály; „materiály” jsou všechny doklady, které byly součástí přihlášky, texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání (pokud byla přijímací zkouška uskutečňovaná fakultou), zápis o přijímací zkoušce a pořadník. Právo nahlížet do spisu, činit si výpisy i právo na to, aby fakulta pořídila na vyžádání uchazeče kopie spisu nebo jeho části má nejen uchazeč, ale i jeho pověřený zástupce na studijním oddělení fakulty, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.

 

Nahlédnutí do materiálů k přijímacímu řízení je možné v období od 2. 7. 2017 do 31. 7. 2017 každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. u referentky studijního oddělení institutu, který uskutečňuje studijní program/obor, do něhož se uchazeč hlásí.

 

Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a oprav.

 

Toto opatření ruší opatření děkana č. 14/2016.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan UK FSV

 

Za správnost: Dana Svobodová

vedoucí studijního oddělení