Opatření děkana č. 11/2016

Vyzvedávání stravenek v pokladně FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 11/2016

 

Název:

Vyzvedávání stravenek v pokladně FSV UK

 

Účinnost:

1. 3. 2016

 

V Praze dne 26. února 2016

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

  1. Od 1. 1. 2016 je prováděna úhrada stravenek formou srážky ze mzdy a to na základě předchozího písemného souhlasu jednotlivých zaměstnanců. Srážka ze mzdy se podepisuje ve mzdovém oddělení.

    Platba za stravenky v hotovosti je možná v pokladně FSV UK a to složením příslušné částky a následnému vydání stravovacích poukazů.

  2. Stravenky jsou vydávány v pokladně fakulty nejdříve ve výplatním termínu příslušného měsíce. Výplatní termíny jsou vyvěšeny na intranetu FSV UK.

  3. Stravenky jsou vydávány v pokladně fakulty buď zaměstnanci osobně, nebo jím pověřené osobě na základě plné moci. Touto osobou je zpravidla jiný zaměstnanec fakulty, např. sekretářka pracoviště. Plná moc můžeme být vydána nejdéle na období do konce příslušného kalendářního roku.

  4. Hromadný odběr stravenek na základě plných mocí je prováděn v předem dohodnutém termínu. Pokladní předává na základě plné moci pověřenému zaměstnanci spolu se stravenkami i seznam pracovníků příslušného pracoviště s uvedením počtu stravenek. Pověřený pracovník je povinen si počet přebíraných stravenek zkontrolovat a podpisem potvrdit převzetí za každého jednotlivého zaměstnance, kterým byl pověřen k převzetí.

  5. Zaměstnanec, který si hradí stravenky hotově v pokladně FSV UK je povinen si stravovací poukazy vyzvednout do 3 měsíců od konce měsíce, ve kterém mu vznikl nárok na stravenku. Vydání stravenek v následujícím roce za rok předchozí není možný. Výjimku tvoří měsíc prosinec, kdy si zaměstnanec vyzvedává stravenky v měsíci lednu následujícího roku. Pro nárok na stravenky za měsíc prosinec neplatí tří měsíční lhůta pro vyzvednutí.

  6. V případě, že by si chtěl zaměstnanec vyzvednout v jednom měsíci stravenky za více měsíců dohromady, je povinen tuto skutečnost nahlásit pokladní, která stravenky vydává.

  7. Ekonomické oddělení archivuje seznam zaměstnanců, kteří odebrali stravenky po dobu 5 let. Tyto seznamy jsou podepsány zaměstnanci, kteří stravenky odebrali, nebo osobami, které tak jednaly na základě plné moci.

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Zpracovala:

Mgr. Lenka Doleželová

vedoucí ekonomického oddělení