Opatření děkana č. 11/2011

Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 11/2011

 

 

Název:

 

Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě

sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

 

 

Účinnost:

21. 2. 2011

 

 

V Praze dne 20. 2. 2011

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

 

Kursy Univerzity třetího věku se na FSV UK realizují jako program celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.

 

 

 1. Základní informace

   

  1. Kursy Univerzity třetího věku (dále U3V) jsou na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (dále FSV UK) uskutečňovány jako program Základy společenských věd pro U3V (dále ZSV U3V).

  2. Program ZSV U3V je uskutečňován v českém jazyce, trvá šest semestrů a má podobu souboru tematicky provázaných kursů.

  3. Účastník programu ZSV U3V není studentem podle Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

  4. Na účastníka programu ZSV U3V se přiměřeně vztahují studijní a zkušební předpisy UK a FSV UK.  

 2. Organizační zajištění programu

   

  1. Za koordinaci přípravy programu ZSV U3V odpovídá garant U3V jmenovaný děkanem fakulty. Garant U3V se zodpovídá ze své činnosti proděkanovi pro PGS a další formy vzdělávání FSV UK.

  2. Za přípravu a uskutečnění kursů zařazených do programu ZSV U3V odpovídají instituty fakulty.

  3. Každý institut je povinen vypsat v každém semestru minimálně jeden kurs z nabídky programu ZSV U3V. Na nákladech spojených s realizací kursu se fakulta podílí z prostředků vyčleněných na U3V.

  4. Pokud institut nesplní povinnost uvedenou v čl. 2, odst. 3, uhradí fakultě za každý neuskutečněný kurs průměrné náklady vynaložené na jeden kurs z uskutečněných kursů v příslušném semestru. Příslušnou kalkulaci stanoví děkan fakulty.

   

 3. Přijímání uchazečů

   

  1. Do programu ZSV U3V se může přihlásit každý občan, který dosáhl důchodového věku.

  2. Přihlášky do programu ZSV U3V se podávají na studijní oddělení děkanátu fakulty.

  3. Uchazeči jsou do programu ZSV U3V přijímáni podle kapacitních možností fakulty.

  4. O přijetí do programu ZSV U3V rozhoduje děkan fakulty.

   

 4. Průběh programu

   

  1. Účastník programu ZSV U3V si může zapisovat nabízené kursy dle vlastního výběru. Fakulta neodpovídá za kolize v rozvrhu v konkrétním semestru.

  2. Účastník programu ZSV U3V musí absolvovat minimálně jeden kurs za semestr.

  3. Forma studia je prezenční. Každý kurs obsahuje 12 jednotek kontaktní výuky za semestr. Délka jednotky výuky je 80 minut.

  4. Kursy jsou ukončeny zkouškou nebo zápočtem. Podmínky pro řádné absolvování kursů jsou uvedeny v sylabech, které jsou zveřejněny ve studentském informačním systému (SIS).

   

 5. Ukončení programu

   

  1. Program ZSV U3V je řádně ukončen absolvováním šesti po sobě jdoucích semestrů, v nichž účastník absolvoval v každém semestru alespoň jeden kurs.

  2. Absolvent programu ZSV U3V obdrží od fakulty osvědčení o absolvování programu a doklad o absolvovaných kursech a vykonaných zkouškách a zápočtech včetně klasifikace.

   

 6. Úplata

   

  1. Výše úplaty za kurs bude na základě kalkulace stanovena opatřením děkana fakulty.

  2. Uhrazení úplaty se prokazuje nejpozději při zápisu do programu ZSV U3V.

   

 7. Závěrečné ustanovení

   

  1. Bližší informace o programu ZSV U3V (termíny, názvy a sylaby kursů, rozvrh, výše úplaty apod.) budou zveřejňovány na webových stránkách fakulty.

   

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

 

Za správnost

M. Navrátilová, 222 112 237