Opatření děkana č. 10/2015

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/2016 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č.  10/2015

 

Název:

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/2016

dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

 

Účinnost:

1. října 2015

 

V Praze dne 14. 3. 2015

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Část I.

 

Výši poplatků spojených se studiem upravuje v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK příloha č. 6 Statutu UK v platném znění. Toto opatření stanoví slevy a postup placení poplatků spojených se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce.

 

Poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce je splatný vždy před začátkem každého semestru a poplatek po slevě je stanoven tímto opatřením ve výši za 1 semestr (poplatek za 1 rok je tedy jeho dvojnásobkem).

 

Výši poplatků po slevě pro studium studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění). Stanovím pro akademický rok 2014/2015 v následující výši pro jednotlivé studijní programy a jejich obory:

 

 • bakalářský studijní program Economics and Finance, studijní obor Economics and Finance 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky); speciální slevy navíc stanoví část druhá tohoto opatření
 • navazující magisterský studijní obor International Economic and Political Studies, studijní obor International Economic and Political Studies 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)
 • navazující magisterský studijní program Political Studies, studijní obor Geopolitical Studies 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)
 • navazující magisterský studijní program Political Studies, studijní obor International Security Studies 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)
 • navazující magisterský studijní program Political Studies, studijní obor International Relations, prezenční forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)
 • navazující magisterský studijní program Economics and Finance, studijní obor Economics and Finance 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky); speciální slevy navíc stanoví část druhá tohoto opatření
 • navazující magisterský studijní program International Teritorial Studies, studijní obor Balkan, Eurasian and Central European Studies 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)
 • navazující magisterský studijní program International Teritorial Studies, studijní obor Central European Comparative Studies prezenční i kombinovaná forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)
 • navazující magisterský studijní program International Teritorial Studies, studijní obor European Studies prezenční i kombinovaná forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)
 • navazující magisterský studijní program International Teritorial Studies, studijní obor Transatlantic Studies, prezenční forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)
 • navazující magisterský studijní program Sociology, studijní obor Public and Social Policy, prezenční forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)
 • navazující magisterský studijní program Economics and Finance, studijní obor Corporate Finance and Strategy, prezenční forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky); speciální slevu navíc stanoví část druhá tohoto opatření
 • navazující magisterský studijní program Sociology, obor Sociology in European Context, prezenční forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)
 • doktorský studijní program Economic Theory, obor Economics 250 EUR/semestr
 • doktorský studijní program Political Science, obor Political Science 250 EUR/semestr
 • doktorský studijní program Political Science, obor International Relations 250 EUR/semestr
 • doktorský studijní program Sociology, obor Sociology 250 EUR/semestr
 • doktorský studijní program Sociology, obor Public and Social Policy 250 EUR/semestr

 

 

Poplatky se hradí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 85033011/0100, vedený u KB pobočky Praha 1, variabilní symbol 211, konstantní symbol 308.

 

V případech uvedených v čl. 4 přílohy č. 6 Statutu UK může rektor po vyjádření děkana fakulty poplatky spojené se studiem prominout, snížit nebo odložit termín jejich splatnosti.

 

Část II.

 

 

 1. S účinností od 1. října 2015 stanovuji tyto dodatečné slevy na poplatky spojené se studiem v bakalářském studijním programu Economics and Finance, oboru Economics and Finance a navazujícím magisterském studijním programu Economics andFinance, oboru Economics and Finance platné pro studenty v prvním ročníku studia:

   

  1. Slevy mohou být poskytnuty ve výši 1.000 EUR a 2.000 EUR z poplatku pro každý semestr prvního akademického roku.

  2. Přidělení slevy je navrhováno na základě kvality přihlášky jednotlivých uchazečů, kdy kvalita přihlášky je posuzována dle předem jasně definovaných kritérií.

  3. O udělení konkrétní slevy rozhoduje ředitel Institutu ekonomických studií FSV UK na základě doporučení výběrové komise.

  4. Informace o poskytnutí slevy bude studentům zaslána společně s vyrozuměnímo výsledku přijímacího řízení.

   

 2. S účinností od 1. října 2015 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji dodatečné slevy na poplatky spojené se studiem v bakalářském studijním programu Economics and Finance, oboru Economics and Finance, platné pro studenty ve druhém a vyšším ročníku v akademickém roce 2015/2016 a s účinností od 1. října 2016 stanovuji dodatečné slevy na poplatky spojené se studiem navazujícím magisterském studijním programu Economics and Finance, oboru Economics and Finance, platné pro studenty ve druhém a vyšším ročníku v akademickém roce 2016/2017 takto:

   

  1. Studentům jednotlivých oborů v jednotlivém ročníku bude spočítán průměrný prospěch ze všech výsledků zkoušek a zápočtů dle pravidel pro počítání prospěchových stipendií za uplynulý akademický rok a studenti budou seřazeni od nejlepšího po nejhoršího dle tohoto kritéria. Platí, že sleva může být poskytnuta jen studentovi, který splňuje podmínku minimálního počtu kreditů pro udělení prospěchového stipendia dle Stipendijních pavidel FSV UK a studuje maximálně standartní dobu studia (tj. bakalářské studium 3 roky a magisterské studium 2 roky).

  2. Student, který bude patřit mezi 20 % nejlepších má nárok na slevu ve výši 1.000 EUR z poplatku pro každý semestr následujícího akademického roku.

  3. Student, který bude patřit mezi 10 % nejlepších má nárok na slevu ve výši 2.000 EUR z poplatku pro každý semestr následujícího akademického roku.

  4. Slevy dle předchozích dvou odstavců b. a c. nelze kombinovat.

  5. V případě, že počet studentů oboru v ročníku poklesne pod deset, uplatňuje se pouze sleva dle odstavce c. pro nejlepšího studenta.

   

 3. S účinností od 1. října 2015 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji dodatečné slevy na poplatky spojené se studiem v bakalářském studijním programu Economics and Finance, oboru Economics and Finance a navazujícím magisterském studijním programu Economics and Finance, oborech Economics and Finance a Corporate Finance and Strategyv akademickém roce 2015/2016 takto:

   

  1. Studentům, kteří mají sourozence studující ve stejném studijním programu tj. Economics and Finance (bez ohledu na skutečnost, zda studují v bakalářském nebo navazujícím magisterském proramu), náleží další sleva 1.000 EUR z poplatku pro každý semestr akademického roku, pokud je jejich sourozenec stále studentem ve stejném studijním programu. Sleva náleží vždy každému sourozenci. Slevu lze kombinovat se slevou uplatněnou dle části druhé, bodu 2. písmene b.

  2. Sleva na sourozence dle předchozího odstavce se neuplatní pro studenty, kteří mají nárok na slevu 2.000 EUR dle části druhé, bodu 2. písmeno c. (patří mezi 10 % nejlepších), maximální výše slevy v úhrnu tedy činí 2.000 EUR.

   

 

 

Část III.

 

Nabytím účinnosti tohoto opatření se ruší platnost Opatření děkana 19/2014 – Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2014/2014 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan

 

Za správnost:

Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti