Opatření děkana č. 10/2010

Pravidla pro organizaci hodnocení výuky studenty na UK FSV

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 10/2010

 

Název:

Pravidla pro organizaci hodnocení výuky studenty na UK FSV

 

Účinnost:

dnem vydání

 

V Praze dne 14.4.2010

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty

 1. Toto opatření děkana stanoví podle čl. 9 odst. 5 a čl. 10 odst. 5 Řádu pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) podrobnosti o přípravě, pověřování osob, organizaci, zpracování a interpretaci výsledků hodnocení výuky studenty na Fakultě sociálních věd (dále jen „fakulta“).
 2. Hodnocení se provádí dvakrát za akademický rok, a to v závěru zimního semestru a v závěru letního semestru (viz čl. 9 tohoto opatření). Hodnocení je dobrovolné. Podmínkou k tomu, aby se student mohl hodnocení zúčastnit, je to, že je v hodnoceném kurzu zapsán.
 3. Předmětem hodnocení jsou všechny v daném semestru vypsané a realizované kurzy v bakalářských a magisterských studijních oborech bez ohledu na to, kolika pedagogy je kurz zajišťován. Tam, kde se kurz dělí na přednášku a seminář nebo cvičení, provádí se hodnocení za přednášku a seminář zvlášť. O případném hodnocení kurzu podle jednotlivých vyučujících u přednášek rozhoduje garant.
 4. Hodnocení má podobu všeobecně přístupné ankety založené na vyplňování dotazníku sestaveného podle předmětu hodnocení, jak je definován v čl. 5 odst. 2 a 3 a čl. 7 odst. 2 Řádu pro hodnocení výuky studenty univerzity. Dotazník je distribuován v písemné (tištěné) podobě.
 5. Hodnocení je anonymní, hodnotící student má právo svou totožnost uvést.
 6. Za přípravu a realizaci hodnocení odpovídá proděkan pro studijní záležitosti. Hodnocení musí být obsahově připraveno vždy do poloviny listopadu pro zimní semestr a do poloviny dubna pro letní semestr.
 7. Organizaci hodnocení, tisk (nebo elektronickou realizaci) dotazníků a zpracování a prezentaci výsledků zajišťuje studijní oddělení fakulty společně s proděkanem pro studijní záležitosti. Tištěné dotazníky musí být k dispozici v každém semestru nejpozději do konce osmého týdne výuky.
 8. Za distribuci dotazníků a jejich sběr a předání studijnímu oddělení odpovídají tajemníci institutů. Sebrané dotazníky je nutné odevzdat nejpozději do konce prvního týdne zkouškového období semestru, v němž se hodnocení provádí.
 9. Hodnocení probíhá vždy v 9.-11. týdnu výuky daného semestru. Hodnocení se provádí na začátku nebo na konci výukové jednotky, do níž je kurz zařazen v rozvrhu. Distribuci dotazníků vyučujícím pro studenty jejich kurzů zajišťují pracovníci určení tajemníkem institutu, vyplněné dotazníky po hodnocení vloží do obálky a obálku zalepí vyučující kurzu. Tajemník institutu zajistí předání dotazníků studijnímu oddělení fakulty (viz odst. 8).
 10. Studijní oddělení zajistí zpracování dotazníků do výstupu, v němž budou hodnoty dosažené v daném kurzu v jednotlivých otázkách srovnány s průměrem fakulty v dané otázce a přepsána slovní hodnocení studentů. Zajištění zpracování výsledků se provádí interně na Institutu sociologických studií za výpomoci studentů institutu.
 11. Výsledky v tabulkové nebo grafické podobě zveřejní studijní oddělení na webové stránce fakulty nebo v aktuální verzi informačního systému, a to nejpozději šest týdnů po skončení výuky v příslušném semestru. Výsledky se prezentují ve formě průměrů za jednotlivé položky pro příslušný kurz a umožňují srovnání s průměrem v rámci studijního oboru a s průměrem v rámci celé fakulty. Výsledky spolu se slovními komentáři studentů zašle studijní oddělení elektronickou poštou příslušnému pedagogovi (příslušným pedagogům), který kurz zajišťuje.
 12. Toto opatření ruší opatření děkana č. 9/2009.

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan