Opatření děkana č. 1/2010

Vysvětlení podmínek studentů kombinovaného studia pro zápis do dalšího úseku studia (ročníku)

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 1 /2010

 

Název:

Vysvětlení podmínek studentů kombinovaného studia pro zápis do dalšího úseku studia (ročníku)

 

Účinnost:

8.1.2010

Vysvětlení podmínek studentů kombinovaného studia pro zápis do dalšího úseku studia (ročníku)

V kombinované formě studia na FSV se podle čl. 4, odst. 3 Pravidel pro organizaci studia minimální počet kreditů pro zápis do dalšího úseku nestanoví. To znamená, že student kombinovaného studia se může do dalšího úseku studia (ročníku) podle čl. 4 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK zapsat, pokud získá tzv. normální počet kreditů, tedy 60 kreditů za akademický rok.

Pokud je doporučený studijní plán oboru kombinovaného studia postaven tak, že „normální počet kreditů“ se rovná maximálnímu počtu kreditů, který student může v daném úseku studia (ročníku) získat, tedy 60, je možné zapsat se do dalšího úseku studia i při získání nižšího než „normálního počtu kreditů“, a to za těchto okolností:

Pokud student neuspěje u zkoušky povinného předmětu nebo povinně volitelného předmětu ani v jednom termínu dle čl. 6, odst. 16 Studijního a zkušebního řádu UK (tedy v jednom řádném a dvou opravných termínech), může se do dalšího úseku studia (ročníku) zapsat při dosažení „normálního počtu kreditů“ sníženého o počet kreditů z předmětů, v nichž za těchto podmínek neuspěl. Dovoluje to čl. 9, odst. 1 Pravidel pro organizaci studia, podle něhož je možný jeden opakovaný zápis předmětu. Pokud se student ke zkoušce z povinného nebo povinně volitelného předmětu.

 

Za správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení

prof. RNDr.Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan