Opatření děkana 40/2017

Provozně bezpečnostní předpis pro provoz rozhlasové a televizní laboratoře. Pracoviště Celetná.

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 40/2017

 

Název:

Provozně bezpečnostní předpis pro provoz rozhlasové a televizní laboratoře.

Pracoviště Celetná.

 

Účinnost:

2. 1. 2018

V Praze dne 18. prosince 2017

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

 


 

Toto opatření je vydáno na základě § 101, Zákoníku práce 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů který ukládá zaměstnavateli zabezpečit BOZP a NV 378/2001 Sb. o požadavcích na provoz technických zařízení.

Opatření řeší provoz technických zařízení rozhlasové a televizní laboratoře (dále jen RTL). 

 

1.             Odpovědnosti:

 • Za organizaci provozu RTL a za bezpečný provoz technických zařízení RTL odpovídá vedoucí RTL.
 • Za dodržení Provozně bezpečnostního předpisu, Návodu k obsluze a údržbě technických zařízení RTL, Požárních předpisů a provozně bezpečnostních předpisů rektorátu univerzity Karlovy (RUK) platných pro pracoviště RTL Celetná odpovídají všichni zaměstnanci RTL (dále jen povolané osob), kteří musí být náležitě proškoleni
 • a seznámeni s těmito předpisy a pokyny seznámeni.
 • Za provádění preventivní údržby, kontrol technického stavu a revizí technických zařízení RTL odpovídá vedoucí provozně technického oddělení.

2.      Provozně bezpečnostní pokyny:

 • V RTL smí pracovat pouze povolané osoby.
 • Povolaná osoba smí v RTL pracovat pouze, pokud byla náležitě proškolena a je zdravotně způsobilá pro výkon práce.
 • Obsluhovat technická zařízení RTL se smí provádět pouze v souladu s Návodem k obsluze výrobce zařízení nebo podle provozně bezpečnostních pokynů fakulty.
 • Při vyhlášení požárního poplachu určeným způsobem a osobami RUK opustit pracoviště RTL a dodržovat pokyny pracovníků RUK
 • Všechny návštěvy smí vstupovat na pracoviště RTL pouze s doprovodem.
 • Cizí zaměstnanci a cizí firmy smí samostatně bez dohledu pracovat v RTL po podepsání Dohody o BOZP
 • a po vzájemném písemném předání rizik a po domluvě preventivních bezpečnostních opatření.
 • Požárně nebezpečné činnosti se smí v RTL provádět až po přijetí požárně preventivních opatření a po písemném schválení svářecích prací na pracovištích RTL oprávněnou osobou. Toto platí v případě svařování zabezpečovaných RUK.
 • Pracovníci RTL nesmí ručně zdvihat nebo pokládat a přenášet břemena o váze převyšující 50 kg pro muže
 • a 20 kg pro ženy (podle Nv 361/2007 Sb. jednorázová manipulace). Břemena nad uvedený limit manipulovat pomocí ruční manipulační techniky např. stolkový vozík, plošinový vozík, rudl apod.
 • Břemena umisťována do výšky např. na osvětlovací rampu /konzoli studia se smí zdvihat pouze vhodnými technickými prostředky.
 • Při ukládání materiálu, knih a břemen do výšek nad 1,8 m použít k přístupu vhodné technické prostředky pro přístup do výšky např. schůdky, stupačka. Před použitím takového prostředku musí pracovník visuálně zkontrolovat jeho stav. Poškozené prostředky se nesmí používat.
 • Denně před zahájením práce a výuky na pracovišti RTL jsou pracovníci RTL povinni provést kontrolu stavu technických zařízení výukového studia se zaměřením na pevnost, stabilitu a uchycení osvětlovací a ozvučovací techniky a konzole a stav používaných elektrických zařízení a spotřebičů.
 • Závady na technických zařízeních RTL jsou zaměstnanci RTL povinni bezodkladně oznamovat vedoucímu provozně technického oddělení.

 

3.      Zakázané činnosti.

Je zakázáno:

 • Pracovat v RTL zdravotně nezpůsobilý, řádně neproškolený, pod vlivem alkoholu a návykové látky.
 • Ručně manipulovat nadlimitní břemena.
 • Pouštět do prostoru RTL bez oprávnění cizí osoby.
 • Skladovat v RTL materiál, který nesouvisí s činností RTL.  Zejména hořlavé chemikálie.
 • Jíst, pít, kouřit a zacházet s otevřeným ohněm.
 • Používat poškozená technická zařízení RTL.
 • Používat poškozenou ruční manipulační techniku a poškozené prostředky pro přístup do výšky.
 • Používat v RTL soukromé tepelné elektrické spotřebiče
 • Používat prodlužovací přívody do stavu jejich přetížení.

 

4.      Technické kontroly a revize.

Vedoucí provozně technického oddělení (PTO) odpovídá za provedení revizí a kontrol technického stavu vyhrazených technických zařízení FSV (elektrické spotřebiče a prodlužovací kabely, žebříky, stupačky, schůdky).

Vedoucí RTL odpovídá za provedení revizí, technických kontrol, údržby a oprav technických zařízení RTL (osvětlovací a ozvučovací konzole, manipulační technika, hasicí přístroje).

Servis, kontroly a revize technických zařízení budovy, včetně sledování a provedení odstranění nalezených závad, zabezpečuje smluvně správa objektů RUK.

Termíny kontrol a revizí jsou součástí plánu údržby a kontrol, který vede vedoucí PTO FSV.

 

Termíny kontrol a revizí technických zařízení RTL:

Ročně:

 • kontrola technického stavu osvětlovací a ozvučovací konzole RTL výukového studia,
 • kontrola technického stavu žebříků, schůdku a stupaček,
 • kontrola technického stavu manipulační techniky,
 • revize elektrických spotřebičů držených v ruce a prodlužovacích přívodů
 • kontrola technického stavu a provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů

 

1x za 24 měsíců

 • ·revize elektrických spotřebičů ostatních

Rizika vzniku pracovního úrazu:

Riziko

Míra rizika

Preventivní opatření

Poškození páteře při ruční manipulaci s břemeny

střední

Dodržet váhové limity pro ruční manipulaci s břemeny, používat manipulační techniku

Úraz při dopravní nehodě na pracovní cestě

střední

Dodržovat z. 361/2000Sb o provozu na pozemních komunikacích, být proškolen pro řízení motorových vozidel, dobrý technický stav vozidla,

Pád technických zařízení z výšky

střední

Denně zkontrolovat vizuálně stav zařízení.

Minimálně ročně kontrolovat uchycení a stav zařízení.

Pád technických zařízení z osvětlovací a ozvučovací konzole/rampy

střední

Denně zkontrolovat vizuálně stav zařízení.

Minimálně ročně kontrolovat uchycení a stav zařízení.

Pád osoby na schodišti ze spojovací chodby RTL do učebny v nižší čísti RTL

vysoká

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po schodišti.

 Nepřenášet po schodišti břemena před sebou. Při pohybu po schodišti se jednou rukou přidržovat zábradlí

Nebezpečí zakopnutí a následně pádu o kabeláž vedenou po zemi

vysoká

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu ve studiu RTL a jeho zázemí. Kabeláž ukládat co nejvíce mimo místa chůze osob.

 

 

 

 

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník fakulty