Opatření děkana 2/2018

Rozpočtové provizórium

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 2/2018

 

Název:

Rozpočtové provizórium

 

Účinnost:

4. 1. 2018

 

V Praze dne 3. ledna 2018

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

S odvoláním na čl. 49 odst. 3 Statutu UK a čl. 36 odst. 5 Statutu FSV UK vyhlašuji až do schválení rozpočtu fakulty rozpočtové provizórium. V rámci rozpočtového provizória lze uskutečnit měsíční výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů z příspěvku ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2017.

 

Přednostně lze čerpat vytvořené finanční prostředky nad výše stanovený rámec z fondu provozních prostředků.

 

Za dodržení rozpočtového provizória odpovídají ředitelé institutů, vedoucí center a tajemník fakulty. Za kontrolu dodržování rozpočtového provizória odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 2/2017.

 

 

                                                                                                                                       PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty  

 

Za správnost:

Mgr. Tomáš  Gec

tajemník fakulty